Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KS0102/18UppResebeställning TE
KS0102/18UppResebeställning BB
KS0102/18UppResebeställning BM KA
KS0102/18UppResebeställning MN LS FR MS
KS0079/18UppProtokoll kommunstyrelsen 2018-11-13, § 9 Anmälningsärenden
KS0028/18UppProtokoll kommunstyrelsen 2018-11-13, § 11 Information från Tillväxtråd, Folkhälsoråd. Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna, Lugnet i Falun AB, Upphandlingsnämnden och Cen
KS0080/18UppProtokoll kommunstyrelsen 2018-11-13, § 10 Delegationsärenden
KS0681/18UppProtokoll kommunfullmäktige 2018-11-01, § 22 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Claes Andersson (KD) Sonja Shirwani (KD) och Ilona Nyland (KD) Serva befolkningen på valdagen och förtidsröstning med namnvalsedlar
KS0698/18UppProtokoll kommunfullmäktige 2018-11-01, § 21 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Claes Andersson (KD) Ilona Nyland (KD) och Sonja Shirwani (KD) Utöka feriearbete med livräddare och strandvärdar
KS0002/18InBeslut från Länsstyrelsen Dalarna Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
KS0152/17UtSamrådshandlingar Detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
Övrig postInSkjutningar vid Myckelmyra-Finnbo december 2018
KS0487/10UtRedovisning EES 2013 till energimyndigheten
KS0458/16UtReklamation ABK 09 5 Kap 6 §
KS0762/18InMedborgarförslag En digitial samhällstjänst för äldre
KS0584/11UppOK
KS0639/18InProtokoll fråm myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2018-11-08 § 151 Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll
KS0105/14UtLaga kraftmeddelande detaljplan för bostäder och skolan i Sundborn
KS0765/18InProtokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2018-11-08 § 153 Beslut om dricksvatten- och avloppssituationen i Björsberg, Risänget och Riset/Toftänget
KS0763/18InAvsiktsförklaring angående etablering av tankställe för biogas i Falu kommun
KS0624/18UppInbjudan till utdelning av Falu kommuns mångfaldspris 2018
KS0369/18InBeslut från Skolverket om stadsbidrag för undervisning under skollov för 2018
KS0185/18UppÖverklagan till Kammarrätten i Jönköping gällande Mål nr 778-18 och 7845-18
KS0042/18UppTeam 16-17
KS0383/17InSammanställning av ramavtal
KS0573/13UtDetaljplan för kvarteret Rödbro - Kommunens medgivande till att länsstyrelsen endast upphöver kommunens antagandebeslut till viss del.
KS0573/13UppDetaljplan för kvarteret Rödbro - Kommunens medgivande till att länsstyrelsen endast upphäver kommunens antagandebeslut till viss del. Kartbilaga
Övrig postInInformation från MSB angående nya rutiner att redovisa årlig uppföljning av krisberedskap
KS0766/18InAnsökan från Grycksbo BK Bandy gällande sponsorstöd för säsongen 2018-2019
KS0761/18UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2018-06-14
KS0761/18UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2018-04-24
KS0761/18UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2018-11-12
KS0761/18UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2018-10-11
KS0760/18InMOS Begäran om yttrande gällande allmänna vattentjänster i Bergsgården
KS0742/17UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2017-08-31
KS0742/17UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2017-12-21
KS0742/17UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2017-11-30
KS0742/17UppLokal samverkan Arbetsmarknadsenheten 2017-10-13
KS0705/17UppFörvaltningssamverkansgrupp, FSG 2017-08-15
KS0705/17UppFörvaltningssamverkansgrupp, FSG 2017-05-09
KS0705/17UppFörvaltningssamverkansgrupp, FSG 2017-12-19
KS0705/17UppFörvaltningssamverkansgrupp, FSG 2017-10-03
KS0705/17UppFörvaltningssamverkansgrupp, FSG 2017-03-28
KS0705/17UppFörvaltningssamverkansgrupp, FSG 2017-02-14
KS0614/18InNäringslivskontorets svar på remiss Ansökan om stöd till utvecklingsarenan Runn-Ösjön 2019-2021 från Visit Dalarna AB
KS0235/17InBeslut från skatteverkets Kontrollbesök personalliggare
KS0213/15InBeslut om utbetalning juli 2015/00636-E031
KS0213/15InBeslut om utbetalning augusti 2015/00636-E032
