Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
MSN0112/18InAnvisningar till verksamhetsplan med budget
MSN0288/18UtSvar ang bortledande av ytvatten i Aspån, ärende 535-7813-2018
MSN0291/18InFöreläggande enligt 12 kap 6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av V/A i Staberg, Falu kommun
MSN0061/18UppAvrop ramavtal elektrikertjänster
MSN0123/17InYttrande från Falu Energi & Vatten Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0107/17InYttrande från Falu Energi & Vatten Detaljplan för hotellentré i kvarteret Trumbäcken
MSN0290/18InFöreläggande enligt 12 kap 6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för underhållsröjning Svärdsjö-Falun, Falu kommun
MSN0026/18InYttrande från LS Stabergs ö - reservatsbildning i Runn, etapp 2
MSN0123/17InYttrande från Länsstyrelsen Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0230/18InLänsstyrelsens beslut om tillsyn av beslut att anta ändring av detaljplan för mindre del av kvarteret Västa Falun
MSN0252/15UtBilaga Tjänsteskrivelse Ansökan om medlemskap i Svenska Cykelstäder_ansökningsblankett
MSN0252/15UtAnsökan om medlemskap i Svenska cykelstäder
MSN0093/17InBeslut från Naturvårdsverket, slutredovisningen för åtgärdsobjektet Teatern 11
MSN0289/18InBeslut från Länsstyrelsen, ansökan om dispens från biotopskyddet för toppkapning av alléträd i Grycksbo
MSN0288/18InRemiss - anmälan om vattenverksamhet, bortledande av ytvatten, Aspån (535-7813-2018)
MSN0026/18InYttrande från Havs och Vattenmyndigheten Stabergs ö - reservatsbildning i Runn, etapp 2
MSN0107/17InYttrande från Länsstyrelsen Detaljplan för hotellentré i kvarteret Trumbäcken
MSN0068/16InFörslag från privatperson S W
MSN0272/15UppKopia av yttrande från medborgardialogen om Vasaparken som innehåller synpunkter på föreslagna bostäder
MSN0068/16InFörslag från privatperson
MSN0362/15UppAntagandehandlingar Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen (södra delen)
MSN0230/18UppAntagandehandlingar Ändring av detaljplan för mindre del av kv Västra Falun
MSN0123/17InYttrande från Ellevio Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0068/16InFörslag från privatperson P-O E
MSN0061/18UppAvrop ramavtal sanering, klotter
MSN0026/18InYttrande från SPF Seniorerna Stabergs ö - reservatsbildning i Runn, etapp 2
MSN0272/15UppKopior av yttranden från medborgardialogen om Vasaparken som innehåller synpunkter på föreslagna bostäder
MSN0362/15InLänsstyrelsens beslut om tillsyn av beslut att anta Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen (södra delen)
MSN0287/18InSkadeärende skada på bil Slaggatan mars 2018
MSN0286/18InBeslut från LST samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken för terrängmodellering på fastigheten Staberg 1:22
MSN0062/17InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 111 Begäran om ändring av kommunstyrelsens/miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018
MSN0112/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 107 Årsplan med budget 2019-2021
MSN0107/17InYttrande från Lantmäteriet Detaljplan för hotellentré i kvarteret Trumbäcken
MSN0123/17InYttrande från Lantmäteriet Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0362/15UtMeddelande till Länsstyrelsen ang anslaget antagandeprotokoll Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen (södra delen)
MSN0257/18InBeslut från Länsstyrelsen Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanlägging av markkabel runt Kålgården (525-5743-2018)
MSN0247/17InMail angående gatuhöjder Lilla Källviken, etapp 4
MSN0230/18UtMeddelande till Länsstyrelsen m fl ang anslaget antagandeprotokoll Ändring av detaljplan för mindre del av kv Västra Falun
MSN0285/18InFotodokumentation
MSN0285/18InTrafikinformation pga dålig väghållning
MSN0285/18InSammanställning av kostnader för sjukskrivningar
MSN0285/18InSammanställning av kostnader avseende reparationer och vägunderhåll
MSN0556/15InVB: Annonsbokning Återbruksfesten
MSN0055/18UtFöretagsinformation
MSN0055/18UppAnnonsbokning Handla rätt
