Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Hållbara resor och transporter

Planeringsinriktning för hållbara resor och transporter

Ett framtida scenario där järnvägen flyttas, frigör mark för mellan 1200-2000 nya bostäder. Det skapar förutsättningar för stärkta målpunkter för besöksnäring och näringsliv runt Runn. Det bidrar även till minskade barriäreffekter och ökad tillgänglighet för allmänheten. Att satsa på ett nytt dubbelspår minimerar även framtida investeringskostnader för klimatanpassningsåtgärder. En satsning på ett nytt dubbelspår, bidrar till att överflyttningen av gods från väg till järnväg kan prioriteras längs stråket från Gävle, Falun till Borlänge och vidare.

Infrastruktur - Samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå

Behovet av en regional fysisk planering ökar stadigt i takt, så även arbetet med regionförstoring. Nya initiativ från både staten, regionerna och kommunerna driver den regionala planeringen.

Inom transportpolitiken har regionerna en väl utmejslad roll som kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för länsplanen för regional transportinfrastruktur.

Den kommunala sektorn medfinansierar också i växande utsträckning investeringar i statliga vägar och järnvägar och bidrar till bredbandsutbyggnaden. Också inom miljöpolitiken spelar kommunerna och regionerna en viktig roll. Läs mer under Regional planering.

Hållbara kommunikationer

Hållbara kommunikationer ska föra FalunBorlänge framåt och bidra till en attraktiv livsmiljö att bo och verka i, både i städerna och i städernas omland. Transportsystemet inom och till/från FalunBorlänge ska planeras och utformas på ett sådant sätt att det underlättar vardagen för människor och företag, och så att det är möjligt att erbjuda miljöanpassade och effektiva resor och transporter.

Trafikplaneringen i FalunBorlänge ska utgå från Trafikverkets åtgärdsvalsprocess, den så kallade fyrstegsprincipen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dubbelspår för järnväg mellan Falun och Borlänge är viktigt för hela Dalarna och behövs för att få kortare restider till Stockholm/Arlanda och för att öka kapaciteten för gods- och persontrafiken. Men även för att FalunBorlänge fullt ut ska kunna växa i riktning mot varandra, utveckla attraktiva boende miljöer, minska barriäreffekterna och ökad tillgänglighet till riksintresset för friluftsliv som Runns sjösystem utgör. En flytt av järnvägen möjliggör utvecklingen av målpunkter för näringslivet, framför allt inom besöksnäringen. Det är ytterst angeläget att dubbelspåret prioriteras i den nationella transportplanen.

För att minimera transporternas klimatpåverkan ska en grundläggande utgångspunkt i FalunBorlänges samhällsplanering vara att bilresorna ska minska och att gående och cyklister ska ges goda och säkra förutsättningar i hela kommunerna. Transportsystemet ska utformas så att det blir effektivt att gå och cykla och att resa med kollektivtrafiken. En ökad gång- och cykeltrafik och ett ökat resande med kollektivtrafik är en viktig del av ett tillgängligt och långsiktigt hållbart transportsystem. I den fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Att överföra bilresor till gående eller cykel ger även stora hälsovinster. Synsättet att det ska vara lätt att göra rätt och att hela resan eller transporten ska fungera ska vara centralt i all samhällsplanering.

Människors dagliga resor mellan städerna bör i första hand ske kollektivt. FalunBorlänge arbetar för att det kollektiva resandet ska vara det självklara valet. Kollektivtrafiken ska bidra till en regionförstoring med ökat arbetsmarknadsutbud och en högre ekonomiskt tillväxt.

För att en övergång till elfordon ska kunna ske behövs en laddinfrastruktur med flera olika typer av laddning. Det främsta behovet av laddstationer finns där elfordon står parkerade en längre tid, som vid hemmet och vid arbetsplatsen. Samtidigt är publik laddning ett viktigt komplement. Snabbladdning kan exempelvis behövas för de längre resor med elfordon där körsträckan överstiger bilens räckvidd, och publik laddning i form av destinationsladdning vid olika besöksmål och knutpunkter för kollektivtrafik. Ju kortare tid fordonet väntas stå parkerat desto mer motiverat är en högre laddeffekt. Energimyndigheten har ett nationellt samordningsansvar för laddinfrastruktur.