KS0618/18UtUtlämnade handlingar enligt förfrågan
KS0618/18In11 KC201879404, Begäran om att få ut handlingar
KS0042/18UppTeam 18
KS0380/18UppRevidering av förslag till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp i Bergsgården
KS0344/09UppHänsvisning till ärende MSN0026/18 och MSN0102/18
KS0644/18UppBeslut om försäljning av del av Falun 7:7
KS0755/18InÖnsgärdet 2:1 Vi har tagit emot din ansökan BYGG 2018-000933 Nybyggnad av förråd
KS0752/18UppRemiss till ekonomikontoret i samråd med BRÅ Ansökan ur incitamentsfonden till uppmärksamhetsveckan "Du är inte ensam"
KS0750/18UppRemiss till kommundirektören och Sara Tigerström Monfelt Ansökan Plogning Runn is vinter 18/19 - 19/20 - 20/21
KS0639/18InYttrande från Kopparstaden AB över Revisionsrapport Granskning av intern kontroll
KS0548/18UppAvtal om fastighetsreglering berörande Falun 7:7
KS0380/18UtSvar på yttrande till fastighetsägare Stiftelsen Kursgården Lindsberg
KS0338/17UppÖverenskommelse om fastighetsreglering för del av Ingarvet
KS0266/18InLiljansskola
KS0102/18UppResebeställning IB BB LR LS HW HW MJ IS
KS0002/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-11-01 § 3 Val av tillfällig valberedning
KS0029/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-11-01 § 2 Godkännande av mötets kungörande
KS0029/18UppProtokoll från kommunfullmäktige 2018-11-01 § 1 Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten
KS0755/18UtÖnsgärdet 2:1 Ansökan Nybyggnad av förråd
KS0682/17InProtokoll Dalarnas kommunförbund 2018-10-24
Övrig postInEnkät från SKL om hat, hot och våld mot förtroendevalda
KS0024/18InProtokoll Finsam-Falun 2018-10-29
KS0754/18UppRemiss till ekonomikontoret och stadskansliet Förvärv av bolag Envikens Elnät AB
KS0639/18UppRemiss till kommunstyrelsen, nämnderna, Falu Energi & Vatten AB, Falu Elnät AB, Lugnet i Falun AB, Kopparstaden AB och Falu Stadshus AB
KS0638/18UppRemiss till omvårdnadsnämnden och ledningsförvaltningen för beredning
KS0754/18InFörvärv av bolag Envikens Elnät AB
KS0042/18UppTeam 27 (8:30)
Övrig postInSkrivelse angående Falu kommuns integrationspolitiska program
Övrig postInEnkät från Statskontoret angående konsumentvägledning
KS0752/18InAnsökan ur incitamentsfonden till uppmärksamhetsveckan "Du är inte ensam"
KS0745/17UppSvar på remiss angående medborgarförslag Renovera eller riv Bergstenska huset i Falun
KS0696/18UtRemiss till den gemensamma lönenämnden
KS0696/18UtRemiss till omvårdnadsnämnden Revisionsrapport Granskning av den kommunala lönenämnden
KS0019/18InProtokoll Falu Elnät och Falu Energi & Vatten 2018-10-23
KS0019/18InProtokoll Falu Elnät extra styrelsemöte 2018-11-07
KS0508/16UtSvar på mail från Dalarnas tidningar angående uppgifter Rödbro
KS0508/16UtMail från Dalarnas tidningar angående Uppgifter Rödbro
KS0744/18InTill den politiska ledningen, KSS skrivelse ang lokaler i gamla Stadshotellet
KS0743/18InUXO 093, släpvagn, Körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning
KS0016/18InProtokoll Räddningstjänsten Dala Mitt direktionsmöte 2018-10-03
KS0746/18InSkrivelse från Personliga Ombud Södra Dalarna Brister och systemfel
KS0486/17UtSvarsmail till fastighetsägaren
KS0486/17InMail från fasitghetsägaren
KS0320/14InUnderrättelse om avslutad förrättning
KS0143/16InLugnetgymnasiet - Tillsyn av ventilation
KS0553/18InProtokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25 § 89 Svar på medborgarförslag om längre öppettider på biblioteket Falun
KS0419/18InSvar på Motion från Mats Nordberg (SD) Knut Scherman (SD) Mikael Pettersson (SD) och Staffan Terning (SD) Förbättra tillgängligheten med bil till Falu centrum Tjänsteskrivelse
KS0733/18UtBeställning av direktupphandling Serviceavtal Sprinkleranläggning
KS0660/18InBrev angående ansökan från Liljans Badhusförening om utbetalning av beviljade driftsbidrag
KS0741/18UppLägesrapport administrativa lokaler i centrala Falun
Övrig postInSkrivelse från SPF Seniorerna Falun Bemanning i äldreomsorgen
KS0069/18InAnsökan Vintjärn vinterfest
Sidan uppdaterad 2018-04-20