Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KS0102/18UppResebeställning MN och FR
KS0102/18UppResebeställning LS
KS0102/18UppResebeställning ML
KS0102/18UppResebeställning RB
KS0102/18UppResebeställning GÖ
KS0233/18InGranskning översiktsplan Rättviks kommun
KS0019/18InProtokoll Falu Elnät 2018-06-19
KS0019/18InProtokoll Falu Energi & Vatten 2018-06-19
KS0560/18InMedborgarförslag Badrullstolar att låna eller hyra
KS0559/18InMedborgarförslag Skapa en parkourbana i centrala Falun
KS0002/18InBeslut från Falu Tingsrätt om entledigande för Anna Wahlbäck som nämndeman
KS0517/17UppProtokoll Styrgruppsmöte 2018-01-26: Implementering av nytt PA-system till Falu Kommun och Säters kommun
KS0517/17UppProtokoll leveranskontroll 2017-12-13
Övrig postInBrandriskprognos 2018-07-18 från Länsstyrelsen
KS0215/15InProtokoll från val- och demokratinämnden 2017-08-28 § 25 Deltagande i SKL:s pilotprojekt Beslut på distans
KS0558/18UppVB: KS0285/17: Protokoll, Gemensam lönenämnd, Falun och Säter 2017-11-20
KS0440/17UtTeleQ faktura
KS0151/18InFörslag reviderad förbundsordning Utökning av antal medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt
KS0151/18UppProtokoll från kommunfullmäktige 2018-04-12 § 61 Utökning av antal medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt
KS0606/17UppProtokoll från kommunfullmäktige 2018-04-12 § 60 Revidering av Region Dalarnas förbundsordning
KS0263/18InBritsarvsskolan 2 Slutbesked
KS0684/17InBegäran om utökad medfinansiering för Projekt Entré Sundborn
KS0555/18UppLeveransavtal
KS0143/17InAvstamning av avtal SOS Alarm
Övrig postInBegäran om utlämnande av en handling
KS0674/17InSäters svar på Ineras förfrågan om nationellt e-arkivt Länsgemensamt projekt e-arkiv
KS0001/18UppAnvisningar till verksamhetsplan med budget 2019
KS0213/15UppAnsökan om utbetalning 2015/00636-E028
KS0057/17UppKryssprotokoll, Godkännande från samtliga fackförbund i centrala samverkansgruppen angående förlängning av Maria Jonsson förordnande utan förhandling
KS0063/17UppFörhandlingsprotokoll 2017-08-31, Fortlöpande ledighet med bibehållna anställningsförmåner för fackligt uppdrag enligt Lagen om facklig förtroendeman samt Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – Vision
KS0084/18UppGodkända bisysslor PKT 2018
KS0684/17InMedfinanasiering BID Svärdsjö 2019-2021
KS0547/16UppBreddad Rekrytering beslut om utbet 2016/00444-E016
KS0554/18InBegäran om vattenskyddsområde vid sjön Hinsen
KS0213/15InBeslut om utbetalning 201/00636-E027
KS0553/18InMedborgarförslag Längre öppettider på biblioteket Falun
KS0101/17UtBrev till hemadress om mottagande Medborgarförslag Bygg om polishuset till hyresrätter för äldre
KS0242/15UppInbjudan Medborgarförslag slopa bygglovsavgiften vid förbättring
KS0046/18In5 Lokalförfrågan stationshuset
KS0552/18UppRemiss till omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
KS0538/18UppRemiss till ekonomikontoret Begäran om kommunalt borgensåtagande Projekt entre Sundborn
Övrig postInBegäran om att få ta del av allmän handling
Övrig postInInlämnande av handlingar
KS0046/18In4 Lokalförfrågan stationshuset
KS0334/14InYttrande från Falu Energi & Vatten Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0095/18UppDelegationsbeslut toaletthyra Sundborn 2018
KS0276/16UtSkicka kopia till Bitte och Per G av det färdiga
KS0547/18UppSamverkansprotokoll 20180608
KS0411/15UtSamrådsannons Detaljplan för småhusområde vid Källviksbacken på Källviksberget
KS0411/15UtSamrådshandlingar Detaljplan för småhusområde vid Källviksbacken på Källviksberget
KS0205/17UtSamrådshandlingar Detaljplan för småhusbebyggelse på norra sidan av Simonsberget
KS0205/17UtSamrådsannons Detaljplan för småhusbebyggelse på norra sidan av Simonsberget
KS0025/18InUtvärdering av evenemang från Norges cup och JSM, SM Backhoppning
