Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Sociala interaktioner

Sociala relationer, sammanhållning och integration

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska användas

En förutsättning för Social interaktion handlar om likvärdig tillgänglighet till det offentliga rummet. Människor har ett behov av att mötas, se och umgås med andra människor. Spontana möten, interaktioner mellan människor är en viktig del i att hemmakänsla och identitet byggs upp.

Den blå och gröna strukturen har en förmåga att stimulera till liv och rörelse samt skapa möjligheter för människor att mötas och umgås i de offentliga rummen. De blå och gröna miljöerna av offentlig karaktär, som gemensamma bostadsgårdar, parker, badplatser, natur-, rekreations- och friluftsområden är oftast inte lika starkt socialt och/eller kommersiellt präglade som byggda miljöer.

Friheten från sociala och ekonomiska krav innebär att människor kan mötas på lika villkor – vilket ökar förutsättningarna för sociala interaktioner och social sammanhållning samt integration. Då dessa platser och miljöer har stora möjligheter att fungera som mötesplatser för människor innebär det också att det har en avgörande betydelse för människors social och mentala hälsa.

En genomtänkt blå- och grönstruktur som är lättillgänglig och väl integrerad med planområdets övriga strukturer kan bidra till en rumslig och fysisk sammanhållning och integration. Den kan alltså ha en sammanlänkande funktion mellan platser, områden och bebyggelseområden som ytterligare ökar förutsättningarna för sociala interaktioner, social sammanhållning och integration.

I planeringen och utvecklingen av bebyggelseområden inom planområdet är det viktigt att skapa förutsättningar för möten mellan människor - då det ökar upplevelsen av trygghet och bidrar till att områden och tätorten ses som attraktiv att bo och vistas i.

Planområdets mötesplatser ska vara varierade, välkomnande och tillgängliga. De ska locka människor att stanna upp och uppmuntra till möten, spontana aktiviteter och upplevelser. Läs mer om utvecklingen av mötesplatser/målpunkter i respektive områdesrekommendation.

Tillgängliggöra natur för alla

Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet oavsett kunskap, erfarenhet eller fysiska förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver naturen både upplevas tillgänglig och vara fysiskt tillgänglig.

Upplevd tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar, föreställningar om hur tillgängliga områdena är och vad vistelse i naturen kan innebära.

Fysisk tillgänglighet handlar om att planera, utforma och sköta naturmiljöer och friluftsområden samt informationen om områdena så att de skapar förutsättningar för friluftsliv oberoende av individens kunskaper, erfarenheter och eventuella funktionshinder. I Borlänge finns en stor variation av naturområden men de är inte alltid anpassade för alla som vill, eller skulle kunna vilja, ta del av den. Exempelvis saknas kommunala badplatser tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller synförmåga.

Exempel på utvecklingsområden för att tillgängliggöra natur för alla:

  • Öka den fysiska tillgängligheten i kommunens natur- och friluftsområden och vid badplatser
  • Förbättra möjligheterna att nå natur, friluftsområden samt badplatser till fots, med cykel och kollektivtrafik.
  • Verka för kostnadsfri utlåning av fritids- och friluftsutrustning
  • Förbättra upplevd tillgänglighet genom olika former av naturvägledning

Läs mer i friluftsprogrammet för Borlänge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktning och rekommendation för sociala interaktioner

Bevara och utveckla god tillgång av tillgängliga blå och gröna mötesplatser

Falu- och Borlängebor ska ha god tillgång till tillgängliga blå och gröna mötes- och samlingsplatser för olika tillfällen och behov. I lägen där det finns bristande tillgång på grön-och vattenområden som fungerar som mötesplatser kommer det att behöva kompletteras med parker och gemensamma blå och gröna friytor för möten mellan människor och socialt umgänge.

Parker, badplatser, grön- och vattenområden med anläggningar för olika aktiviteter som exempelvis motion, friluftsliv och/eller kultur samt blå och gröna rörelsestråk har en viktig och betydelsefull funktion som mötesplats för människor och bör därför bevaras i utvecklingen av tätorten.

För att förbättra den upplevda tillgången och tillgängligheten bör mötesplatser placeras i eller i anknytning till rörelsestråk och gärna i kombination med flera funktioner.

Bevara och utveckla en variation av blå och gröna mötesplatser med god kvalitet

Falu- och Borlängebor ska uppleva att det finns en variation av gemensamma blå och gröna friytor, parker, natur- och rekreationsområden för att tillgodose behovet av olika aktivitet och upplevelser för att främja sociala interaktioner, socialt umgänge och bidra till en ökad social sammanhållning samt integration.

De gemensamma platserna och miljöerna är viktiga mötesplatser och skapar sociala mervärden och bör därför bevaras i utvecklingen av tätorter. För att tätorterna ska upplevas som levande och bjuda in till möten och social aktivitet behövs det offentliga rum och mötesplatser inom hela planområdet, såväl i serviceorterna, som i naturområden och rekreationsområden som i mindre kvartersparker och lekmiljöer.

Det är viktigt att tänka på att parker, naturområden samt blå och grönt stråk inte automatiskt skapar folkliv och möten mellan människor, det måste finnas potential i att de används utifrån läge, tillgänglighet och kvalitet som utformning, innehåll, funktion, aktiviteter och förvaltning.

För att skapa goda förutsättningar för social sammanhållning i planområdet behövs det platser där människor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Det bör också finnas platser och miljöer som ger möjlighet till både aktiv och passiv social samvaro det bidrar till en ökad tillgänglighet.

Bevara och utveckla den blå och gröna strukturen så att den bidrar till social sammanhållning och integration

De blå och gröna miljöerna och stråken ska bidra till att sudda ut sociala och fysiska barriärer samt gränser för att skapa förutsättningar till att människor möts i vardagen - för att motverka segregation och skapa trygga områden.

Utveckla de befintliga och skapa nya blå och gröna mötesplatser samt blå och gröna stråk för att överbrygga både fysiska och mentala barriärer och bidra till social sammanhållning och integration inom planområdet.

Planområdets blå och gröna stråk bör bidra till att knyta samman och skapa tillgänglighet till viktiga målpunkter för att främja möten mellan Falu- och Borlängeborna och besökare.

Sidan uppdaterad 2021-08-31