Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Landsbygdutveckling i strandnära läge, LIS

I Översiktsplan FalunBorlänge har Borlänge och Falu kommun pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). För att förtydliga vilka platser som är lämpade för strandnära etableringar förtydligas här syfte, användning och förutsättningar för de LIS-områden som ligger inom planområdet.

LIS-områden ger större möjligheter att bygga strandnära

I Sverige gäller generellt strandskydd 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet. Under vissa omständigheter är det möjligt att få dispens eller att upphäva strandskyddet i detaljplan. Man måste då ha det som i lagstiftningen kallas ”ett särskilt skäl”. Utöver det får inte strandskyddets syften - att värna naturvärden och friluftslivet - bli negativt påverkade.

De särskilda skälen är tydligt definierade i lagstiftningen och lämnar inte utrymme för tolkning. I LIS-områden finns det möjlighet att använda två särskilda skäl som inte kan användas på andra platser. Det ena ger möjlighet att bygga nya bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse och det andra ger möjlighet att uppföra byggnader, anläggningar eller göra andra åtgärder som bidrar till landsbygdens utveckling.

Strandskyddet ligger kvar tills det upphävs

I LIS-områden ligger strandskyddet kvar till det upphävs i en detaljplan. Utanför detaljplan kan man ansöka om dispens. Innan en dispens beviljas eller innan strandskyddet upphävs i en detaljplan måste man även pröva om strandskyddets syften blir påverkade. Förutom att det krävs dispens från strandskyddet eller att en detaljplan upphäver strandskyddet så måste den sedvanliga lämplighetsprövningen göras för att se om byggnationen i övrigt är lämplig på platsen.

Fri passage ska säkerställas

Inom planområdet ska ett avstånd på minst 25 m säkerställas vid byggande av bostäder.

Karta över LIS-områden

I kartan nedan finns beskrivningarna av LIS-områdena i Falu kommun klickbara för respektive område. Borlänge kommuns beskrivningar finns i länken längst ned på sidan.

Geografisk analys och fördjupad inventering visar om LIS-områden är lämpliga

När LIS-områdena pekades ut i Översiktsplan FalunBorlänge hade redan områden som exempelvis identifierats med höga naturvärden sorterats bort. I arbetet med den här fördjupade översiktsplanen har noggrannare inventeringar på plats gjorts. Den analysmodellen som togs fram vid ÖP 2014, har genomförts igen och aktualiserats utifrån dagens planeringsunderlag. Vid den förnyade analysen har vi vissa fall identifierat att det finns LIS-områden som inte är lämpliga att bebygga, antingen på grund av att det bedöms strida mot strandskyddets syften eller på grund av andra förutsättningar så som möjligheten att ansluta till kommunalt VA (inom planperioden) ej är möjlig eller att avståndet till kollektivtrafik är längre än 5 km. I de fallen väljer vi att justera LIS-områdena. I Borlänge kommun har serviceorterna Torsång och Ornäs lagts till i analysen.

Dessutom förtydligar vi om det är någon särskild användning som är lämplig, samt vad syftet med LIS-området är; hur det bedöms kunna stärka utvecklingen på landsbygden. Detta är motiveringar som annars skulle behöva göras i samband med upphävande i detaljplan eller vid ansökan om dispens från strandskyddet.

Att beakta är att hela Runns sjösystem är utpekat som ett riksintresse för Friluftslivet.

Förändrade, tillkomna eller strukna LIS-områden

I Översiktsplan FalunBorlänge finns ett LIS-område utpekat i byn Trumsveden vid sjön Liljan. Området ligger på gränsen mellan kommunerna. Det är i princip redan utbyggt i båda kommunerna. Detta område tas bort.

Borlänge

Storsund är i dag ett utpekat LIS-område för ändamålet friluftsliv. Området kring Storsund är en viktig målpunkt för friluftslivet. Gränsen flyttas eftersom utvecklingen i område inte kan anses stärka den allmänna servicen eller kommer att kunna utvecklas för att stärka friluftslivet för allmänheten. Den nya gränsen för LIS vid Storsund läggs utanför uddarna och i riktning mot Falun.

Ornäs och Torsång har lagts till i urvalsmetoden då dessa orter är serviceorter på landsbygden. Det har resulterat i att Haganäs, Tomnäs/Tomnäs gamla skola, Talludden, Ornässtugan, Ornäshamn, Uvbergsviken, Hagudden, centrala Torsång, samt Tylla har identifierats som tillkommande LIS-områden, samt två öar Flarnö och delar av Granö.

Tronsjö tas bort som utpekat område, inget kommunalt VA beräknas inom planperioden som skulle krävas vid komplettering av bostadshus. På Sunnanö ligger två av utpekandena kvar men får ändrad användning, ett stryks med motiv att de inte finns några större intressen att utveckla friluftslivet och är inte lämplig för annan användning. På Finnäset pekas två större LIS-områden ut.

Falun

Bjärmsnäs är idag bebyggt på norra delen medan den södra delen är helt obebyggd. Den södra delen kan komma att bli viktig för det rörliga friluftslivets åtkomst till Runn. Området justeras så att LIS endast pekas ut på norra delen av Bjärmsnäs.

De utpekade områdena vid Norsbo, Hinsnoret, Klippudden och Björkudden väster om Runn ligger kvar i samma utbredning som tidigare. Svartskär/Lisselbo ligger kvar i samma utbredning som tidigare.

Området vid Jugansbo justeras, då det finns områden som numera är planlagda som naturmark. Dessa områden tas bort då avsikten inte är att dessa ska tas i anspråk.

Näset är detaljplanelagt för småhus, och närmast Runn finns en remsa som är planlagt som allmän platsmark,natur. De delar av LIS-området som ligger på naturmark tas bort, då avsikten inte är att det området ska tas i anspråk

Herrgårdsviken och Länsbodarna ligger kvar med samma områden som utpekades i Översiktsplan FalunBorlänge 2014.

De nya LIS-områdena får begränsad påverkan

Av de LIS-områden som tillkommer i Torsång och Ornäs är närområdena redan bebyggda men områdena skulle kunna bidra till en förtätning i serviceorterna och skapa bättre underlag för service. En del av utpekandena är gjorda för att stärka näringslivet, förenings- och besöksnäringens möjlighet att utvecklas. Flera av utpekandena är till för att stärka det rörliga friluftslivet och öka allmänhetens tillgänglighet till Ösjön/Runn. De flesta av områdena har flera syften.

Vissa områden har ännu inte inventerats

Vissa av LIS-områdena har ännu inte inventerats utan kommer att inventeras efter samrådet. Detta anges i så fall särskilt i områdesinformation i kartan ovan.

Inga LIS-områden för små vattendrag föreslås.

Vad tycker du?

Vi föreslår landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) i vissa områden. Har du synpunkter på detta?

Lämna synpunkter här

Sidan uppdaterad 2021-08-31