Läs mer om hållbara resor och transporter under värden och hänsyn

Utvecklingsinriktning Runn västra

Vid en flytt av järnvägen har kommunerna i en utredning för den västra sidan av Runn tagit fram ett förslag på markanvändning för utvecklingen av bostäder, service, målpunkter och infrastruktur. Med hänsyn till ekosystemtjänster i området. I analysen ingår en del av Falu kommun som inte ingår i planområdet.

Beroende på hur tätt kommunerna väljer att bygga och vilken typ av bostäder som möjliggörs skulle utredningsområdet kunna inrymma upp till 2000–3000 bostäder när det är fullt utbyggt år 2045. I förslaget ingår ett snabbcykelstråk på den idag befintliga banvallen, som länkas samman med befintliga stråk in till tätorterna. För att kunna erbjuda en effektiv kollektivtrafik för de nya bostäderna är det viktigt att möjliggöra ett genomgående busstråk. Liljesund och Hinsnoret är en vacker kulturmiljö vilket innebär att bussförbindelsen om möjligt skulle kunna anläggas på den befintliga banvallen i detta stråk för att sedan gå på Liljesundsbron. Detta skulle innebära att man minimerar påverkan på landskapet.

Genom området föreslås en huvudgata längs Obergets sluttning som slingrar sig längs berget mot Kyna och fortsätter mot Falun. Dagens trafikplats behöver anpassas till framtida trafikflöden, markreservat kring trafikplatsen avsätts.

Där bebyggelsen slutar fortsätter huvudgatan i en bussgata genom Liljesund och Hinsnoret för att fortsätta i en huvudgata väster om Bjärmsnäs.

Området är delvis översvämningskänsligt och berörs i vissa delar både av 100- och 200-årsflödet, vilket skulle kunna vara ett problem tillfälligt om det skulle översvämmas.

Bilderna är tänkt att ge en schematisk överblick.

Bild som visar scenarioanalysens förslag till utveckling om järnvägen är kvar efter 2045

Scenarioanalysens förslag till utveckling om järnvägen är kvar i befintligt läge efter 2045.

Bild som visar scenarioanalys när järnvägen flyttats

Scenarioanalysens förslag till utveckling när järnvägen flyttat till nytt läge.

En utredningskorridor för väg pekas ut för att ytterligare utreda trafiklösningarna vid utvecklingen av Norsgärdsberget och kopplingen till omgivande infrastruktur. En viss utveckling kan påbörjas även om järnvägen ligger kvar i befintligt läge, läs mer under områdesrekommendationen för Runn-Västra.

Konsekvenser och effektbedömning av föreslagen utvecklingsinriktning

Två scenarion, beskriver effektbedömningen, scenario 1. järnvägen flyttas inom planperioden eller scenario 2. järnvägen blir kvar i befintligt läge efter 2045.

Slutsats: Scenario 1 innebär sammantaget en större möjlighet att följa de inriktningar och förverkliga de mål som finns för områdets utveckling, jämfört med scenariot där järnvägen är kvar. Bedömningen visar att en flytt av järnvägen överlag ger fler positiva effekter än om järnvägen ligger kvar.

Samverkan, roller och ansvar

Att dubbelspåret prioriteras som en åtgärd i nationell plan är mycket angeläget för FalunBorlänge som även anges i ÖP, 2014.

I dialogen mellan stat och region och den kommunalnivån anser FalunBorlänge att det är viktigt att bidra till att underlag finns framme för att kunna bedöma och värdera objektet inom FÖP-Runns genomförande tid. Kommunerna är villiga att vara delaktiga och driva på arbetet med att ta fram underlag som kan användas i de geografiska bristbeskrivningarna på systemnivå, för att påskynda processen.

Läs mer under regional utveckling samt under huvudstrategier.

