Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Säkerhetsavstånd järnväg

Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar.

När järnvägen finns kvar i befintligt läge påverkas möjligheten till att utveckla attraktivt, vattennära boende och många av de barriäreffekter som järnvägen medför för det rörliga friluftslivet. Många av de värden som identifierats och som önskas utvecklas påverkas då järnvägen ligger kvar.

För att kunna efterleva gällande bullerriktlinjer måste bostadsbebyggelse i järnvägens närhet placeras på visst avstånd från spårområdet och/eller omfattas av skyddsåtgärder som minskar bullerpåverkan.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods. Järnvägen mellan Falun och Borlänge är en sådan led. Vägledningen avråder från all form av bostadsbebyggelse närmare farligt gods-leder än 70 meter. Inom detta avstånd ska ingen verksamhet finnas som uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

På avstånd inom 70–150 meter kan de flesta typer av markanvändning förläggas undantaget sådan markanvändning som innefattar särskilt många eller utsatta personer, under förutsättning att riskerna utreds under planprocessen.

Sidan uppdaterad 2021-09-01