Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Natur och friluftsliv

FalunBorlänge är känt för goda frilufts- och idrottsmöjligheter. Vi är många som gärna vistas i naturen och vid sjöar och vattendag för att umgås, motionera, eller bara njuta av en lugn stund.

Blå och gröna strukturen inom planen

Båda kommunerna jobbar aktivt med ekosystemtjänster, vi har dock valt att lägga upp arbetet på lite olika sätt. Naturen har olika system och egenskaper som vi kan dra nytta av. Naturmark infiltrerar regn och minskar risken för översvämningar, grenverken hos träd och buskar fungerar som luftrenare och våtmarkerna renar dagvatten, och är några av de funktioner som naturen ger oss. Allt detta kallas för ekosystemtjänster, nyttor som vi människor får från naturen.

För att värdera och synliggöra alla dessa nyttor har ekosystemtjänsterna delvis kartlagts under arbetet med den fördjupade översiktsplanen, framför allt i Falu kommun. Läs mer under Hänsyn och natur och friluftsliv, Ekosystemtjänster. Inom Borlänge kommun har vi tagit ställning bland annat utifrån de strategiskt beslutade dokumenten, Strategisk plan 2020-2023, Miljöstrategi 2021-2030 (förväntas antas under 2021), Naturvårdsplan 2019-2025 och Friluftsprogram 2020-2024.

I FÖP- Runn har vi implementerat båda kommunernas arbetssätt, vi har formulerat gemensamma mål, strategier och planeringsinriktningar för hur kommunerna ska arbeta vidare för att bevara och utveckla ekosystemtjänsterna, som ett led i att skapa en hållbar och attraktiv miljö kring och i närheten av Runns sjösystem. Ställningstaganden är inarbetade under markanvändning, under respektive områdesrekommendation. Läs mer om ekosystemtjänster.

Friluftsliv

Planeringsinriktningen från översiktsplan FalunBorlänge 2014 ”Bygg gärna sjönära, men inte strandnära” gäller även i fortsättningen. Vilket innebär att bebyggelse i huvudsak ska lokaliseras utanför strandskyddsområdet, och att samla/koncentrera bryggor och dylika anläggningar till vissa platser. På så sätt får Falu- och Borlängeborna och besökare möjlighet att använda stränderna, utveckla rekreationsanknutna verksamheter och ekosystemtjänster kan bevaras och utvecklas. Utanför strandskyddsområdet finns flera attraktiva lägen för nya bebyggelseområden på sluttningarna mot vattnet. Dessa redogörs inom respektive områdesrekommendation.

Sedan år 2017 är Runn med Ösjön, Vikasjön och Kyrkbytjärn ett Riksintresse för friluftsliv. Sjöarnas många öar och långa strandlinjer utgör goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Båtliv, skridskoåkning, fritidsfiske, bad, fågelskådning och naturupplevelser är några av de aktiviteter som kan upplevas i detta natur- och kulturlandskap. De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. I dessa områden ska kommunerna ta hänsyn till friluftslivet i översikts- och detaljplanering. Läs mer under Riksintresse och områdesrekommendationer.

Förutom ställningstagande om mark och vattenanvändningen behövs som omnämnt ÖP, FalunBorlänge, 2014, samordnade insatser, en tydlig organisation och en långsiktig finansieringsplan för hur arbetet vid och kring Runn ska hanteras. Idag drivs i huvudsak friluftsaktiviteterna på och intill Runn både av företag och av en stor mängd ideella föreningar och entusiaster. Läs mer planeringeringsinriktningar under Huvudstrategier för FÖP-Runn och under Näringsliv- och besöksnäring.

I Borlänge kommun antogs ett Friluftsprogram under år 2020. Friluftsprogrammet utgår från de nationella friluftsmålen, omarbetning har gjorts för att passa de förutsättningar som finns i Borlänge. Det finns även ett kunskapsunderlag framtaget ”Kartläggning av friluftsområden i Borlänge” det är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag i samhällsplaneringen.

