Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresseområden för friluftsliv utgörs av områden som har stor betydelse för människors utevistelse.

Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns ett riksintresseområde för friluftsliv:

Runn med Ösjön, Vikasjön och Kyrkbytjärn

Riksintresset Runn med Ösjön, Vikasjön och Kyrkbytjärn (FW26) omfattar ett system av sjöar. Sjöarnas många öar och långa strandlinjer utgör goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Båtliv, skridskoåkning, fritidsfiske, bad, fågelskådning och naturupplevelser är några av de aktiviteter som kan upplevas i detta natur- och kulturlandskap.

Hot mot riksintresset

  • Klimatförändringar kan leda till varmare vintrar som försvårar vinteraktiviteter t.ex. skridskoåkning, pimpling, skridsko, kite och sparkåkning.
  • Exploatering kan ianspråkta naturområden som angränsar till riksintresset. På så vis blir riksintresset sekundärt påverkat.

Planeringsinriktningar och rekommendationer

  • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysiskplanering och prövning av dispenser, lov och tillstånd
  • Den tätortsnära naturen och naturområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv bör bevaras och utvecklas. Särskilt värdefulla naturmiljöer och hotade arter ska långsiktigt bevaras
  • Möjligheterna att utöva friluftsaktiviteter ska värnas och stärkas
  • Åtgärder som ökar tillgängligheten till riksintresset bör utredas och prioriteras

Hur riksintresset ska värnas och hur det stärks går att läsa mer under respektive områdesrekommendation samt under kapitlet landsbygdsutveckling i strandnära läge. Under rubriken utvecklingsstrategi lyfts den långsiktiga utvecklingen mål och strategier.

Sidan uppdaterad 2021-08-31