Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
MSN0206/18UtSvar om Skadeärende
MSN0220/18InAnsökan om planbesked Detaljplan för del av Dössberget vid Holsgatan i Bjursås
MSN0248/16UppYttrande över föreläggandemål.nr 21-59695-18*/1
MSN0238/17UtLaga kraftmeddelande Ändring av detaljplan för bostadshus vid Bjungnäsvägen i Sundborn
MSN0052/18UppFiskutplanteringsbeslut Åltjärn 05(8204697) (0)_TMP
MSN0057/18UppBegäran om anbudshandlingar INFORMATION, nr KC201825038, registrerad 2018-04-18 klockan 14:07:57 av Michael Ahnfeldt
MSN0238/17InLänsstyrelsens beslut om tillsyn av beslut att anta Ändring av detaljplan för bostadshus vid Bjungnäsvägen i Sundborn
MSN0052/18InFiskutplanteringsbeslut Åltjärn 05(8204697) (0)_TMP
MSN0052/18InFiskutplanteringsbeslut Gårdvik 12(8203681) (0)_TMP
MSN0057/18UppAvtal/Beställning/Kontrakt Surbrunnshagen etapp 1, Scandinavian Roadconstruction AB
MSN0217/18UppTillägg till jakträttsavtal
MSN0217/18UppAvtal - Jakträttsavtal Bjursås östra jvo
MSN0219/18UppTrasiga markplattor vid Knutpunkten INFORMATION, nr KC201823263, registrerad 2018-04-12 klockan 12:28:36 av Magnus Fridsén
MSN0218/18UppAvtal - överenskommelse om nyttjanderätt för mellanlagring av fyllnadsmassor på Falun Nedre Gruvriset
MSN0042/18UppAntal klagomål för perioden 171201-180331
MSN0026/18UppAnsökan markåtkomstbidrag
MSN0272/15InYttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
MSN0009/18UppLista MSN 25 APRIL
MSN0008/18UppLista MSN 25 APRIL
MSN0214/18UppTjänsteskrivelse till MSN om Dataskyddsombud för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
MSN0094/18UppPeriodrapport
MSN0094/18UppBilder ekonomi mars
MSN0152/17UppFörlikningsavtal om nedtagning av träd Bäckehagen
MSN0068/16UppBildspel - information medborgardialog Vasaparken
MSN0274/17UtTjänsteskrivelse
MSN0216/18UtEnkätsvar från Miljö- och samhälssbyggnadsförvaltningen
MSN0213/18InKomplettering - namnlista
MSN0216/18InEnkät om miljözoner INFORMATION, nr KC201823021, registrerad 2018-04-11 klockan 16:01:09 av Andreas Jansson
MSN0268/17InBeslut från Energimyndigheten - Bidrag till energi- och klimatrådgivning 2018-2020
MSN0060/18InBeslut från LST INFORMATION, nr KC201824082, registrerad 2018-04-16 klockan 12:28:43 av Rita Halvarsson
MSN0362/15UppD. Plankarta
MSN0213/18InAnsökan om bidrag till enskild väghållning - Trapplans samfällighetsförening
MSN0213/18InInlaga till ansökan om bidrag till enskild väghållning
MSN0362/15UppE. Planbeskrivning
MSN0362/15UtB. Granskningsutlåtande
MSN0362/15UppA. Godkännade inför antagnde Detaljplan för verksamhetsområde västra Tallen (södra delen)
MSN0362/15UppC. Samrådsredogörelse
MSN0102/18InSkrivelse från LST med begäran om komplettering av ansökan om förhandsbesked för statsbidrag gällande markåtkomst vid Björnöarna INFORMATION, nr KC201823339, registrerad 2018-04-12 klockan 14:26:17 av Rita Halvarsson
MSN0102/18InSkrivelse från LST med begäran om komplettering av ansökan om förhandsbesked för statsbidrag gällande markåtkomst vid Björnörna INFORMATION, nr KC201823342, registrerad 2018-04-12 klockan 14:28:50 av Rita Halvarsson
MSN0026/18InSkrivelse från LST med begäran om komplettering av ansökan om förhandsbesked för statsbidrag gällande markåtkomst vid Stabergs ö INFORMATION, nr KC201823340, registrerad 2018-04-12 klockan 14:27:07 av Rita Halvarsson
MSN0152/17UppAvtal - förlikningsavtal anm MSN 180425
MSN0272/15UppKomplettering av yttrande Trafikverket
MSN0174/18UppInformation om detaljplaner som vunnit laga kraft
MSN0014/18UppB. Tidplan pågående och nya detaljplaner MSN 20180425
MSN0014/18UppA. Information om pågående och nya detaljplaner
MSN0210/18UppBekräftelse på inkommen ansökan om planbesked
MSN0210/18InAnsökan om planbesked
MSN0248/16UppUndertecknat delgivningskvitto återsänt 12/4
MSN0006/18UppAnmält MSN 180425 tung o bred transport Maser Frakt Anläggning AB
MSN0078/18UppSvar på Medborgarförslag Att en eller flera kreativa lekplatser för barn utvecklas i kommunen, med fler aktiviteter m m.
