Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsstrategi

I det här avsnittet redovisas den strategiska delen av den fördjupade översiktsplanen. Kommunernas långsiktiga intentioner beskrivs i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunerna framför allt vill styra utvecklingsinsatser lyfts fram, liksom de områden som i ett översiktligt perspektiv har de största natur-, rekreations- och kulturvärdena.

Syftet med en kommungemensam fördjupad översiktsplan över Ösjön/Runn är primärt att hantera möjligheter och konflikter mellan friluftslivets utveckling, bebyggelseutveckling samt behovet av skydd för natur- och kulturvärden.

När järnvägen flyttas från Ösjöns och Runns stränder försvinner en barriär och stränderna blir mer tillgängliga. Närheten till en stadsregion med närmare 82 000 invånare år 2019 gör att användningen av och tillgången till Runns sjösystem och dess omgivningar är en mycket viktig fråga. Runn är redan en värdefull resurs för friluftsliv och rekreation för Falu- och Borlängeborna, det finns också stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen.

Båda kommunerna har visioner och strategier som bidrar till utvecklingen av våra båda städer. Det gäller allt från hur vi lever hållbart, bygger, bevarar, utvecklar och reser i framtiden. I Översiktsplan FalunBorlänge står mer om hur vi jobbar gemensamt och vilka strategier och förhållningssätt som städerna förhåller sig till.

Det är inget krav enligt Plan- och bygglagen 2010:900 och Boverkets ÖP-modell 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att det ska göras en utvecklingsinriktning för annat än i den kommunövergripande översiktsplanen. BorlängeFalun har ändå valt att ta fram en del en utvecklingsinriktning eftersom huvudsyftet är just att hitta gemensamma utvecklingsinriktningar och stärka den regionala utvecklingen i den tvåkärning stadsregion, som FalunBorlänge är.

Utvecklingskarta Föp Runn

 

Vad tar planen ställning till?

De rekommendationer och planeringsinriktningar som redovisas i Översiktsplan FalunBorlänge, 2014 förtydligas i FÖP Runn för FalunBorlänge genom följande:

  • Lämpliga platser för nya bostäder ska redovisas i alla serviceorter och andra områden på landsbygden där utvecklingen bedöms vara något starkare än genomsnittet.
  • Lämpliga områden för förtätning av befintlig bebyggelse i tätorternas centrala delar ska redovisas i alla serviceorter
  • Kommunens syn på när byggande kan vara aktuellt på brukningsvärd jordbruksmark förtydligas
  • Kommunens syn på vad det innebär att bygga nytt med hänsyn till landskapsbild och att värna den lokala bebyggelse- och byggnadshistoriens utseende och struktur förtydligas
  • En gemensam områdesrekommendation är framtagen för Runn-Västra, det framgår hur markanvändningen påverkas av en framtida flytt av järnvägen
  • Landsbygdsutveckling i strandnäraläge, LIS. Redogörelse av nya, ändrade eller strukna områden och dess motiv till utpekade redovisas.
  • Kommunal service stärker serviceorterna! Kommunen kommer att behöva bygga nya lokaler för bland annat skola, barnomsorg och särskilt boende. Dessa satsningar ska placeras och utformas så att de stärker serviceorterna i den mån det är möjligt.
  • Samsyn, samordning och prioritering kring Bergslagsbanan
Sidan uppdaterad 2021-08-31