Mål och strategier för hållbart resande

En gemensam analys kring utvecklingen vid Runns västra sida har genomförts. För att uppnå hållbara kommunikationer och bidra till de transportpolitiska målen har planeringsinriktningar tagits fram för varje trafikslag. Vi har tagit fram ett antal gemensamma strategier som ska driva arbetet framåt gällande dubbelspåret och utvecklingen av hållbart resande inom planområdet.

Läs mer om infrastruktur under områdesrekommendationer och under hänsyn hållbara resor och transporter, Riksintressen, samt under konsekvensanalysen där det finns en koppling till både miljömålen och de transportpolitiskamålen.

Mål för hållbara transporter inom FÖP-Runn

Falu- och Borlänge kommuner bedriver arbete med transporter på flera olika nivåer. Vi deltar i den regionala nivån, kommunövergripande med utgångspunkt i översiktsplan, i våra respektive trafikstrategier, och mer på en detaljerad nivå ex genom utformning, trafiksäkerhet och inte minst ända ner på drift och underhållsnivån. För den fördjupade översiktsplanen för Runn betyder det samlade arbetet med hållbara transporter följande;

 • Bebyggelseutvecklingen ska medföra att behovet av transporter blir så litet och så effektivt som möjligt.
 • Hela resan ska var i fokus vilket innebär att det på strategiskt viktiga platser ska vara enkelt att byta färdmedel.
 • Transportsystemet ska utformas med fokus på de oskyddade trafikanternas behov, säkerhet och trygghet, särskilt i tätorter
 • I serviceorterna Torsång, Ornäs och Vika ska möjligheten att kunna gå och cykla inom orten mellan viktiga målpunkter som exempelvis skola och service prioriteras.
 • Från serviceorterna ska det finnas goda trafiksäkrare möjligheter att ta sig med cykel in till centralorterna
 • Transportsystemet ska vara attraktivt att använda oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller ekonomiska förutsättningar för att främja invånarnas möjligheter att röra sig självständigt.
 • Cykelleden Runn runt, en regionalled för reaktion och turism. Det ska bedrivas ett aktivt arbete med att öka ledens trafiksäkerhet, så att tillgängligheten ökar för alla trafikantgrupper
 • Framtida dubbelspår är av stor vikt! FalunBorlänge koordinerar väsentliga aktörer och tar fram kompletterande utredningar
 • Ett snabbcykelstråk mellan Borlänge och Falun ska prioriteras när järnvägen är flyttad
 • Ett kollektivtrafikstråk mellan Oberget och Källviken, ska möjliggöra hållbara transporter på den västra sidan av Runn när järnvägen är flyttad
 • Åtgärder som ökar tillgänglighet med hjälp av digitala lösningar, som möjliggör att andelen persontransporter minskar ska prioriteras.
 • Laddinfrastruktur ska finnas vid större målpunkter, kommunerna ska delta i dialog med berörda aktörer, och där det är möjligt upplåta mark till ändamålet

Strategier för hållbar kommunikation

 • FalunBorlänge arbetar tillsammans med berörda aktörer med att uppnå samsyn, systemsyn och gemensamma prioriteringar. Kommunerna bidrar i arbetet med att ta fram relevanta analyser och utredningar kopplat till Bergslagsbanan.
 • FalunBorlänge ska vara en drivande aktör och gå före för att öka det hållbara resandet så väl inom kommunerna som inom regionen.
 • Transportsystemet ska utformas så att det blir effektivt att gå och cykla och att resa med kollektivtrafiken.
 • Utvecklingen av ett hållbart transportsystem ska prioriteras i samhällsplaneringen, och i den fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Kommunerna ska ha en aktiv roll i utvecklingen av kollektivtrafiken och satsa långsiktig på kollektivtrafikhuvudstråk och goda kollektivtrafiklösningar.
 • Laddinfrastruktur ska utvecklas både för bilar, men även för båtar vid större målpunkter runt Runn. En handlingsplan för utbyggnaden ska tas fram i dialog mellan kommunerna, energibolagen och andra relevanta aktörer.
Sidan uppdaterad 2021-08-31