Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gult rapsfält

Klimatanpassning

Hänsyn till klimatförändringarna

Klimatscenarierna visar på ökad medelvattenföring under detta sekel. Flödena kommer också att förändras mellan olika årstider. I huvudsak förväntas medelhöga vattenflöden komma att få längre varaktighet. Detta innebär att erosionen längs vattendrag kan komma att öka. En ökad erosion kan på sikt orsaka ras eller skred. Vårfloderna förväntas dock bli något mindre.

Förändrade nederbördsförhållanden kommer att påverka yt- och grundvattennivåer, portryck i marken samt vattenföring och vattennivåer i vattendragen. Det betyder att områden som idag anses stabila, utifrån de rekommendationer som finns, kan behöva åtgärdas om samma säkerhetsnivå ska gälla.

Med hänsyn till klimatförändringarna bör man tillämpa en strategi som präglas av ökade säkerhetsmarginaler vid långsiktig fysisk planering. Det innebär att säkerställa tillräckliga avstånd både i plan och höjd för att kunna klara en ökad fara för t ex översvämning och erosion. Det kan exempelvis innebära att det finns plats för en skyddsvall eller avschaktning av en slänt med otillfredsställande stabilitet.

Det finns inga nationella beslut om vilket scenario som ska ligga till grund för samhällets utveckling och anpassning i Sverige, men i propositionen Nationell strategi för klimatanpassning (prop. 2017/18:163) finns vägledande principer för klimatanpassningsarbetet.

Läs mer i ÖP, Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker - Startsida (falun.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationer

Arbetsgång stabilitetsutredning vid detaljplanearbete, enligt Länsstyrelsens PU Dnr 451-12649-2016 Bostadsområden behöver utformas för att klara ett extremare klimat vilket innebär till exempel större risk för extrema regn. Risken för översvämningar vid skyfall kan minskas genom olika åtgärder, exempelvis:

  1. Andelen hårdgjorda ytor minskas till förmån för vegetationsklädda ytor.
  1. Dagvatten avleds, infiltreras eller fördröjs lokalt i stället för att ledas till rörsystem, vilka snabbt blir överbelastade vid skyfall.
  1. Öppna diken/kanaler anläggs inom området och dimensioneras så att de klarar betydligt större vattenmängder än normalt. Platser iordningställs, som klarar att tillfälligt samla stora mängder vatten, och omgivande mark ges sådan lutning att vattnet söker sig dit. (I vanliga fall kan marken användas för till exempel bollspel eller friluftsområden.)
  1. Gatorna i en tätort får leda bort vattnet, medan trottoarkanterna höjs, så att vattnet inte rinner in på fastigheterna.

Se efterföljande sidor för mer information samt under ekosystemtjänster.

Läs mer:

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatlasters effekter på naturlig mark och geokonstruktioner – geotekniska aspekter på klimatförändringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RCP scenarier | SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge kommun

Handlingsprogram enligt lagen för skydd mot olyckor, Delprogram Klimatförändringar.pdf (borlange.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-31