Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Planområdet

Den fördjupade översiktsplanen omfattar området runt Runn.

Andra områden omfattas av Översiktsplan FalunBorlänge

För de delar av kommunerna som inte omfattas av någon fördjupad översiktsplan så gäller den kommuntäckande översiktsplanen; Översiktsplan FalunBorlänge. I Översiktsplan FalunBorlänge finns vägledning och riktlinjer för användningen av mark och vatten.

Avgränsning

Denna fördjupade översiktsplan för Runn omfattar de områden där det finns ett behov av mer detaljerad vägledning för efterföljande beslut som förhandsbesked om bygglov, detaljplaner och tillstånd enligt miljöbalken. Avgränsningen har gjorts utifrån de områden som ligger närmast Runn och där det finns möjliga intressekonflikter, exempelvis önskemål om utveckling i områden som kräver anslutningar från stora statliga vägar eller i områden med höga natur- eller kulturmiljövärden.

Planområdets avgränsning framgår av kartan nedan. Avgränsningen är preliminär och kan komma att ändras under planarbetet gång.

Den fördjupade översiktsplanens planområde

Gällande fördjupade översiktsplaner

Inom planområdet finns följande fördjupad översiktsplan. Datumet anger när planen antogs:

Området mellan Falun och Borlänge, 1997-10-23

Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan, 2018-09-13 Öppnas i nytt fönster.

Den fördjupade översiktsplanen för området mellan Falun och Borlänge kommer att ersättas öster om väg E16 och söderut strax väster om Ornäs och Torsång av denna fördjupade översiktsplan för Runn, dels av den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan och dels av den fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun. Den fördjupade översiktsplanen för området mellan Falun och Borlänge fortsätter att gälla tills respektive fördjupad översiktsplan är antagen.

Den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan ersätts i de delar som ligger i Runns vattenområde, undantaget detaljplanelagda områden. Den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan fortsätter att gälla tills den fördjupade översiktsplan för Runn är antagen.

Sidan uppdaterad 2021-08-31