Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bostäder

Framtida bebyggelseutvecklingen vid och runt Runn

I serviceorterna runt Runn sker nybyggnationen som förtätning i befintlig struktur eller i små grupper av bebyggelse. Den stora utvecklingen sker på västra sidan av Runn där större områden för bebyggelse planeras. På landsbygden söder och öster om Runn finns möjligheter till enstaka kompletteringar av bostadsbebyggelse om det sker varsamt.

Att ta fram mark för framtida bostadsbyggande för att klara dagens och morgondagens behov är en viktig fråga. Men bebyggelseutveckling är mer komplex än att bara räkna nya invånare och nya bostäder. Fritidshus omvandlas till permanentboende och äldre utan barn flyttar ut ur villan för att ge plats åt en barnfamilj. Statistiken pekar på att landsbygden ofta växer i den bebyggelse som redan finns. Vid Ösjön Runn är en stor del av bebyggelsen utanför serviceorterna fritidshus som används för det ändamålet eller som har omvandlats till permanentboende. Vi bygger och förtätar i städerna och serviceorterna och vi närmar oss varandra genom att placera helt nya bostadsområden i riktning mot varandra, första prioritet på Runns västra sida. De nya bebyggelseområdena utökar städernas gränser och på sikt ska städerna byggas samman.

Marklägenheter i form av flerbostadshus i ett plan, är ett bra alternativ till villaboende och kan integreras i alla utbyggnadsområden. Marklägenheter innebär bättre markhushållning än villor och bidrar till en mer blandad bebyggelse. Marklägenheter kan upplåtas både som hyreslägenheter, som bostadsrätt och som radhus med eget ägande.

Strategier för boendeutveckling

  • Nya planerade bostads- och arbetsplatsområden ska alltid anslutas till allmänt VA, placeras och utformas vackert och väl utifrån ekologiska principer och inpassas i stads- och landskapsbilden
  • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom riksintresset för kulturmiljö, Vika och Torsångsbygden.
  • Varierade boendeformer och upplåtelseformer i serviceorterna och även delar av västra sidan. Planera för fler marklägenheter och mindre radhus, som möjliggör att äldre kan bo kvar utanför stadskärnan, skapar förutsättningarna för rotation på bostadsmarknaden.
  • Spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas av miljömässiga, ekonomiska och natur- och kulturmiljöskäl.
  • Tillkommande bebyggelse i städernas omland kommer i första hand att ske genom enskilda initiativ, men i serviceorterna Torsång, Ornäs och Vika kan bostadsbyggande även tillkomma genom kommunala initiativ.
Sidan uppdaterad 2021-08-31