Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vita kor på gamla skjutvallen vid Dalregementet

18. Försvarets intressen

Försvarsmakten beslutade 2010 om områden av riksintresse eller intresse för totalförsvaret, samt om samrådsområden där plan- och bygglovärenden ska remitteras till Försvarsmakten.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • Inom intresseområdet vid övnings- och skjutfältet ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten
  • Inom hinderfritt område ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten
  • Inom hinderfritt område får vindkraftverk inte uppföras
  • En flyghinderanmälan ska alltid göras till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbete påbörjas med att uppföra en byggnad eller anläggning, om objektet är högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse

Hänvisningar

  • Länsstyrelsens regionala underlagsmaterial RUM
Sidan uppdaterad 2016-09-08