Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Kulturmiljö

Vår kulturhistoria är en del av samtiden

Kulturmiljön är en del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld. Kulturmiljön är en stark attraktionskraft både för boende och turism och en väsentlig del av det som gör en plats attraktiv att bo på och besöka.

Området runt Runn innehåller många kulturmiljöer

Historiskt sett har den största delen av befolkningen bott på landsbygden och det är bara i modern tid, ungefär de senaste 80 till 90 åren, som fler människor har bott i tätorter och städer än på landsbygden. Därför finns det fortfarande många gamla strukturer kvar som bidrar till orters och områdens identitet.

I Sverige finns tydliga riktlinjer för att värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och ses som en tillgång. Riktlinjerna genomsyrar både lagstiftning och nationella styrdokument och ska omsättas i det kommunala arbetet för att säkerställa kulturmiljöerna. Den fördjupade översiktsplanen för Runn bidrar bland annat till större förståelse för hur vi utvecklar Runnområdet med hänsyn till den historia och de kvaliteter som ger varje plats dess identitet. Det skapar långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare och besökare.

Kommunerna behöver arbeta aktivt med bevarande av och förståelse för kulturmiljöerna, så att de används och uppfattas som en resurs i samhällsutvecklingen. Grunden för detta är att kommunerna har kunskap och kännedom om sina kulturmiljöer, att det finns resurser att arbeta med frågorna och att framtagna styrdokument är vägledande vid vägning mellan olika intressen. Arbetet med den strategiska inriktningen för kulturmiljöerna ska utgå från antagna politiska dokument. Falun har bland annat ett utarbetat program "Falubygden berättar, 1998-09-10". En översyn av programmet pågår. I Borlänge kommun har ett arkitekturprogram antagits under år 2021, arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram pågår. I den här planen har strategier och mål utarbetat ifrån befintliga styrdokument och från beskrivningar i ex underlag som Riksintresset för kulturmiljö, Torsångsbygden och Vika.

 • Ett mål med det löpande arbetet med Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är att det ska ses som en tillgång för boende, företag, rekreation, besöksnäring och den aktuella orten.
 • Ett annat mål är att Värdefulla och välbevarade bebyggelsemiljöer och kulturlandskap ska stärka planområdets attraktionskraft som besöksmål.

Strategier och planeringsinriktningar Kulturmiljö

 • I viktningen mellan olika Riksintressen ska hänsyn till riksintresse för kulturmiljö för Torsångsbygden vid den västra sidan av Runn samt för Vika byar ha företräde.
 • Tillkommande bebyggelse ska alltid bedömas med hänsyn till störningar, risker, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, rekreation, möjligheten att ordna vatten och avlopp samt annan hänsyn som behöver tas.
 • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom områden som är av Riksintresse för kulturmiljö; Torsångsbyden, Vika byar och Knivadalen-Staberg.
 • Nya, moderna bostäder, arbetsplatser och miljöer ska åstadkommas utan att kulturhistoriska värden minskas eller går förlorade. Höga kulturmiljövärden berikar boendemiljön. Det är önskvärt att nybebyggelse också tillför nya värden till sitt sammanhang.
 • Falu och Borlänge kommuner tar vara på landsbygdens kulturmiljöer och ger dem ett relevant skydd.
 • Falu och Borlänge kommuner föregår med gott exempel i förvaltningen av sina egna kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Läs mer under kap Riksintressen och områdesrekommendationer

I Översiktsplan FalunBorlänge, 2014 finns flera strategier och planeringsinriktningar som berör kulturmiljöerna och som ska tillämpas även inom den fördjupade översiktsplanen för Runn. Dessa är följande:

 • De riksintressanta kulturmiljövärdena ska beaktas i fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Inga åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets värden ska tillåtas. Riksintressena ska vid behov ges formellt skydd med utgångspunkt från aktuella värdebeskrivningar.
 • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd.
 • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom världsarvet.
 • Tillkommande bebyggelse ska alltid lokaliseras med hänsyn till bland annat brukningsvärd jordbruksmark, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild och friluftsanspråk.
 • Spridd bebyggelse, dvs enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanelagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas av bland annat kulturmiljöskäl.
 • Landskapsperspektivet ska vara en utgångspunkt vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Alla typer av landskap omfattas, även tätorternas landskap.
 • Skogs- och odlingslandskapet ska brukas med hänsyn till bland annat kulturmiljövärdena.
 • Inom skogs- och odlingslandskapet ska bland annat kulturmiljövärden och olika satsningar för turism kunna utvecklas.
 • Byggande på brukningsbar odlingsmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och alternativ lokalisering är prövad.
 • Vid ny etablering och förändringar av anläggningar för förnybar energi och ledningsdragningar mm ska hänsyn tas till natur-, kultur-, och landskapsvärden, rekreation och turism.
 • Medelstora och stora anläggningar för vindkraft ska inte tillåtas i tätbebyggda områden, i småbrutet odlingslandskap och vid sjöar och vattendrag med omgivande stränder.
Sidan uppdaterad 2021-08-31