Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Transporter av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan skada människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under transporter eller skyddas mot yttre hot som stöld eller skadegörelse. Farligt gods kan till exempel vara gasol, olja och bensin. I lagen (2006:263) om transport av farligt gods anges vad som kan utgöra farligt gods, och hur det specificeras och klassificeras anges i förordningen (2006:311) om farligt gods. Länsstyrelsen har rekommendationer om hur man minimerar olycksrisken och konsekvenserna av en olycka med farligt gods.

Transport av farligt gods på väg och järnväg regleras av lagen om transport av farligt gods (2006:263), samt förordning om transport av farligt gods (2006:311). Länsstyrelserna har ett ansvar att verka för hälsa och säkerhet, både som regional myndighet i plan- och tillståndsfrågor och som tillsynsorgan över kommunal verksamhet. Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken säger att risker för människors hälsa och säkerhet ska beaktas (2 kap 5 § PBL och 1 kap 1 § miljöbalken). Enligt PBL utgör hälsa och säkerhet en av prövningsgrunderna för länsstyrelsen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den kommunala-planprocessen. Transporter av farligt gods är en viktig aspekt att beakta när ny bebyggelse planeras intill transportanläggningar, när ny transportinfrastruktur planeras och när markens användning ska förändras på annat sätt.

Planeringen ska inriktas på att dessa transporter sker trafiksäkert och inte i anslutning till tätbebyggda områden, vattentäkter, värdefulla naturområden och andra särskilt sårbara områden. Det är viktigt att frågan om hänsyn tas upp för att minska risker tidigt i processen. Genom lämplig lokalisering.

Översiktsplanen bör ge en översiktsbild av risk- och säkerhetsavstånden i kommunen med hänsyn till områden med miljöfarlig verksamhet och transporter av farligt gods på väg och järnväg, gärna utifrån underlag i form av en aktuell riskinventering och sårbarhetsanalys.

Länsstyrelsen anser att följande behöver belysas i översiktsplanen:

  1. Riktlinjer för skyddsavstånd till väg och järnväg, enligt Länsstyrelsens vägledning om farligt gods i fysisk planering
  1. Rekommenderade vägar och uppställningsplatser för farligt gods. Transportleder för farligt gods finns redovisade på Trafikverkets webbplats.
  1. Möjlig mark för anläggningar som kräver transport av farligt gods utanför tätbebyggt område, t ex verksamheter, industrier och rangerbangård
  1. Peka ut vattentäkter och andra sårbara områden som kan drabbas av farligt godsolycka

Inom planområdet är kommunernas bedömning att endast punkt 1 ovan är relevant för planområdet FÖP-Runn.

Läs mer i ÖP, 2014 om Transport av farligt gods - Startsida (falun.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilka vägar som är rekommenderade leder för farligt gods framgår av nationella vägdatabasen, som är tillgänglig på Trafikverkets hemsida.

Farligt gods på järnväg och väg

Rekommenderade leder för farligt gods inom planområdet genom Vika. Angränsande och utanför planområdet för FÖP-Runn är E16 utpekad som rekommenderad led för farligt gods.

Tillstånd eller anmälan för transport av farligt avfall

För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd. För transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, men som inte omfattas av tillståndsplikt ska anmälan göras till Länsstyrelsen, enligt miljöbalken.

Sidan uppdaterad 2021-09-01