Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Dricksvattenförsörjning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Ett långsiktigt skydd av våra grund- och ytvattenförekomster är avgörande för att bevara den goda dricksvattenkvaliteten i FalunBorlänge. Väl fungerande vatten- och avloppslösningar och omhändertagande av dagvatten är en förutsättning för att skydda dricksvattnet långsiktigt, Läs mer i Översiktsplan, 2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De stora grusåsarna, särskilt Badelundaåsen, sträcker sig över flera kommuner. Mellan Säter och Borlänge kommuner ligger Frostbrunnsdalens vattentäkt där magasinet i huvudsak finns i Säters kommun, men nyttjas av Borlänge kommun. Skyddet av åsarna och de vattentäkter som dessa utgör är en viktig mellankommunal fråga.

Grundvattenmagasinen i FalunBorlänge finns främst i de åsformationer som mer eller mindre synligt löper genom landskapet. Badelundaåsen och Svärdsjöåsen är de största och utgör värdefulla resurser som försörjer både allmänna och enskilda dricksvattentäkter. Båda dessa har outnyttjade magasin som i framtiden kan komma att bli intressanta som såväl regionala som nationella vattenresurser.

Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Ett långsiktigt skydd av grund- och ytvattenförekomster är avgörande för att bevara en god dricksvattenkvalitet. Viktiga områden för dricksvattenförsörjning kan finnas inom andra användningar varför det alltid är viktigt att läsa rekommendationerna kopplat till respektive område.

Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter finns upprättade för de kommunala vattentäkterna. Speciella restriktioner och förbud gäller för mark- och vattenanvändning inom varje skyddsområde. Översyn av skyddsföreskrifterna för de allmänna vattentäkterna pågår och nya föreskrifter har eller kommer att införas. De flesta större gemensamma enskilda vattentäkterna saknar idag skyddsbestämmelser. För dessa kan föreskrifter behöva tas fram så att kommunernas samtliga större vattentäkter har tillräckligt och långsiktigt skydd. Inom planområdet ligger vattenskyddsområdet Vika.

Regional vattenförsörjningsplan

Regionala vattenförsörjningsplaner tas fram av länsstyrelserna för att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen, i ett område på lång sikt.

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Dalarnas län presenteras i form av ett kartskikt, se länk nedan. Kartskiktet visar grundvattenförekomster som är betydelsefulla för vattenförsörjning. Grundvattenförekomsterna har indelats i tre olika klasser beroende på hur skyddsvärda de är, klass I-3.

Planeringsinriktning

  • Vid markanvändning inom de områden som utpekas som klass 1 och 2 i vattenförsörjningsplan ska hänsyn tas till deras värde som dricksvattenresurs. Det innebär stor restriktivitet vid större exploateringar och andra aktiviteter som kan riskera att förorena dessa områden.
  • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.
Sidan uppdaterad 2021-08-31