Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Buller och vibration

Buller

Buller från framförallt vägar och järnvägar kan upplevas störande. Om människor vistas i bullriga miljöer under längre tid kan det leda till ohälsa. För att säkerställa att boendemiljöer inte utsetts för ohälsosamt buller regleras vilka bullernivåer som är tillåtna i närheten av ny bostadsbebyggelse i trafikbullerförordningen.

De största bullerkällorna inom den fördjupade översiktsplanen utgörs av E16 och järnvägen. Det finns ingen bullerkartläggning för sjötrafiken. Enligt den bullerkartläggning (Trafikverket, 2019) som Trafikverket genomfört för E16 når vägens störande buller inte utredningsområdet väster om Runn. Området vid Ornäs berörs av buller och behöver utredas vidare.

För att kunna efterleva gällande bullerriktlinjer måste bostadsbebyggelse i bullerkällors närhet placeras på ett visst avstånd från spårområdet och/eller omfattas av skyddsåtgärder som minskar bullerpåverkan.

Viss bullerpåverkan kan förekomma från luftfarten.

Läs mer: Trafikverkets bullerkartläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vibration

Vibrationer består i svängningar i material, mark, människor, djur m.m. Vibrationerna kan skapa obehag hos människor och djur. Det finns riktvärden för vilken vibration som den spårbundna trafiken får orsaka i bland annat bostadsbyggnader. Falu kommun har egna riktlinjer för vibrationer från andra källor än spårbunden trafik.

Läs mer:

Trafikverkets hemsida, Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer - Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-31