Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett moget blåbär i blåbärsris

15.2 Naturvärden

FalunBorlänge har många områden med höga naturvärden. Många områden i kommunerna är skyddade genom naturreservat, naturminnen, biotopskydd och naturvårdsavtal, men det finns också områden som saknar skydd.

Den varierade naturen skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv och är en resurs för den biologiska mångfalden. Den är också en förutsättning för de ekosystemtjänster[1] som är nödvändiga för vår överlevnad. Naturen ger möjligheter till rekreation och friluftsliv och har stor betydelse för folkhälsan. Den tätortsnära naturen och områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv är särskilt betydelsefull och ska bevaras och utvecklas.

Besöksnäringen efterfrågar i ökad utsträckning naturupplevelser i olika former. Särskilt värdefulla naturmiljöer och hotade arter ska långsiktigt bevaras.

Falun har ett naturvårdsprogram som har till syfte att skapa en gemensam plattform för kommunens naturvårdsarbete och gemensamt kunskapsunderlag (Naturdatabas NDB) för områden med höga värden och hotade arter. Programmet är ett sektorsprogram som redovisar insatsområden och strategier för arbetet. I Borlänge finns ett planeringsunderlag för värdefulla naturmiljöer och ett arbete pågår med att sammanställa befintliga planeringsunderlag för kommunens sjöar och vattendrag. Strategier för formellt skydd av skog finns i Borlänges miljöprogram. Fortsatt arbete med utveckling av planeringsunderlag, naturvårdsprogram och liknande bör göras utifrån gemensamma utgångspunkter i de båda kommunerna.

Det generella strandskyddets syfte är bland annat att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Se även kap 11, Strandskydd och LIS-områden

[1] Ekosystemtjänster: Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.

 

15.2.1 Riksintresse naturvård och Natura 2000

Områden av riksintresse för naturvård och Natura 2000-områden, som likställs med riksintresse redovisas i bilaga 1, liksom hur kommunerna avser att tillgodose dem. I Falun finns många riksintresseområden där värdena inte är skyddade. Även i Borlänge finns områden som saknar formellt skydd.

Bild 15.1 Riksintresse naturvård, naturreservat och Natura 2000-områden

Bild 15.1 Riksintresse naturvård, naturreservat och Natura 2000-områden

Pågående naturreservatsbildning

Bild 15.2 Pågående naturreservatsbildning

Natura 2000-områdena omfattas av skydd enligt miljöbalken. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden. Av betydelse är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas, avgörande är istället den påverkan den kan få på ett Natura 2000-område.

I Falun är de flesta Natura 2000-områden dessutom skyddade genom reservat eller pågående reservatsbildning. I Borlänge är alla utom ett Natura 2000-områden naturreservat.

Särskilt värdefulla naturmiljöer och hotade arter ska långsiktigt bevaras. I riksintresseområdet Sörskog bör det småbrutna landskapet bevaras och inte exploateras eller bebyggas. Se även kap 7, Fritid. Smöret är riksintresse med geologiska värden och markanvändning som påverkar formationerna bör inte tillåtas. För de områden av riksintresse för naturvård som inte skyddas genom reservatsbildning och som berör skogsmark bör samråd ske mellan berörd kommun och skogsstyrelsen inför slutavverkning.

Sidan uppdaterad 2019-03-28