Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer blickar ut över Stora Stöten vid Falu Gruva

13.5 Förorenade områden och miljöstörande verksamhet

13.5.1 Förorenade områden

Förorenade områden är mark- eller vattenområden samt byggnader eller anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen gör branschspecifika inventeringar över förorenade områden där verksamheter har upphört, till exempel gruvområden, sågverk, bensinstationer osv. Inventeringarna finns sammanställda i rapporter som är tillgängliga på länsstyrelsens webbplats. I FalunBorlänge finns god kunskap om förorenade områden, som ofta har sin grund i de många industrier som finns och funnits i kommunerna. Kommunerna utreder och åtgärdar kontinuerligt föroreningsskador med utgångspunkt från länsstyrelsens inventeringar.

I Falun finns på grund av den tusenåriga gruvhanteringen en speciell problematik med spridning av metaller till miljön. Spridningen av metaller har lett till att flera kvadratmil mark runt tätorten innehåller höga metallhalter, främst bly. Falu kommun har tagit fram riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten och det finns riktlinjer för markarbeten samt för förskolor och skolor i områden med blyhalt över 300 mg/kg.

Det finns ett behov av utpekade områden för mellanlagring av förorenade massor som kan påträffas vid markarbeten.

Hänsyn ska tas till förekomst av förorenade områden i den fysiska planeringen.

13.5.2 Miljöstörande verksamheter

Till miljöstörande verksamhet räknas förutom industrier även täkter, avfallshanteringsanläggningar, avloppsreningsverk, vindkraftsanläggningar och djurhållande jordbruk. Tillräckliga skyddsavstånd eller andra lämpliga åtgärder ska tillämpas i den fysiska planeringen för att minska störningarna från sådana verksamheter. Här kan även transporter till/från miljöstörandeverksamheter behöva vägas in. Det är en fördel om miljöstörande verksamheter kan samlokaliseras till industriområden

Sidan uppdaterad 2019-03-28