Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Strandskydd

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Det generella strandskyddet är 100 meter men kan utvidgas upp till 300 meter. I vissa fall kan det upphävas och i andra fall går det att söka dispens från förbuden i det. Ett av dispensskälen är landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LIS-område. I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Runn sker en översyn av kommunernas LIS-område.

Kommunernas syn på utvidgat strandskydd

För att uppnå syftet med strandskyddet är det generella strandskyddet på 100 m oftast tillräckligt. I särskilda fall finns det dock fog för ett utvidgat skydd i värdefulla och känsliga miljöer. Det kan både vara värdefulla livsmiljöer för djur- och växtlivet och områden med höga värden för rörligt friluftsliv och rekreation, till exempel områden med vildmarkskänsla, som kan behöva ett utvidgat skydd.

Kommunerna är eniga om att utvidgat strandskydd till 300 meter ska finns på öar i Runn. Det innebär att skyddet på öarna i Falun ska behållas när länsstyrelsen fattar nya beslut och att det ska införas för Granö i Borlänge kommun. Bortsett från den yta som är utpekad som LIS, där åtgärder/anläggningar för det rörliga friluftslivet kan genomföras inom strandskyddet.

Sidan uppdaterad 2021-08-31