Med Borlänges friluftsprogram vill kommunen säkerställa att friluftslivet är till för alla, både de som har höga trösklar till friluftslivet och de som redan är frälsta. Att satsa på friluftsliv bidrar till effekter på flera samhällsmål. Att vara ute i naturen gör gott för både kroppen och den psykiska hälsan. Det skapar hållbara livsstilar och omtanke om vår natur och våra resurser. ”Vistelse utomhus i natur eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” är den officiella definitionen av friluftsliv enligt Nationella förordningen om stadsbidrag till friluftsorganisationer. I definitionen ingår inte bullerstörande aktiviteter och eller aktiviteter som har en negativ påverkan på naturvärden.

Motsvarande arbete är påbörjat i Falu kommun.

Mål och strategier för natur och friluftsliv-Ekosystemtjänster

Målet för den blå och gröna strukturen inom den fördjupade översiktsplanen för Runn är att den ska förbli och ytterligare utvecklas till ett område med stora blå och gröna kvalitéter ur både ett ekologiskt och socialt perspektiv. Det handlar om att tillvarata det positiva som finns idag och att förädla och utveckla det genom att ta vara på grön- och vattenområden men samtidigt lägga till nytt där det saknas och finns behov av det. Runns sjölandskap och omgivande landskap, ska bidra till en attraktiv miljö att bo och vistas i för besökare och Falu- och Borlängebor.

Den blå och gröna strukturen innehåller både ekologiska och sociala värden och delas därför upp i två mål.

Ekologiskt mål

Sjösystemet Runn med omgivande landskap och tätorter har ett rikt växt- och djurliv och ekosystemens tjänster och funktioner tas tillvara och utvecklas.

Runns sjösystem med kringliggande landskap har ett rikt växt- och djurliv och tar tillvara på ekosystemens tjänster och funktioner. Det finns en mångfald av olika arter och naturtyper och en god spridning av grön- och vattenområden även inom serviceorterna och tillkommande bostadsområden. I serviceorternas blå och gröna miljöer nyttjas och utvecklas ekosystemtjänster, som de reglerande tjänsterna och biologisk mångfald. De blå och gröna områdena är tillräckligt stora och har kopplingar mellan sig, för att olika arter långsiktigt ska kunna leva och utvecklas. Sjölandskapet och serviceorternas grön- och vattenområden, kilar och stråk sköts för att gynna ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster samt för att främja kunskap och förståelse för vår natur och miljö.

Socialt mål

Sjösystemet Runn med dess omgivande landskap och tätorter har stor tillgång till grön- och vattenområden som bidrar till ett rikt och hälsosamt liv och en god tillgänglighet för alla.

Det ska finnas god tillgång till naturområden både för Falu- och Borlängebor samt för besökare vid Runns sjösystem med kringliggande landskap och tätorter. Runnområdet erbjuder naturområden för alla, med rika och varierade upplevelser och aktiviteter som främjar folkhälsa, sociala interaktioner och social sammanhållning och integration. Det går att röra sig längs med blå och gröna stråk mellan olika naturområden, vid vardagsrörelser och för motion och rekreation. Runnområdets grön- och vattenområden samt stråk upplevs som inkluderande miljöer att vistas i och erbjuder trygghet, välbefinnande och inspiration.

Övergripande strategier

För att nå de ekologiska och sociala målen för natur och friluftsliv behöver Falu och Borlänge kommuner aktivt arbeta med att bevara och utveckla de blå och gröna strukturerna. En grund för det är att ekosystemtjänsterna kartläggs och värderas samt används som ett verktyg i den fysiska planeringen för att ge underlag i strategiska beslut. En planering som görs med hänsyn till ekosystemstjänster skapar ett samhälle som är mer långsiktigt hållbart.

Strategier för ekosystemtjänster

  • Ekosystemtjänsterna ska användas som ett verktyg i den fysiska planeringen för att dra nytta av dess funktioner och värden, ekologiska och sociala.
  • Ekosystemtjänsterna ska identifieras, kartläggas och värderas för att ge en bred kunskapsbas.
  • Ekosystemtjänsterna ska vid förändrad markanvändning utredas och behov av eventuella utvecklings- och anpassningsåtgärder bedömas och genomföras.

Strategier för FÖP-Runn

  • Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) med syfte att möjliggöra anläggningar för friluftsliv och föreningsliv möjliggör en ökad tillgänglighet för allmänheten till Runn, genom åtgärder som stärker tillkomsten och ökar tillgängligheten till vattenområdet.
Sidan uppdaterad 2021-08-31