Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Hälsa och fritidsupplevelser

Hälsa och friluftsliv, fysisk aktivitet och sinnliga upplevelser

Blågröna frågor lyfts allt mer inom samhällsplaneringen och fysisk planering tack vare en ökad kunskap och förståelse om dess hälsofördelar. Människor har behov av blå och gröna friytor för spontana aktiviteter och återhämtning i vardagen. Den blå och gröna strukturen är en av de främsta och viktigaste strukturerna för att främja fysisk aktivitet, lek och erbjuda sinnliga upplevelser för rekreation, avkoppling och återhämtning, sommar som vinter. Människor som regelbundet har kontakt med grönska och vatten är betydligt friskare än de som inte har det. En av Runn- områdets stora fördelar är den stora tillgången på rekreationsområden, med grönska och vatten.

Även om tillgången på gröna och blå områden är stor inom planområdet, är det viktigt att ha med dess betydelse vid planering och utveckling. Detta är särskilt viktigt i tätorterna vid Ösjön och Runn.

Planeringsinriktning och rekommendation för hälsa och friluftsliv

Bevara och utveckla god tillgång och tillgänglighet till grön- och naturområden

Falu och Borlängeborna ska ha tillgång god tillgänglighet till natur-, rekreations- och friluftsområden för fritidsaktiviteter, för olika typer av fysisk aktivitet, lek, och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning, året runt.

Närhet har stor betydelse för om människor regelbundet använder och drar nytta av den blå och gröna strukturens fördelar i vardagen. För att ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv bör det gå att nå grönområden till fots. Enligt boverkets rapport, Bostadsnära natur – inspiration och vägledning (2007, s 14), är ett kritiskt avstånd för hur långt människor är villiga att gå för att använda parker och grönområden regelbundet i sin vardag 300 meter från bostaden eller annan verksamhet. Då också utan fysiska och mentala barriärer, som trafikerade vägar och/eller mentala gränser mellan stadsdelar. För vissa grupper som exempelvis barn, äldre och personer med nedsatt rörlighet eller begränsade rörelsefrihet behöver de blå och gröna miljöerna finnas ännu närmare.

Det bör finnas blå och gröna miljöer med god tillgänglighet för att skapa möjligheter till ett oberoende liv för barn, äldre och personer med funktionsvariation, det vill säga att det självständig kan vistas och ta del av miljön. Närheten till kollektivtrafik är viktig vid större målpunkter.

Vid planering ska behov av parker, grön- och naturområden vara en utgångspunkt. Dessa ytor bör planeras in i förtätningen och utbredning av tätorterna. Använd riktlinjerna för tillgång till park, grön- och naturområden som redovisas i tabellen ”Riktvärden för tillgång till park, grön- och naturområden” nedan i planering, utveckling och förvaltning av den blå och gröna strukturen. Eftersträva max 300 meter till närmsta grönområde från bostad, förskolor, grundskolor och arbetsplatser.

Läs mer i tabellen: ”Riktvärden för tillgång till park, grön- och naturområden” Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bevara och utveckla god tillgång och tillgänglighet till strand- och vattenområden

Falu- och Borlängebor ska ha tillgång till tillgängliga strand- och vattenområden för olika typer av fysisk aktivitet, lekmöjligheter och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning, året runt. Utveckla tillgängligheten och möjligheterna till olika vatten- och isaktiviteter samt upplevelser för olika målgrupper.

Badmöjligheten i och kring Runns sjösystem ska värnas. Den ska utvecklas i den mån det behövs, särskilt på västra sidan av Runn där utvecklingstycket är som störst. Bevara och utveckla strandområden och promenader längst med vattnet och vattendrag och erbjud rekreativa vattenmiljöer för vila och återhämtning. Både badbryggor och strandbad på sommaren och gör det mer tillgängligt att nå naturisar, skridskobanor och skidspår på vintern.

Bevara och utveckla blå och gröna stråk och kopplingar

Falu- och Borlängebor ska uppleva att den blå och gröna strukturen är sammanhängande och väl integrerade med övriga strukturer. En sammanhållen blå- och grönstruktur främjar god folkhälsa genom att skapa goda möjligheter för olika fritidsupplevelser, fysiska aktiviteter, lekmöjligheter och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning i människors vardag.

