Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som kollar på sin mobilskärm i soffan.

Ta del av handlingar från diariet

Du kan ta del av de ärenden som handläggs i de olika nämnderna i Falu kommun från 2012 och framåt. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera. Eftersom varje nämnd inom Falu kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium

Se kommunens allmänna handlingar och protokoll från sammanträden med kommun­fullmäktige, kommunstyrelsen och Falu kommuns övriga styrelser och nämnder i kommunens diarium.

Söka i diariet

Vad är ett diarium och diarieföring?

Ett diarium är en förteckning över upprättade, inkomna och utgående handlingar. Diariet Innehåller uppgifter om datum, diarienummer och avsändare/mottagare samt innehåll. Diarier och register är mycket viktiga hjälpmedel för att hitta handlingar. Enligt 5 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen ska en allmän handling registreras utan dröjsmål, när den inkommit eller upprättats hos en myndighet. För handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter gäller absolut registreringsskyldighet.

Diarieföringen gäller inte bara den första handlingen i ett ärende utan alla in- och utgående handlingar, som tillför ärendet information, så även i projekt. Handläggningen kan då överblickas och informationen i ärendet blir fullständig. Därmed säkerställs transparens och rättssäkerhet.

Diariet och registrering av handlingar är det första grundläggande steget för att kunna återsöka information både i verksamheterna och i arkiven.

Vad kan jag hitta i diariet?

I nämndernas diarium kan du se de allmänna handlingarnas rubriker. I de flesta fall publiceras även handlingen. Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen. Om du vill ha en handling som inte finns publicerad, kontakta den nämndens förvaltning som kan handhar handlingen.

Postlista

Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda handlingarna och visar tio dagar bakåt i tiden.

Avslutade ärenden tas bort ur postlistan efter 180 dagar. Om man vill söka ett ärende och ta del av det, sök i diariet eller kontakta respektive nämnd eller Kontaktcenter.

Övriga handlingar

Protokoll äldre än 2017 från kommunfullmäktige, kommunstyrelserna och övriga nämnder

För övriga äldre handlingar kontakta Centralarkivet.

Beställning av betyg

Beställa betyg via formulär   

Sidan uppdaterad 2022-10-18