Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Natura 2000

Syftet med Natura 2000- områden är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls genom att bevara och förbättra naturmiljön. Natura 2000- områden innehåller arter eller naturtyper som ur ett europeiskt perspektiv är särskilt skyddsvärda.

Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns ett Natura 2000-område:

Kyrkbytjärn

Kyrkbytjärn är en fågelsjö av slättsjötyp. Tjärnen, våtmarken och de hävdade gräsmarkerna är viktiga livsmiljöer för avels- och flyttfåglar. Syftet med Natura 2000- området är att bevara ett gynnsamt tillstånd för arterna citronfläckad kärrtrollsslända, rördom, brun kärrhök, fisktärna samt deras livsmiljöer. Kyrkbytjärn är reglerad enligt vattendom för att säkerställa säsongsvariationen av vattenståndet. Det finns en skötselplan för området som beskriver de planerade skötselåtgärderna i detalj.

Hot mot Kyrkbytjärn

  • Igenväxning
  • Ökat antal predatorer
  • Förändrad hydrologi eller hydrokemi

Planeringsinriktningar och rekommendationer

  • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd och inga åtgärder som påtagligt kan skada värdena ska tillåtas
  • Den tätortsnära naturen och naturområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv bör bevaras och utvecklas. Särskilt värdefulla naturmiljöer och hotade arter ska långsiktigt bevaras.
  • Kyrkbytjärn och de omgivande gräsmarkerna ska fortsätta att hävdas genom slåtter, bete och röjning för att förhindra igenväxning av naturtyperna. Muddring och grävning kan bli aktuellt för delar av området för att bibehålla och utöka fåglarnas livsmiljöer
  • Exploatering och grävarbeten som sker inom avrinningsområdet till Kyrkbytjärn ska ske på så vis att habitatets hydrologi och hydrokemi inte påverkas negativt
  • Spridning av kemiska bekämpningsmedel, gödsling, kalkning eller konstbevattning inom närområdet bör ske i dialog med kommunen
Sidan uppdaterad 2021-08-31