KS0334/14InYttrande från Falu Energi & Vatten AB Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0545/18UppAvtal
KS0467/18UtAnslagsbevis begärda av Förvaltningsrätten i Falun Laglighetsprövning enligt kommunallagen kommunstyrelsens beslut 2018-05-03 § 78 kommunala medel för asylsökande vuxna
KS0467/18InUnderrättelse om begäran om anslagsbevis Mål 2333-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen kommunstyrelsens beslut 2018-05-03 § 78 kommunala medel för asylsökande vuxna
KS0110/18UtLeverans till centralarkiv
Övrig postInRemiss från Kulturdepartementet Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Övrig postInRemiss från Justitiedepartementet Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)
KS0546/18UtUndertecknad delleverans
KS0545/18UppAvtal, eagreement,eduction
KS0543/18InFörbindelse Upplåning via Falu kommun för Lugnet i Falun AB 998 89
KS0543/18InFörbindelse Upplåning via Falu kommun för Lugnet i Falun AB 99895
KS0234/17InBeslut om bygglov nybyggnad av skola Gasverket 3
KS0388/18UtÅtersänt delgivningskvitto Beslut i anmälan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för fällning av alléträ
KS0276/16UppGodkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2017-2019 ver KS
KS0276/16UppKartbilaga till Utbyggnadsplan 2017-2019 ver KS
KS0276/16UppUtbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2017-2019 ver KS
KS0276/16UppGodkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2017-2019 ver KS
KS0276/16UppBostadsmarknaden i Falun 2016 ver KS
KS0276/16UppUtbyggnadsprogram för Bostadsprogram för Falu kommun 2017-2019
KS0276/16UppBostadsmarknaden i Falun 2016
KS0276/16UppKartbilaga till Utbyggnadsplan 2017-2019
KS0276/16UppUtbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2017-2019
KS0276/16UppGodkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2017-2019
KS0472/18InFörslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
KS0542/18InSveriges Radios (SR) önskar återigen göra den lokala P4-redaktionens lokaler till Skyddsobjekt och söker med detta brev fastighetsägarens medgivande
KS0532/18InLugnet 2:2 Bekräftelse på mottaggen ansökan Fasadändring av skola Takförnster byggs igen på matsalen
KS0388/18InBeslut i anmälan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för fällning av alléträd
KS0038/18UppAnmälan av delegationsbeslut i låneärenden
KS0038/18UppAnmälan av delegationsbeslut i lånerärenden
KS0541/18UppVB: Kompletterande uppgifter
KS0541/18UppVB: Uppföljningsgranskning sjukfrånvaro, begäran om kompletterande dokument
KS0679/15UppBostadsprogram 2018-2021 godkänt av kommnfullmäktige
KS0503/18UppVB: PKT Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-06-27 § 64 Tillsättande av kommundirektör
KS0505/18UppBilaga1-Förlikning
KS0505/18UppSvar på brev ställt till Falu kommun, 2018-07-04-Arbetsmiljöärende på Barn och utbildningsförvaltningen
KS0505/18UppBrev från advokat angående en medarbetare på Barn och utbildningsförvaltningen, 18-06-27
KS0772/17UppAvtal Besöksnäringsstrategin, upphandling av konsultstöd
KS0233/18InInbjudan till utställning, ÖP Rättviks kommun 2030
KS0753/17InBeslut från Energimarknadsmyndigheten gällande ansökan om nätkoncession för makkabel mellan befintlig 50 kV kraftledning och Främby fördelningsstation (2017-102453)
KS0110/18UtLeverans till centralarkiv KS0136/07
KS0110/18UtLeverans till cantralarkiv KS0072/12
KS0235/17UtInformation till ordförande - KSS Utvärdering anbud Hasselvägen förskola
KS0235/17UppUtvärdering anbud Hasselvägen förskola (underskrivet)
KS0334/14InYttrande från Socialdemokraterna Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KS0538/18InBegäran om kommunalt borgensåtagande Projekt entre Sundborn
KS0388/11UppAntagandehandlingar Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen (södra delen)
KS0025/18InUtvärdering av evenemang, Enviksdagen
Sidan uppdaterad 2018-04-20