Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Sjötrafik

Runn är ca 68 km2 stor och ligger 106 meter över havet. Runns avrinning sker genom Lillälven till Dalälven.

Sedan år 2017 är Runn med Ösjön, Vikasjön och Kyrkbytjärn ett Riksintresse för friluftsliv. Sjöarnas många öar och långa strandlinjer utgör goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Båtliv, skridskoåkning, fritidsfiske, bad, fågelskådning och naturupplevelser är några av de aktiviteter som kan upplevas i detta natur- och kulturlandskap. De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. Det finns en grovuppskattning att det ska finnas omkring 3.600 båtar på Runns sjösystem. Det innebär att det är Sveriges båttätaste insjö.

Sjötrafikanter ska anpassa sin fart och visa hänsyn

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet. Trafikanter på sjön ska visa gott sjömanskap, det innebär att visa omsorg och varsamhet för att undvika olyckor. Sjötrafikanter får inte köra fortare än vad omständigheterna tillåter, det gäller oavsett om det finns en fartbegränsning eller inte.

Länsstyrelsen får in många förslag från privatpersoner och föreningar om önskade fartbegränsningar på sjön. Förslagen motiveras ofta med att båtar och vattenskotrar kör för fort där det finns andra sjötrafikanter eller där båtar ligger förtöjda.

De flesta förslag leder inte till att Länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polisen och Kustbevakningen att övervaka farten på vattenområden. Länsstyrelsen kan inte reglera bort att sjötrafikanter inte visar gott sjömanskap eller följer gällande fartbegränsningar.

Förslag till Länsstyrelsen kan lämnas om:

  • Fartbegränsningar.
  • Förbud mot att lägga ankar.
  • Begränsning i att använda vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter.
  • Begränsningar som behövs ur miljösynpunkt, av säkerhetsskäl eller liknande

Tillstånd för evenemang på vatten

Du söker tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten hos Polismyndigheten. Ibland kan dock du eller Polisen anse att det av sjösäkerhetsskäl är aktuellt att Länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter för att stänga av ett visst område i samband med uppvisningen eller tävlingen.

Läs mer: Sjötrafik | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskoter i Dalarna

Körning med vattenskoter orsakar bland annat höga och oregelbundna ljudnivåer i en fritidsmiljö där tystnad blir allt mer sällsynt. Det kan också störa växt- och djurliv. Därför är det enbart tillåtet att köra vattenskotrar i allmänna farleder och i de områden som länsstyrelsen beslutar om.

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter kan definieras som en farkost med en längd under fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Ansvar för den som framför vattenskoter

Den som kör vattenskoter betraktas som "befälhavare" i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Det innebär bl.a. att man måste respektera Sjötrafikförordningens allmänna hänsynsregler. Den som framför en vattenskoter ska även anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.

Den som bryter mot vattenskoterförordningens bestämmelser kan dömas till penningböter. Polisen är tillsynsmyndighet då det gäller framförandet av vattenskoter.

Tillfälligt tillstånd

Länsstyrelsen kan, efter samråd med kommunen och polisen, ge tillstånd till tillfällig användning av vattenskoter för tävling eller uppvisning.

Områden utpekade av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Dalarna har valt att inte utse några fler vattenskoterområden.
Innan Länsstyrelsen inrättar ett vattenskoterområde sker samråd med berörd kommun och sakägare. Samråd krävs även med Sjöfartsverket och Kustbevakningen, enligt vattenskoterförordningen. Dessutom krävs en miljömässig bedömning av Länsstyrelsen om området är lämpligt ur naturvårds- och miljösynpunkt.

Allmänna farleder i Dalarna

I Dalarnas län är Strömsholms kanal en allmän farled. Det finns inte någon klar avgränsning av vad som utgör en allmän farled. Länsstyrelsen har därför tagit beslut om att avgränsa ett tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal. Här hittar du Länsstyrelsens beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oklart rättsläge för Vattenskoter, Rättsläget enligt Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjötrafik FÖP Runn

I Borlänge kommun förslås ny hastighetsreglering vid Prästtjärn, svallfritt alt 1 knop från dagens 5 knop. Prästtjärn förespråkas i huvudsak för ej motorburen trafik, men inget förbud föreslås. Detta för att minska intressekonflikterna med den utveckling som föreslås i området samt med hänsyn till höga natur- och kulturvärden. Läs mer områdes-rekommendation Torsång.

Vid in och utloppet till Lillälven föreslås en justering från dagens 5 knop till 3 knop. Detta för att minska bullerpåverkan för närboende.

Gällande Sjöföreskrifter på Ösjön och Runn se separata dokument nedan.

Områden där Vattenskoter tillåts på Ösjön och Runn

Falun och Borlänge har pekat ut platser där körning med vattenskoter tillåts.

  • Tillståndet innebär inte att man får åka till platserna med vattenskoter
  • Ytorna kommer att märkas upp
  • För att se hur rekommendationerna har efterföljts och hur utpekandet påverkat omgivningarna. Kommer Falun och Borlänge kommuner att följa upp och utvärdera anvisade platser.

Läs mer under FÖP-Runns utvecklingsdel om mål och fler strategier för natur och friluftsliv samt hållbara transporter.

Föreningslivet på Runn

Runns Båtförbund är ett samverkansorgan för båt och fritidsklubbar, i Sjön
Runn i Dalarna. Det finns 12 klubbar anslutna till Runns Båtförbund.
Förbundet skall verka för klubbarnas intressen, och vara ett remissorgan
gentemot kommuner, myndigheter och andra instanser.

Runns Båtförbund skall också aktivt verka för sjösäkerheten på sjön Runn.
Sjösäkerheten görs på ideell basis, som utprickning av Runn och framtagning av
sjökort papper/digitalt. Ett gott samarbete med Dala-Airport flygtrafikledningen möjliggör att förbättra sjösäkerheten på Runn med VHF-radio passning för båtlivet på Runn.

Sidan uppdaterad 2021-10-20