Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Risk

Översiktsplanen ska ange inriktning för hur säkerhetsfrågor ska hanteras, vilka områden som är lämpliga för lokalisering av bebyggelse samt vilken typ av bebyggelse som är lämplig utifrån bland annat säkerhets- och hälsoaspekter.

I Översiktsplan FalunBorlänge, 2014 anges att FalunBorlänge ska vara säkert och tryggt att bo och vistas i. Den fysiska planeringen ska utgå från att människor inte utsätts för risker när det gäller hälsa, säkerhet och olyckor i den bebyggda miljön. Läs mer om risk i ÖP. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I FÖP-Runn tar vi bland annat ställning till nya planeringsunderlag som tillkommit sedan ÖP 2014. Läs mer på efterföljande sidor.

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat, exempelvis med ökad nederbörd, förändrade vattenflöden och vattennivåer ställer större krav på transportsystemens robusthet. Klimataspekter utgör ett särskilt uttalat allmänt intresse i PBL. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur kraven på hänsyn till klimataspekter, enligt bestämmelserna i PBL 2 kap, kommer att tillgodoses enligt vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Läs mer under klimatanpassning och planeringsnivå vatten.

Risk för skred, ras och erosion

I en översiktsplan bör geotekniska förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och översvämning). Dessa faktorer kan vara avgörande för lämpligheten utifrån ett geotekniskt perspektiv och de bör därför redovisas tidigt i planprocessen. Vid strategiska beslut om markanvändning vid översiktlig planering, måste markens lämplighet för avsett planändamål värderas utifrån livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. Hänsyn måste därför tas till förväntade effekter av ett förändrat klimat. Klimatscenarierna indikerar att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i vattendrag och havet. Detta kan öka riskerna för ras, skred. Läs mer under ras och skred.

Risk- och säkerhetsavstånd

I översiktsplanen ska kommunerna redovisa befintliga och planerade verksamheter, objekt eller miljöer som kan medföra en fara för sin omgivning, till exempel vägar, hamnar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Då kan kommunen fastslå inom vilket avstånd det behövs särskilda analyser för att utreda om framtida bebyggelse kan komma i konflikt med transportintresset.

Den fördjupande översiktsplanen ger en översiktsbild av risk- och säkerhetsavstånden med hänsyn till områden med miljöfarlig verksamhet och transporter av farligt gods på väg och järnväg, gärna utifrån underlag i form av en aktuell riksinventering och sårbarhetsanalys. Läs mer under Skyddsavstånd och transport av farligt gods.

Sidan uppdaterad 2021-08-31