Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Hållbara resor och transporter

Framtidens resor och transporter

Det övergripande transportpolitiska målet antogs av riksdagen 2009 (Prop. 2008/09:93). Till det övergripande målet finns ett funktionsmål och ett hänsynsmål som är jämställda med varandra.

Funktionsmålet innebär att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa som är viktiga aspekter för att nå ett hållbart transportsystem. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

Planeringsunderlag och samordning

Trafikverket, Region Dalarna och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att utveckla transportsystemet. Trafikverket upprättar nationella planeringsunderlag och är väghållare för statliga vägar och järnvägar. Region Dalarna har det regionala utvecklingsansvaret för hela Dalarna och prioriterar bland de investeringar som behöver genomföras ur regionalt perspektiv. FalunBorlänge kommun har ansvaret för kommunens utveckling och är väghållare på kommunens egna gator och vägar.

Kommunen ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala intressen. Detta gäller generellt kring frågor av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen, men är särskilt tydligt när det gäller trafik och transporter

I Översiktsplan, 2014 anges att för att minimera transporternas klimatpåverkan ska en grundläggande utgångspunkt i FalunBorlänges samhällsplanering vara att bilresorna ska minska och att gående och cyklister ska ges goda och säkra förutsättningar i hela kommunerna.

Transportsystemet ska utformas så att det blir effektivt att gå och cykla och att resa med kollektivtrafiken. Utvecklingen av ett hållbart transportsystem ska prioriteras i samhällsplaneringen, och i den fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Att överföra bilresor till gående eller cykel ger även stora hälsovinster. Synsättet att det ska vara lätt att göra rätt och att hela resan eller transporten ska fungera ska vara centralt i all samhällsplanering. Läs mer i Översiktsplanen, 2014. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionalt utvecklingsarbete

En ny Dalastrategi, regionautvecklingsstrategi, RUS är beslutad år 2021. Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Med sitt tydliga fokus på hållbarhet blir strategin också en beskrivning av hur Dalarna ska bidra i genomförandet av FNs globala mål, Agenda 2030.

Många verksamheter bidrar till länets utveckling utan att definieras som regionalt utvecklingsarbete, det gäller inte minst det dagliga arbetet inom vård, skola, kultur och omsorg. Här har olika aktörer mer tydligt definierade roller och tar ansvar för sina delar för att samhället ska fungera som förväntat och bidra till Dalarnas hållbara utveckling i helhet. Ett hållbart regionalt utvecklingsarbete bidrar till en stärkt folkhälsa, samtidigt som en god folkhälsa är en avgörande förutsättning för hållbar regional utveckling.

I Dalarna finns världsledande stål-, trä- och elkraftindustri; globala företag vars konkurrenskraft bygger på innovation, forskning och utveckling. Dalarnas näringsliv bidrar mycket positivt till Sveriges ekonomi genom en stor export. Dalarna har också en stark och växande besöksnäring och är idag den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. Besöksnäringen har särskild betydelse då den påverkar många olika delar av samhället. Kulturella och kreativa näringar är ett betydande område i skärningspunkten mellan kultur och näringsliv. Jord- och skogsbruk är viktiga basnäringar, betydelsefulla inte minst för miljömässigt hållbar omställning och resiliens. Skogen har också viktiga värden som kolsänka och för fritid, rekreation och natur- och kulturvärden. Det finns ett rikt utbud av friluftsliv, idrott och kultur i Dalarna, tillsammans med ett mångsidigt föreningsliv och en aktiv folkbildning.

Hållbar tillväxt förutsätter goda livsmiljöer och möjliggörande fysisk infrastruktur

Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns också ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än där man är lokaliserad. Många arbetsuppgifter kan idag ske på distans, men fysisk infrastruktur är fortfarande en central fråga.

En god transportinfrastruktur är, tillsammans med infrastruktur för elenergi och digital infrastruktur, också helt centralt för att klara industrins framtida behov.

Kollektivtrafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet, 2018-2020 är ett politiskt dokument som anger riktningen för Dalarnas kollektivtrafik. Kollektivtrafikens främsta uppgift är att knyta samman olika regiondelar till en gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, service och fritidsupplevelser. Med utveckling av starka stråk och god kollektivtrafikförsörjning på lokal nivå som matartrafik till de regionala stråken tillgodoses behovet av regional tillgänglighet för de boende. I Dalarna ska kollektivtrafiken vara: Samhällsekonomiskt effektiv, Långsiktigt hållbar, Tillgänglig för alla , Jämställd. Dessutom ska kollektivtrafiken verka för att trafiksäkerhetsmålen och miljömålen uppnås.

Kollektivtrafikförvaltningen har börjat ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska vara färdigt för beslut i november 2021. Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikförvaltningens högsta styrande dokument och kollektivtrafiknämndens plan för Dalarnas kollektivtrafik i ett kort och medellångt perspektiv.

Under efterföljande sidor finns information om varje trafikslag. Läs mer om mål och strategier för hållbara resor och transporter under FÖP-Runns utvecklingsinriktning.

Läs mer:

Planeringsunderlag

Sidan uppdaterad 2021-08-31