Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vit liten hund som kikar ut ur en nervevad bilruta

9.6 Biltrafik

För att minimera transporternas klimatpåverkan ska en grundläggande utgångspunkt i FalunBorlänges samhällsplanering vara att kraftigt minska biltrafiken. Detta görs bland annat genom att biltrafikens ytor minskas och tilldelas gående, cyklister och kollektivtrafiken. En gemensam parkeringsstrategi med bland annat parkeringstal/normer och taxor ger ytterligare styrmedel för en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik. Att fler cyklar, går och åker kollektivt ger samhället ekonomiska vinster inom både miljö och hälsa.

Fyra stora vägar, E16, väg 50, 69 och 70, går samman i FalunBorlänge. E16, väg 50 och 70 och väg 69 mellan Falun och Rättvik är riksintresse för kommunikationer, se bild 9.7 och bilaga 1.

För att stråken mellan Dalarna och Stockholm ska hållas ihop och fungera effektivt är det viktigt att väg 70 och 69 via FalunBorlänge fungerar parallellt så att FalunBorlänge blir ett naturligt centrum för regionen. Fördelningspunkterna Hedemora och Rättvik gör att biltrafiken från stora delar av länet får bra tillgång till FalunBorlänge. Därför bör även väg 69 (delen mellan Hedemora och Falun) bli riksintresse.

Vägnätet i FalunBorlänge ska förändras enligt den nationella transportplanen och länstransportplanen. I planerna finns endast några få av de för kommunerna viktiga åtgärderna medtagna. För fortsatt utveckling av FalunBorlänge måste länstransportplanen utökas med övriga objekt som finns med i Falu och Borlänge kommuners underlag till länstransportplanen 2010-2021.

Riksintresse för kommunikationer: väg och flyg

Bild 9.7 Riksintresse för kommunikationer: väg och flyg

E16 förväntas bli den nödvändiga förstärkningen av infrastrukturen i norra Mellansverige och inre Skandinavien. Den knyter bättre samman flera viktiga transportnoder; Gävle, FalunBorlänge, Malung, Torsby, Kongsvinger, Gardermoen och Osloregionen, och möjliggör en regional samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt i hela området. E16 blir uppsamlingsstråket för vägtrafiken till Sälenfjällen och Idre, norra Europas största vinterturismområde. Utmed stråket ska det finnas tillgång till alternativa drivmedel som till exempel gas och laddstolpar för elfordon.

Turistresandet med bil innebär stora säsongs- och veckovariationer i vägtrafikflödena. Redan idag är vägnätets kapacitetsproblem stora under turistsäsong, och de förväntas tillta i och med turistnäringens planerade investeringar. Det undermåliga vägnätet till Dalafjällen kan därför bli en flaskhals för turistnäringens utveckling. Åtgärder för att underlätta det kollektiva resandet till fjällen kan förbättra kapaciteten på vägnätet.

9.6.1 Vägreservat

I gällande samordnad översiktlig planering ”Falun & Borlänge – översiktsplan för området mellan städerna” finns två vägreservat som ska kvarstå, ett mellan E16, trafikplats Tallen och väg 293, anslutning väg 872 (Vallbro) och ett söder om Ornäs, mellan E16 och väg 807 till Torsång. I fördjupad översiktsplan för Falu tätort finns Tiskenledsreservatet som går från E16 vid Pilborondellen via Sturegatan över Tisken till Korsnäsvägen. Det är viktigt att mark inom reservaten inte tas i anspråk för andra ändamål så att framtida handlingsfrihet kvarstår.

Bild 9.8 Vägreservat Falu och Borlänge kommuner

Bild 9.8 Vägreservat Falu och Borlänge kommuner

Sidan uppdaterad 2019-03-28