Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Anpassning till landskapet

Fortsätt på den befintliga bebyggelsestrukturen

Undvik att skapa helt nya strukturer.

Det finns olika bebyggelsestrukturer på olika platser. Bebyggelse på åsar består ofta av en radby medan bebyggelse på större moränkullar ofta består av en klungby. Vissa byar är mer påverkade än andra av skiftesreformerna, där ligger bebyggelsen ofta mer glest placerad med många vägar som kopplar samman den. Det finns också platser med stora gårdar som ligger ensamma ute i eller i kanten av det öppna odlingslandskapet.

Den bebyggelsestruktur som finns på platsen ska styra hur ny bebyggelse placeras. Exempelvis i en radby så ska ny bebyggelse följa radbyns mönster och i en klungby kan man fortsätta att förtäta eller utöka den befintliga byklungan. Där bebyggelsen är gles är det viktigt att inte alla nya hus placeras i samma område, utan att området behåller den glesa karaktären. Stora ensamliggande gårdar, ofta bergsmansgårdar, ska fortsätta ligga ensamma, det är viktigt att inte placera nya hus närmare dem än befintlig bebyggelse.

Sidan uppdaterad 2021-08-31