Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Busstrafik

Bussen är ett viktigt transportmedel för en levande och attraktiv bebyggelseutveckling. För att behålla och öka befolkningen behöver kollektivtrafiksystemet vara uthålligt och fokusera på resenärernas behov. Barn, unga, äldre och andra som inte äger eller kör bil är i särskilt stort behov av god tillgång till kollektivtrafik. Bussen behövs både för att kunna ta sig mellan tätorterna inom planområdet men inte minst in till tätorterna eller till grannkommuner. Ett stabilt busslinjenät med attraktiva avgångs- och restider ger också goda förutsättningar för fler att välja hållbara resor till arbete, skola eller fritidsaktiviteter.

Möjligt att arbetspendla till serviceorterna

Kollektivtrafikens utbud är främst anpassat för arbets- och skolresor. En målgrupp är även ungdomar som resor till och från FaluBorlänges tätorter för träning, nöje och liknande aktiviteter. Utbudet blir bättre ju närmare serviceorten man bor.

Två stråk

Stråket mellan Falun och Borlänge har regelbunden och relativt tät busstrafik men med få hållplatser längs E16. I dagsläget är utbudet av kollektivtrafik till Falun och Borlänge i Torsång, Ornäs och Norsbo glest, och turerna är förlagda till pendlingstider på morgonen och eftermiddagen för skola och arbete. Även till och från Vika är turtätheten gles.

Framtida utredningar

Borlänge kommun föreslår en ÅVS för att utreda vilka åtgärder som kan öka möjligheten till hållbart resande från Oberget och kopplingen till tätorterna.

Utredningen behöver genomföras gemensamt mellan Trafikverket, Region Dalarna (planupprättaren), Regionala trafikförvaltningen och kommunerna behöver utreda vilka åtgärder som kan bidra till ökad tillgänglighet med Kollektivtrafik, ex finns det lösningar där vi kan trimma befintliga anläggning, för att öka möjligheten att skapa goda hållbara kommunikationslösningar för Oberget. Ett exempel är att utreda om befintlig kontrollplats kan nyttjas som hållplatsläge och kompletteras med infrastruktur för gång/cykel och pendelparkering.

Flextrafik

För de delar av FÖP-Runn området där underlaget av resenärer är lågt finns flextrafik. Flextrafiken måste beställas i förväg. Med flextrafiken tar man sig till närmaste serviceort och hem igen. Detta gör det möjligt för äldre som slutat köra bil att bo kvar i mindre byar.

Läs mer under respektive områdesrekommendation, och under Bo och leva

Sidan uppdaterad 2021-08-31