Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
KFN0010/18InDelegationsbeslut personalkontoret. Ansökan om tjänstepension temporärt uttag, anställd ungdomsenheten
KUL0176/08InInkomna synpunkter samråd Kulturreservat Dikarbacken
KFN0027/18InAnsökan om kommunbidrag 2018 från Kulturens Bildningsverksamhet
KFN0087/18InÅterkoppling från medborgare om Dalasinfoniettan/Musik i Dalarna
KFN0087/18UtSvar från ordförande kultur- och fritidsnämnden på inkomna synpunkter om Dalasinfoniettan/Musik i Dalarna
KFN0087/18InSynpunkter från medborgare om Dalasinfoniettan/Musik i Dalarna
KFN0027/18InAnsökan om kommunbidrag 2018 från Folkuniversitetet
KUL0211/13InÅterkoppling från förslagsställaren av medborgarförslag - Mer kultur i Falun
KFN0029/18InKomplettering till ansökan om bidrag 2019 från Stiftelsen Länsteatern i Dalarna
KFN0029/18InKomplettering till ansökan om bidrag 2019 från Stiftelsen Musik i Dalarna
KFN0020/18UppPeriodrapport mars 2018
KFN0064/18UppSvar på remiss om uppdragsfördelning utifrån KPMG:s utredning – kultur och fritidsfrågor avseende Lugnet
KFN0064/18UppKommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018- 01 -09. Genomlysning Kultur och fritidsfrågor på Lugnet i Falu kommun
KFN0006/15UppBegärda ändringar reglemente för kultur- och fritidsnämnden
KFN0006/15UppRevidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
KFN0079/18UppUtnämnande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden
KFN0079/18InProtokoll kommunstyrelsen 2018-03-27 § 57 Inrättande av tjänst som dataskyddsombud
KFN0041/18InProtokoll kommunstyrelsen 2018-03-27 § 58 Ansökan som värdkommun för Miljötinget 2018
KFN0115/17InSlutbesked Bygglov uppställning av dieseltank LUGNET 2:1
KFN0085/18InSkrivelse från Verkstadsföreningen (FKV) till kultur- och fritidsnämnden och kulturförvaltningen i Falu kommun angående Falu konstgrafiska verkstad (FKV)
KFN0002/18UppDelegationsbeslut mars-april 2018
KFN0002/18UppDelegationsbeslut bidrag januari-februari 2018
KFN0086/18InProtokoll kommunstyrelsen 2018-03-27 § 59 Ansökan om medel till projektet revidering av kulturmiljöprogrammet Falubygden berättar
KFN0181/17UppUndertecknat delegationsbeslut. Nyttjanderättsavtal för vandringsled "Vattnets väg till gruvan, Falun".
KFN0043/18UppProtokoll samverkan ungdomssektionen 2018-03-29
KUL0211/13UtFråga från förslagsställaren om medborgarförslaget Mer kultur i Falun samt svar från handläggaren
KFN0082/18InMedborgarförslag om kallbadhus vid Runn
KFN0081/18InAnsökan om samarrangemangsbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan för "Öppna Kreativa verkstäder på Mäster Jons"
KFN0052/18UppAvtal mellan Falu kommun och Bilfocus i Dalarna AB gällande leverans och service av fyrhjulsdriven transportbil
KFN0080/18InAnsökan om samarrangemangsbidrag från NBV för kulturdag med musik i fokus
KFN0030/18InArkeologisk schaktningsövervakning SYRAFABRIKEN 4 vid schaktning för ny väg i gruvområde Falun 109:1 och bergshistorisk lämning Falun 110:1 Falu kommun, Dalarnas län
KFN0050/18UppProtokoll samverkan kultursektion 2018-03-08
KFN0026/18InBeslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Vika 1:7 och Vika 296:2 inom fastigheterna Staberg 1:7 och Ragnvaldsberg 2:5 med villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Falu kommun, Dalarnas län
KFN0181/17UppNyttjanderättsavtal för vandringsled mellan kultur- och fritidsnämnden, Falu kommun och Bergvik Skog Väst AB
KFN0083/18InInbjudan till samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
KFN0074/18InAnsökan om förlusttäckningsbidrag från Manskören Falu Kvartettsångare för vårkonsert 2018
KFN0010/18InUppsägning av anställning på egen begäran, fritidsledare
KFN0073/18UtOffert angående förfrågan transport till Hellmansö dagkolla 2016
KFN0065/17UppInformation till kultur- och fritdsnämnden 2018-03-29 Delrapport om pågående arbete med lokalförsörjningsplan
KFN0066/18UtBeslut punktbidrag Dalarnas kvinnohistoriska förening
KUL0178/07UppProtokollsutdrag 2018-03-29 § 24 Projekt "Reservatsbildning av Ingarvstippen"
KFN0054/18UppProtokollsutdrag 2018-03-29 § 27 Yttrande över medborgarförslag om ny badanläggning på Lugnet (KS0615/17)
KFN0053/18UppProtokollsutdrag 2018-03-29 § 25 Svar på samrådsremiss detaljplan för bostäder med mera vid Parkgatan i Falun
KFN0048/18UppProtokollsutdrag 2018-03-29 § 28 Biblioteksplan för Falu kommun 2018-2023
KFN0020/18UppProtokollsutdrag 2018-03-29 § 30 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2018
KFN0017/18UppProtokollsutdrag 2018-03-29 § 31 Årsplan med budget 2019-2021
KFN0005/18UppProtokoll 2018-03-29 08:15 Kultur- och fritidsnämnden
KFN0065/18UtUtbetalning samarrangemang Falu Folk och Gospel
KFN0065/18UppBeslut om samarrangemangsbidrag från Sensus för konsert med Falu Folk & Gospel
KFN0062/18UppBeslut förlusttäckningsbidrag från Italienska kulturföreningen i Falun för föredrag med Gunnar Kaj
KFN0054/18UppFörtydligande gällande yttrande medborgarförslag simhall
KFN0048/18InProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 § 25 Beslut biblioteksplan
KFN0076/18InAnsökan om bidrag från Korsnäs IF skidor för inköp av fyrhjuling med bandsats
KFN0029/18InAnsökan om bidrag för 2019 från Stiftelsen Musik i Dalarna
KFN0029/18InAnsökan om bidrag för 2019 från Stiftelsen Länsteatern i Dalarna
KFN0072/18InAnsökan om bidrag från Sundborns GoIF för för renovering förråd/tvättstuga, underhåll av elljusspår samt byte av traktor
KFN0072/18InAnsökan om bidrag från Sundborns GoIF för för renovering förråd/tvättstuga, underhåll av elljusspår samt byte av traktor
KFN0067/18InMeddelande om beslut från Råden för hållbar utveckling beträffande projektansökan "arkeologisk utgrävning Dikarbacken"
KFN0066/18InAnsökan om punktbidrag från Dalarnas kvinnohistoriska förening för poesisamtal med Anna Hallberg
KFN0065/18InAnsökan om samarrangemangsbidrag från Sensus för konsert med Falu Folk & Gospel i Kristine kyrka
KFN0056/18InAnsökan från Korsnäs IF Fotboll om energieffektiviserings- säkerhets och större underhållsåtgärder
KFN0027/18InAnsökan om kommunbidrag 2018 från Bilda
KFN0064/18InRemiss till kultur- och fritidsnämnden och Lugnet i Falun AB gällande fördelning av operativa åtgärder för Lugnet samt för evenemang Genomlysning kultur och fritidsfrågor på Lugnet i Falu kommun
Sidan uppdaterad 2018-04-18