MSN0212/18UppInbjudan till samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
MSN0272/15UppBegärda yttranden för Parkgatan
MSN0122/18UppAvtal - om kiosk på Holmtorget
MSN0121/18InKomplettering - bilder
MSN0019/18InKompletterande handlingar, bilder
MSN0248/16InSkrivelse om föreläggande
MSN0209/18InSkyltning och förbud mot tung trafik INFORMATION, nr KC201817204, registrerad 2018-03-19 klockan 08:36:28 av Roger Saade
MSN0208/18InRemiss - Anmälan om vattenverksamhet gällande schaktning och utfyllning av sand för anläggande av badplats och flytbrygga i Jugansbo i Vika INFORMATION, nr KC201822669, registrerad 2018-04-10 klockan 16:16:45 av Rita Halvarsson
MSN0272/15InYttrande från M G S och P S Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
MSN0052/16UppSkrivelse till förvaltningschefen ang telefonsamtal
MSN0202/18InSkrivelse om missljud i bil sedan skadan och önskemål om skyndsam hantering
MSN0177/18UppBrandskyddsorganisation miljö- och samhällsbyggnad - Linda Wallin
MSN0177/18UppBrandskyddsorganisation miljö- och samhällsbyggnad Susanne Svärdström
MSN0205/18InSkrivelse om skada på bil 21/12-2017 pga av hål i gatan på Bataljonsvägen
MSN0206/18InSkrivelse om halkolycka 19 december 2017 Östra Hamngatan
MSN0207/18InSkrivelse om skada på bil pga av djupa hål i gatan, 2 januari 2018 i korsningen Digertäktsvägen och Kyrkbacksvägen
MSN0272/15InYttrande från Funktionshinderrådet Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
MSN0203/18InKomplettering skadeärende
MSN0057/18InÖppningsprotokoll
MSN0272/15InYttrande från R K Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
MSN0272/15InYttrande från M G Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
MSN0204/18InSkadeärende - Skada på bil pga av djupa spå i vägbanan på Bondegatan 2018-01-10
MSN0203/18InSkadeärende - Skada på bil 17/1-2018 pga djupa spår i vägbanan vid Hosjöstrand
MSN0202/18InSkadeärende - Skada på bil pga djupa hål i gatan - korsningen vid Mc Donalds och Plantagen 2017-12-08
MSN0048/18UppAnmält MSN 180425 Planbesked
MSN0048/18UppPlanbesked för detaljplan för bostäder i Kings Armshuset
MSN0048/18UppPlanbesked för detaljplan för bostäder i Kingas Armshuset vid Falugatan, PM Beslutsunderlag
MSN0172/17UppSkrivelse till Dalarnas försäkringsbolag om cykelolycka
MSN0198/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal Rönndalen Enviken - jordvärme
MSN0197/18UppAvtal - Jordbruksarrende - Borgärdet Svärdsjö
MSN0196/18UppAvtal - jordbruksarrende Borgärdet
MSN0195/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal in- och utfart Kopparbergs-Hökviken
MSN0194/18UppAvtal - lägenhetsarrende Falun, Nedre Jungfruberget, betesmark
MSN0193/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal avloppsinfiltration Nedre Jungfruberget
MSN0192/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal, jordvärmeanläggning på fastigheten Berghuggaren
MSN0191/18UppAvtal - lägenhetsarrende Hälsinggården, trädgårdsändamål
MSN0190/18UppAvtal- lägenhetsarrende i Hälsinggården, trädgårdsodling
MSN0189/18UppAvtal - bostadsarrende fritidsstuga i Hökviken
MSN0188/18UppAvtal - Lägenhetsarrende del av fastigheten Nedre Gruvriset, betesmark
MSN0272/15InYttrandefrån socialnämnden detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan i Falun
MSN0187/18UppAvtal - Jordbruksarrende. 2,5 ha åker Isala Svärdsjö
MSN0151/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal på fastigheter i Övrre Gruvriset
MSN0184/18UppAvtal - Jordbruksarrende Linghed
MSN0186/18UppAvtal - Bergslagens militärområdesstab, Borgärdet 165
MSN0185/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal Svärdsjö-Boda
MSN0183/18UppAvtal - lägenhetsarrende Hälsinggården
MSN0182/18UppAvtal - nyttjanderättsavtal Hälsinggården, Lövåsvägen
MSN0181/18UppAvtal - Lägenhetsarrende Lövberget
MSN0180/18UppAvtal - lägenhetsarrende, Falu fängelse vandrarhem AB
MSN0070/18UppReglemente som upphör
Sidan uppdaterad 2018-04-18