Ett sammanhängande nät av små och stora parker, grön- och vattenområden som länkas samman genom blå och gröna stråk är av stor betydelse för innevånarnas möjlighet att kunna vistas och förflytta sig mellan och inom planområdet blå och gröna friytor. Det förbättra tillgängligheten och nåbarheten. Samtidigt bidrar det till att skapa större sammanhängande blå- och grönområden, kopplingar som är betydelsefulla som spridningsvägar och viktiga livsmiljöer för växter och djur.

Bevara och utveckla en variation av parker, grön- och vattenområden samt blå och gröna stråk med god kvalitet

Parker, grönområden, vattenmiljöer, blå och gröna stråk ska bevaras och utvecklas för att stärka förutsättningarna för god hälsa och attraktiva fritidsupplevelser. Det ska finnas både anlagda och orörda miljöer som lockar till både aktivitet och vila. Platser och områden som upplevs som tysta i parker och naturområden ska värnas för att ge tillgång till upplevelser av tysthet, ostördhet, rofylldhet som ger människor möjlighet till rekreativa upplevelser och återhämtning.

Eftersträva ett brett utbud av blå och gröna friytor av varierad storlek och med ett varierat innehåll som binds ihop av blå och/eller gröna rörelsestråk. Kvalitén ska vara anpassad till funktion och användning så att de upplevs som attraktiva att använda och vistas i. Utbudet ska vara varierat och passa olika målgruppers efterfrågan och behov under olika livsskeden och livssituationer. Utrymme för spontana aktivitet som exempelvis idrott, lek och kultur ska finnas i serviceorterna runt Runn.

Planeringsinriktning för Borlänge kommun

Utveckla attraktiv natur för friluftsliv

En grundförutsättning för ett rikt friluftsliv är att det finns kvalitativ natur att vistas i. Därför behöver områden viktiga för friluftsliv och rekreation säkerställas långsiktigt genom en god fysisk planering och ett hållbart brukande.

Utveckling av naturområden gynnar både Borlängeborna och ökar stadens attraktivitet som bostadsort och besöksmål.

Exempel på utvecklingsområden för att utveckla attraktiv natur för friluftsliv:

 • Fortsatt kartläggning om värdefulla friluftsområden
 • Tillvaratagande av friluftslivets värden i samhällsplaneringen
 • Förvärva områden strategiska för friluftsliv där behov finns
 • Skapa områdesskydd för värdefulla natur- och friluftsområden där behov finns
 • Identifiera och utveckla upplevelsevärden i Borlänges natur
 • Vidareutveckla kommunens viktiga besöksmål inom friluftsliv, exempelvis Gyllbergen och Ösjön/Runn
 • Öka tillgängligheten till vatten och vattennära platser för bad och rekreation

Kommunicera Borlänges natur- och friluftsvärden

Borlänges variationsrika natur bjuder på stora möjligheter till friluftsliv och rekreation i olika former, året runt. Trots det är en del områden okända för Borlängeborna. Med en tydligare kommunikation kring friluftslivet skulle fler kunna ta del av det utbud som finns i kommunen och nya målgrupper hitta ut.

Exempel på utvecklingsområden för att kommunicera Borlänge natur- och friluftsvärden:

 • Arrangemang och guidning för att uppmärksamma
 • Borlänges natur och friluftsliv
 • Fortsatt utveckling av naturinformation
 • Kunskapsspridning om allemansrätten och ett hållbart friluftsliv
 • Skapa mötesplatser för kunskap om natur, kultur- och friluftsliv
 • Uppmärksamma och prioritera natur- och kulturturism som strategiska verksamheter inom besöksnäringen

Involvera, engagera och samverka med andra aktörer inom friluftsliv

För att kunna erbjuda ett rikt friluftsliv i Borlänge krävs att kommunen skapar förutsättningarna. Det görs bland annat genom att säkerställa tillgången till attraktiv natur och genom att förbättra tillgängligheten till naturområden. Men det är genom människors personliga engagemang och föreningslivets verksamhet som intresset för friluftsliv upprätthålls och utvecklas. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Därför är det viktigt att kommunen samverkar med andra myndigheter, organisationer, företag, enskilda och föreningslivet i friluftsarbetet.

Exempel på utvecklingsområden för att involvera, engagera och samverka med andra aktörer inom friluftsliv:

 • Skapa ett forum för samverkan med föreningar och ideella organisationer inom friluftslivet
 • Skapa samverkansprojekt för friluftsutveckling
 • Möjliggör för föreningar att söka medel för att anlägga, underhålla och tillgängliggöra vandringsleder, skidleder eller anläggningar för friluftslivet
Sidan uppdaterad 2021-09-03