Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

2.7 Strategi för skogs- och odlingslandskapet

Utanför bebyggelsen finns skogs- och odlingslandskapet med sjöar, vattendrag och våtmarker. I dessa områden bedrivs företagande inom de gröna (areella) näringarna och turism. Landskapet är också viktigt för rekreation och friluftsliv för både falunborlängeborna och för besökare och det utgör grunden för bevarandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Ett hållbart brukande av jordbruksområden och skogsmark är en fundamental förutsättning för framtiden. Det är viktigt att jordbruks- och skogsbruksmarkens produktionsförmåga behålls för framtiden då vi måste ha beredskap för hur klimatförändringar kommer att påverka behovet av dessa resurser.

I skogs- och odlingslandskapet är aktivt jord- och skogsbruk den arealmässigt största markanvändningen, som förutom för traditionell produktion också används för nya produkter och förnyelsebar energi. I detta landskap ska det aktiva brukandet samsas med hänsyn till biologisk mångfald, skyddet av natur- och kulturmiljövärden, rekreation/friluftsliv, jakt, etablering av vindkraftsanläggningar, master, täktverksamhet och med olika satsningar för turism och rekreation.

Sidan uppdaterad 2017-10-16