Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö-, klimat- och riskaspekter

I all planläggning ska hänsyn tas till miljö- och klimataspekter vid bedömningen om för det eller de ändamål mark- och vattenområden är mest lämpade för. Klimataspekter inbegriper både klimatanpassning och klimatpåverkan.

Inom FÖP-Runn har angivna strategierna i ÖP 2014 integrerats löpande i arbetet. En del nya planeringsinriktningar kopplat till utvecklingen på Runn, laddinfrastruktur, besöksnäring och inte minst friluftslivet har formats i FÖP-Runn, läs mer om dessa under planens utvecklingsstrategiska del, under Bo och leva natur och friluftsliv, i områdesrekommendationer samt under ekosystemtjänster.

I Översiktsplan FalunBorlänge anger vi tillsammans hur vi ska agera och planera för hur vi ska ställa om till en hållbarutveckling. Klimathotet ställer oss inför utmaningar som kräver särskilda insatser och engagemang från såväl individer som myndigheter, organisationer, nationer och internationella samarbetsorgan.

Läs mer om det arbetet i Översiktsplan FalunBorlänge 2014. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

kap 2, Strategier för hållbar samhällsplanering
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kap 9, Hållbara kommunikationer
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
kap 13, Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Borlänge kommun antas en ny miljöstrategi under år 2021.

Läs även mer om hur vi följer upp och mäter arbetet inom respektive kommun under konsekvensanalysen.

Läs mer:

Trygg-fossilfri-elforsorjning-i-Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020:13 Regionalt miljöövervakningsprogram | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020:05 Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap – i Dalarnas län | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolsänkor

För att vi ska nå klimatmålen behövs kompletterande åtgärder i form av kolsänkor.

Lagringen av kol i skogar, sjöar och annan markanvändning är av betydelse för att vi ska kunna nå målet om netto nollutsläpp. Kolsänkorna hjälper till att balansera växthusgasutsläppen.

Möjligheten till kolinlagring i skogar och sjöar samt genom annan effektiv markanvändning, exempelvis permanent vallodling, behöver öka för att vi ska nå klimatmålen. Detta för att skapa balans mellan kolinlagring och växthusgasutsläpp, vilket är av betydelse för att nå klimatmålen.

Läs mer under ekosystemtjänster.

Sidan uppdaterad 2021-08-31