Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

VA-plan

I princip all bebyggelse inom både Faluns och Borlänges tätorter ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Verksamhetsområde kallas det område som omfattas av den allmänna Va-anläggningen. I båda kommunerna omfattas huvuddelen av bebyggelsen av verksamhetsområdet. I Borlänge kommun är andelen anslutna fastigheter något större än i Falun. I Borlänge är det något fler hushåll som har allmänt vatten än som är anslutna till det allmänna avloppsnätet. I Falun gäller det omvända; där är det ett större antal hushåll som är anslutna till det allmänna avloppsnätet än vad det är som har allmänt vatten, läs mer i ÖP, 2014.

I kommunernas VA-plan redovisas en utbyggnadsplan som innebär att flera områden inom den fördjupade översiktsplanen kommer att förses med allmänt vatten och avlopp.

Kapacitet i avloppsnätet

Falu kommun

Främby och Vika avloppsreningsverk bedöms ha tillräcklig kapacitet för den tillkommande belastningen. För Främby är man då på gränsen för vad verket klarar av och vad tillståndet medger. Räknar man in den planerade utbygganden av Falu tätort som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området kring Varpan innebär det att reningsverket måste byggas ut. Genom detta arbete kan man klara kommande belastningar och säkra möjligheterna att ta hand om spillvatten med planerad tillväxt.

Borlänge Kommun

Borlänge avloppsreningsverk har tillstånd för att kunna ta emot avloppsvatten från 60 000 personekvivalenter, vilket med god marginal överstiger de senaste fem årens medelbelastning (36 000 personekvivalenter). Medelbelastningen baseras dock på 52 dygnprov per år och är därför förknippad med ganska stor osäkerhet, och verket har också vid enstaka tillfällen varit hårt belastat. Trots detta bedöms kapaciteten som tillräcklig för såväl de hushåll som idag är anslutna som de hushåll som förväntas bli anslutna de närmaste 10–20 åren.

För att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering har Borlänge kommunen tagit fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen antogs av kommunfullmäktige i maj 2020.

VA-planen består av bakgrundsbeskrivning, policy och handlingsplan. I handlingsplanen ingår bland annat en utbygg­nadsplan som anger vilka områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Utbyggnads­planen finns även i ett separat dokument. Läs mer i Borlänge VA-plan: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskild VA-försörjning och föroreningsrisk

I ÖP, 2014 anges att utanför de stora bebyggelsestråken finns fastigheter som nu och inom överskådlig framtid kommer att ha enskilt ansvar för sin vattenförsörjning och avloppshantering.
För de enskilda vattentäkterna bedrivs ingen särskild tillsyn utöver att större anläggningar kontrolleras utifrån livsmedelslagstiftningen. Flera undersökningar visar dock att det finns problem med vattenkvaliteten i många enskilda brunnar. Det är därför viktigt att brunnar anläggs på rätt plats i förhållande till föroreningskällor och med lämpligt utförande.

Sidan uppdaterad 2021-08-31