Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Markanvändning inom riskområde för översvämning

Vägledningen utgår bara från översvämningsrisker. Andra restriktioner finns, som till exempel strandskydd. I kommunens lämplighetsbedömning i samband med bebyggelseplanering bör inte bara hälso- och säkerhetsrisker vägas in, utan även risken för stora ekonomiska skador.

 1. Inledande bedömning av sannolikheten för översvämning

För en del vattendrag finns översiktliga översvämningskarteringar framtagna. I föregående kapitel beskrivs hur de olika översvämningskarteringarna kan användas i olika vattendrag. Översvämningskarteringarna kan också jämföras med eventuella uppmätta nivåer från inträffade översvämningar.

För vattendrag där det inte finns beräknade översvämningskarteringar kan uppmätta nivåer och topografiska kartor ligga till grund för en inledande bedömning av översvämningsrisken.

Om den planerade markanvändningen inte berörs av högsta beräknade flöde, eller översvämning bedöms som osannolikt med hänsyn till uppgifter om uppmätta vattennivåer och topografi, behöver ingen ytterligare utredning genomföras.

 1. Planerad markanvändning inom riskområde för översvämning

Konsekvenserna av en översvämning är beroende av vilken markanvändning som planeras. Zonindelningen utgår från nivåerna för 100-årsflödet och högsta beräknade flöde.


Bild som visar översvämningszoner

Figur 2. Översiktlig bild på zonindelning för markanvändning med hänsyn till risken för översvämning

ZON 1 – ÖVER NIVÅN FÖR HÖGSTA BERÄKNADE FLÖDE

Följande bör alltid lokaliseras till dessa områden:

 • byggnader som behövs i krissituationer
 • sjukhus, vårdinrättningar och liknande boenden
 • järnvägar, stora vägar och vägar som är viktiga räddnings- och evakueringsvägar
 • VA- och avfallsanläggningar, el- och teleanläggningar
 • industrier med risk för stor miljöpåverkan vid översvämning

Följande bör om valmöjlighet finns lokaliseras till dessa områden

 • ny sammanhållen bostadsbebyggelse
 • skolor
 • industrier med risk för miljöpåverkan vid översvämning

ZON 2 – UNDER NIVÅN FÖR HÖGSTA BERÄKNADE FLÖDE MEN ÖVER NIVÅN FÖR 100-ÅRSFLÖDET

Sannolikheten för att ett 100-årsflöde inträffar är avsevärt större än för högsta beräknade flöde. Skillnaden i översvämningsområdets utbredning kan också vara stor beroende på topografin.

För bostäder och annan markanvändning i översvämningszon 2 bör lämpligheten avgöras efter en riskbedömning. Följande parametrar bör ingå:

 • Marknivån är nära nivån för 100-årsflödet eller nära nivån för högsta beräknade flöde
 • Helårsboende eller delårsboende
 • Behovet av att en funktion kan upprätthållas även under en översvämning
 • Byggnadernas konstruktion, t ex källarlösa hus och en lägsta grundläggningsnivå som gör att huset klarar en högre nivå utan att skadas
 • Antalet personer som kan behöva evakuera vid översvämning och förutsättningar i övrigt för evakuering
 • Tillfartsvägarnas höjd och möjligheten att välja alternativa vägar
 • Risken för spridning av miljöfarliga ämnen

Karteringarna för 200-årsflödet och topografiska kartor kan användas som ett underlag i bedömningen.

ZON 3 – UNDER NIVÅN FÖR 100-ÅRSFLÖDET

Exempel på markanvändning som kan tillåtas i områden som hotas av översvämning vid 100-årflöde.

 • Parker och rekreationsområden
 • Jord och skogsbruk
 • Ytparkeringoch uppställningsytor
 • Enkla byggnader med funktioner av mindre vikt, uthus, förråd, garageetc

Det ska alltid framgå av detaljplan- och bygglovshandlingar att området riskerar att översvämmas vid ett 100-årsflöde.

Sidan uppdaterad 2021-08-31