Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bil

För att kunna minimera transporternas klimatpåverkan och frigöra mark måste biltrafiken minska. Inom delar av planområdet för FÖP-Runn finns inte samma förutsättningar vad gäller alternativ till bilen. Det innebär att bilen kommer att fortsätta att vara ett viktigt transportmedel för delar inom planområdet.

Statliga vägar

Tre stora vägar, E16, väg 50 och väg 69 passerar genom eller i planområdets gräns på västra och östra delen av planområdet. E16 och väg 50 är av riksintresse för kommunikation. På dessa vägar är tillgängligheten för bilar och godstransporter viktiga. Trafikverket är väghållare och ansvarar för underhållet av vägarna. Trafikverket är även väghållare för flera större och mindre vägar på landsbygden.

Läs mer under Riksintressen

Gator i tätorterna

I byarna på landsbygden är det lokala vägföreningar som är väghållare för gatorna. Vägföreningarna får bidrag från kommunen för att sköta gatorna. Falu kommun har under flera år arbetat med att få till stånd vägföreningar i de byar där detta saknats.

Parkeringar

Pendelparkeringar är till för dem som tar bilen eller cykeln en kort sträcka för att sedan ta sig vidare med kollektivtrafik. Eftersom utbudet av kollektivtrafik är störst i serviceorterna är dessa platser viktiga noder för kollektivtrafiken. I dessa noder behövs pendelparkeringar så att de som bor i serviceortens omland kan använda kollektivtrafiken för största delen av resan, till exempelvis arbetet.

Vid utvecklingen av Runn Västra finns behov av att se över pedelparkeringar, både i hänseende att trimma befintliga anläggningar samt att tidigt identifiera behovet av nya exempelvis vid Oberget.

Läs mer under Busstrafik.

Vägreservat

Inom planområdet finns ett vägreservat vid Ornäs. I planen föreslås att vägreservatet ändras i förhållande till ÖP, 2014. Se sammanvägda markanvändningskartan och områdesrekommendationen för Ornäs. Mark inom reservatet får inte tas i anspråk för andra ändamål så att det fortsatt är möjligt att bygga ut vägen i framtiden.

Vad tycker du?

  • Vad skulle få dig att använda bilen mindre?

Lämna dina synpunkter här Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-08-31