Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En DHL- lastbil åker i Gruvrondellen vid solnedgång

9.8 Godstransporter

Godstransporter är av stor betydelse för Dalarna och FalunBorlänge där flera transport-intensiva exportinriktade företag finns. Dessa företag är beroende av att kapaciteten för godstrafiken på Bergslagsbanan, godsstråk genom Bergslagen, Bergslagspendeln, stråket väster om Vänern (Vänerbanan) mot Göteborg och Dalabanan förbättras. Se bild 9.9.

I Dalarna/Bergslagen utgör Borlänge en utpekad och viktig nod i det svenska godsnätet på järnväg. I Borlänge finns en av landets fyra rangerbangårdar. Rangerbangården i Borlänge och Hantverkargatan från riksväg 70 till rangerbangården är riksintressen för kommunikation, se bild 9.6. Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att utveckla rangerbangården, och rangerbangårdens utvecklingsbehov måste uppmärksammas i framtida detaljplaner och bygglov.

Industrierna i Dalarna/Bergslagen genererar stora godsflöden bestående av råvaror in och färdiga produkter ut. Detta gör regionen till en av landets mest godsintensiva. De stora godsvolymerna i Bergslagen är av karaktären systemtransporter, men stigande exportandel och den alltjämt ökade specialiseringen medför andra krav på infrastrukturen än tidigare. Trenden är att allt mer av godset går som enhetslaster. En ambition från industrins sida är också att mer gods ska transporteras på järnväg. Därför bör det finnas en rikskombiterminal i Borlänge som klassas som riksintresse.

Bild 9.9 Godsstråk på järnväg

Bild 9.9 Godsstråk på järnväg

9.8.1 Transporter av farligt gods

Kommunerna kan peka ut rekommenderade vägar för transporter av farligt gods men ett sådant utpekande innebär inget förbud för transporter av farligt gods på andra vägar. Trafikverket ansvarar för att sammanställa kommunernas beslut om rekommenderade vägar för farligt gods i den nationella vägdatabasen NVDB. Farligt gods får transporteras på alla järnvägar.

Se även kap 13, Klimatanpassning, miljöhänsyn och risker.

Sidan uppdaterad 2019-03-28