MSN0230/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 75 Antagande av Ändring av detaljplan för mindre del av kv Västra Falun
MSN0281/18InMedborgarförslag Gång- och cykelfält från Näs till Hemköp i Hosjö
MSN0280/18InMedborgarförslag Parkering Skateboardparken
MSN0026/18UtRemiss - utskick
MSN0009/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 86
MSN0008/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 85
MSN0284/15UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 84
MSN0251/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 83
MSN0017/17UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 82
MSN0026/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 81
MSN0039/17UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 80
MSN0014/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 79
MSN0112/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 77
MSN0094/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 76
MSN0230/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 75
MSN0079/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 74
MSN0074/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 73
MSN0362/15InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 123 Antagande av detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen (södra delen)
MSN0285/18InSammanställning av ersättningskrav från Keolis Sverige AB
MSN0284/18UppJakträttsavtal för tätortsnära jakt
MSN0283/18InMedborgarförslag Hundrastgård i anslutning till Lugnet
MSN0282/18InMedborgarförslag Kamp mot lupiner på kommunalägd mark
MSN0281/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 137 Medborgarförslag Gång- och cykelfält från Näs till Hemköp i Hosjö
MSN0280/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 136 Medborgarförslag Parkering Skateboardparken
MSN0257/18InBeslut från Länsstyrelsen Anmälan om vattenverksamhet. Nedläggning av vattenledning, Kålgården
MSN0102/18InMeddelande från LST: Genomförandestatus har ändrats för DOS-objektet "Björnöarna", DOS ID:1122307
MSN0632/15InDom från förvaltningsrätten avseende förvaltning av samfälligheter (3168-17)
MSN0123/17InYttrande från Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för södra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0107/17InYttrande från Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för ny hotellentré i kvarteret Trumbäcken
MSN0068/18InTrädfällning Kårarvets koloniområde
MSN0026/18InGenomförandestatus har ändrats för DOS-objektet Stabergs ö
MSN0244/18UtSvar på remiss: Bildande av naturreservatet Himmelsberget
MSN0220/18UppPlanbesked Detaljplan för del av Dössberget vid Holsgatan i Bjursås
MSN0242/18UppMinnesanteckningar från samhällsbyggnadsberedningen 2018-05-29
MSN0272/15InTräd i Vasaparken inom planområdet omfattas inte av generellt biotopskydd Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
MSN0244/18UppProtokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 § 78
MSN0362/15InProtokoll från Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 124 Antagande av Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen (södra delen)
MSN0263/18UtSvar
MSN0123/17InSynpunkter från fastighetskonsult Norrbryggan AB
MSN0278/18InBilagor
MSN0272/18InRapport Källviken Falun
MSN0272/18InRapport Stångtjärn Falun
MSN0278/18InSkadeanmälan om skada på bil 29 januari Tryckerivägen
MSN0277/18InUpphandling av redskapsbärare, sopmaskin, elfordon som ingpr i SKLs avtal för parkmaskiner
MSN0248/16InFöreläggande från Falu tingsrätt avseende Peab Anläggning AB (21-39184-18, 21-59695-18)
MSN0271/18UppBekräftelse på inkommen ansökan
MSN0271/18InAnsökan om planuppdrag
MSN0271/18InKomplettering av ansökan
MSN0210/18UtAng planavtal för Detaljplan för smådjusklinik vid Tunavägen
MSN0013/18UtAng planavtal för Detaljplan för verksamheter i Främby hallar
MSN0278/17UppBeställning Toyota
MSN0278/17UppBeställningToyota RAV 2,5 HSD
MSN0211/18UppWebbaserat GPS-uppföljningsprogram inkl ca 60 användarlicenser
MSN0068/18UppTrädinventering Seminariegatan
MSN0068/18UppTrädinventering Norra Järnvägegatan
Sidan uppdaterad 2018-04-18