Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Leverans till arkivet

I Falu kommun är Centralarkiv Arkivmyndighetens förvaltning och de olika myndigheterna i kommunen levererar sina avslutade handnlingar till Centralarkivet för bevarande i enlighet med Arkivlagen (1990: 782) och när en leverans arkivmaterial inkommit övergår hela ansvaret för det materialet till Centralarkivet.

På den här sidan får du information om levernaser, hur det går till och till vilket arkiv man vänder sig beroende på vad slags information det gäller och från vilken arkivbildare/myndighet informationen kommer.

BVC-journaler:

BVC-journaler som inte längre är aktuella för verksamheten ska levereras direkt från skolan till Regionarkivet Dalarna, Ludvika lasarett.

Regionarkivet Dalarna

Telefon: 0240-49 54 20
E-post: regionarkivet@regiondalarna.se
Fax: 0240-121 33
Adress: Ludvika lasarett, 771 81 Ludvika

Skolhälsovårdsjournaler:

Kommunens Centralarkiv arkiverar skolhälsovårdsjournaler som är upprättade av den kommunala skolhälsovården och ska levereras en gång per år.

Falu kommuns Centralarkiv

Telefon: 023-833 85

Fyll i en leveransframställan enligt mallen och skicka in.

Ta kontakt i god tid innan för leveransöverkommelse.

Privat vårdgivare

En skolhälsovårdsjournal som upprättats av en privat vårdgivare ägs av vårdgivaren. Enligt bestämmelserna i patientdatalagen 3 kap. 17 § ska en patientjournal bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i journalen. SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och Riksarkivet rekommenderar ett totalbevarande för alla former av patientjournaler. Vårdgivaren har själv fullt ansvar för att handlingarna bevaras i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen. Om den privata vårdgivaren upphör med sin verksamhet kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besluta att arkivmyndigheten Regionarkivet ska överta ansvaret för journalerna.

Läs mer: Patientdatalag (2008:355) Länk till annan webbplats.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Riksarkivet har en publikation:

Läs mer: Bevara eller gallra, Nr 6: Patientjournaler och övrig vårddokumentation. Länk till annan webbplats.

Enskilda arkiv

Efter överenskommelse kan vi ta emot visst material av lokalhistoriskt intresse beroende på vad slags material det är. Vi hänvisar i första hand till Falu stadsbiblioteks arkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv eller till Näringslivsarkivet Arkivcentrum Dalarna.

Webbplats: Arkivcentrum Dalarna Länk till annan webbplats.
Webbplats: Dalarnas Folkrörelsearkiv Länk till annan webbplats.

Överlämningen kan antingen vara en gåva eller deposition. En gåva innebär att kommunarkivet tar över ansvaret för och förfoganderätten över handlingarna. En deposition innebär att förfoganderätten kvarstår hos organisationen som lämnar in handlingarna.

Det vanligaste är att organisationer vars verksamhet upphört lämnar in handlingarna som gåva, medan de som fortfarande är aktiva väljer att deponera handlingarna. Arkivhandlingarna kan överlämnas med ett så kallat förbehåll, exempelvis att styrelsen måste kontaktas om någon vill läsa handlingarna, att delar av materialet inte får visas för allmänheten, att syftet måste prövas med mera.

För att kunna få en tid, planering inför och kvalitetssäkrad leverans kontaktar man respektive arkivinstitution minst tre (3) månader innan tänkt leveransdatum.

Kontakt för mer information:

Thera Bergman Kommunarkivarie
E-post: thera.bergman@falun.se
Telefon: 023-833 92

Sidan uppdaterad 2021-07-23