Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kulturmiljö

Inom planområdet finns ett kulturreservat, Stabergs bergsmansgård. Utöver det finns det tre Riksintressen för kulturmiljö, Torsångsbygden, Vika Byar och Staberg.

Torsångsbygden, Vika byar och Staberg är av riksintresse för kulturmiljövården. Under våren 2012 har en dialog förts med länsstyrelsen med syftet att utveckla värdebeskrivningarna för Torsångsbygden (inklusive det utökade området, ingår ej i planområdet), Vika byar och Staberg. Avsikten var att de nya värdebeskrivningarna skulle ligga till grund för översiktsplanens ställningstaganden.

Både Falu och Borlänge kommun, har påbörjat arbetet under år 2021 med att ta fram nya kulturmiljöprogram.

I Borlänge pågår arbetet med att fastställa ett arkitekturprogram.

Några nya värdebeskrivningar finns inte tillgängliga därför föreslås generella rekommendationer, se planeringsinriktning och rekommendation i översiktsplan. Länk till annan webbplats.

Delar av riksintressena iTorsångsbygden, Vika byar och Staberg behandlas i kap om Riksintressen. Läs mer om riksintresse för kulturmiljö.

Läs även mer under de områdesrekommendationerna.

Kulturreservat

Stabergs bergsmansgård är ett kulturreservat som även ingår i Världsarvet Falun. Staberg är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna inom Kopparbergslagen - bygden kring Falu gruva. Alla de olika delarna av en större bergsmansgård finns här bevarade; byggnader, trädgård, hyttområde, odlingsmark och skog. På Staberg kan man både vandra i en prunkande barockträdgård och fascineras av det nästan ökenliknande slagghögarna på det gamla hyttområdet. De faluröda timmerhusen på Gamla Staberg ger en god bild av hur bergsmännen bodde på 1600- och 1700-talet. Den vita herrgårdsbyggnaden från 1840, Stabergs herrgård eller Nya Staberg, söder om trädgården speglar hur byggnadskulturen förändrades med nya ideal.

Övriga kulturmiljöer på västra sidan om Runn som inte ligger inom riksintresse för kulturmiljö

Norsbo

Området kring Norsbo är företrädesvis skogigt, med ett småskaligt odlings- och beteslandskap som sträcker sig västerut mot Karlsvik och Åkern, samt norrut längs med Norsbobäcken.

Bebyggelsen är till stora delar äldre och uppdelad på två byklungor. Strukturen är delvis gyttrig och tät med enbostadshus och mindre gårdsanläggningar på relativt små tomter. Merparten av bostadshusen är rödfärgade med panelklädd fasad. Kring den gamla bykärnan finns en mycket välbevarad gårdsanläggning med kringbyggt mönster. Här finns också flera välbevarade bostadshus från det sena 1800- och tidiga 1900-talet.

Mellan Norsbo och det nuvarande gårdsläget för Liljans gård, finns glest utspridd småskalig fritidshus- och villabebyggelse från 1900-talets senare hälft.

Liljans gård

Omkring Liljans gård är landskapet öppet med sluttning mot sjön, här finns en fri sikt över sjön till den skogbevuxna och bergiga sydsidan. Öster om gården ligger bostadshus på en mindre höjd, och något längre västerut finns ett ännu aktivt jordbruk med flera stora ekonomibyggnader med branta sadeltak ifrån olika tidsepoker.

Karlsvik och Liljans västra strand

Väster om Liljan, mot Karlsvik och Liljans västra strand, finns ett mer storskaligt öppet landskap med åkermark. Vid Liljans västra strand är bebyggelsestrukturen gles, med en gård i nordväst, Karlsvik, och en enskild gård belägen i ett synligt läge i det öppna landskapet.

Hinsnoret, Klippudden, Liljesundet

Vid Hinsnoret har området en betydligt mer karg karaktär än det öppna, men småskaliga jordbrukslandskapet längs sjöns norra strand. Möjligheten till avskildhet på de olika uddarna har medfört en tidig etablering av fritidshus här. På en höjd ligger Hinsnorets herrgård, med den gamla gårdstäkten direkt söderut, avskild av järnvägen.

Den typiska bebyggelsen i Hinsnoret utgörs av större villor ifrån det sena 1800- och tidiga 1900-talet i strandnära lägen, men det finns flera tidsepoker representerade i området. De kanske mest framträdande är en liten bebyggelsegruppering kring den gamla stationen, samt ett nybyggt område i ett skogsparti mellan Norsbo och Hinsnoret.

I Hinsnoret ligger anläggningen Norhaga, i nationalromantisk stil, uppfört som fritidsbostad åt Bergslagets dåvarande disponent Lars Yngström mellan 1903-6, som ett allkonstverk efter ritningar av Lars Israel Wahlman.

Vid vägbron till Liljesundet finns en småskalig bymiljö med varierande topografi. Vid Liljesunds gård finns ett böljande odlingslandskap som sträcker sig till banvallen i söder.

Sidan uppdaterad 2021-08-31