Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
MSN0108/17InYttrande från MG Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från WD och AD Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från EA Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från UÅ och UÅ Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från NOÅ och LÅ Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från DL och EKL Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från DL 0ch EKL Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt
MSN0108/17InYttrande från JG Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0324/18InKopia för kännedom - beslut från Skogsstyrelsen
MSN0248/16UppKompletterande arbeten på Fläsk Minas torg
MSN0108/17InYttranden från privatpersoner (namnlista)
MSN0108/17InYttrande från privatperson E.A
MSN0108/17InRemissvar från Naturskyddsföreningen Falun
MSN0108/17InYttrande från privatperson - JM
MSN0108/17InSynpunkter på planförslag JÖ, JN - Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InSynpunkter från privatpersoner KPK
MSN0108/17InSynpunkter från privatperson MW
MSN0108/17InSynpunkter från privatpersoner MJR
MSN0108/17InSynpunkter från privatperson MB
MSN0108/17InSynpunkt från privatperson BS
MSN0108/17InSynpunkter från privatpersoner NC HA
MSN0108/17InSynpunkt från privatperson AS
MSN0108/17UppSynpunkt från privatperson SL
MSN0108/17InSynpunkter från privatpersoner HLIM
MSN0108/17InSynpunkter från privatpersoner AW-JK
MSN0108/17InYttrande från Falu Energi & Vatten
MSN0108/17InYttrande från privatpersoner - DR och MM
MSN0108/17InYttrande från privatpersoner BKR -Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0406/18InVB: Beslut i ansökan om dispens från biotopskyddet för fällning av alléträd på Norslund kyrkogård, Falu kommun
MSN0405/18InRemiss av utkast till beslut för naturreservatet Rotsjön i Falu kommun
MSN0159/17UtSamrådshandlingar Detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
MSN0108/17InYttrande från OB och RB Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0353/18UppVB: ÄDP för simhallen Lugnet, ang planavtal
MSN0061/18UppSnickeriarbeten Geislerska parken
MSN0061/18UppMontering av vajer Falugatan
MSN0108/17InSynpunkt/fråga från privatperson F.M
MSN0108/17InYttrande från FM Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från F Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från FM Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från MT och AT Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från ER och AR Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från FM Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från FM Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0248/16UppSvar på fråga
MSN0108/17InYttrande från Länsstyrelsen Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0094/18UppTjänsteskrivelse ekonomirapport okt 2018
MSN0094/18UppPeriodrapport oktober 2018
MSN0108/17InKFN0142/18: Ordförandebeslut. Svar på remiss samrådshandlingar detaljplan för bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InSynpunkt frpn privatperson. Bevara Kyrkbacken Attraktivt!!
MSN0066/16UppB Samrådsredogörelse
MSN0066/16UppC Plankarta med bestämmelser
MSN0066/16UppD Planbeskrivning
MSN0108/17InYttrande från FF Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från LH och UH Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0322/17UppSvar på Medborgarförslag Sagostig som lockar till utomhusaktiviteter i centrala Falun
MSN0384/18UppMailkonversation till diariet
MSN0159/17InFastighetsförteckning Detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
MSN0108/17InYttrande från CE och GE Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från RJ, CJ, SJ och MJ Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från JG och SR Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0066/16UppBeslut om granskning - Detaljplan för bostadshus i Bergalid (delegationsbeslut)
MSN0135/17UppAnsökan om markåtkomstbidrag
MSN0135/17UppAnsökan om markåtkomstbidrag reviderad
MSN0108/17InYttrande från TE Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0108/17InYttrande från LÖ Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0009/18UppLista anmälningsärenden nov 2018
MSN0237/18UppSvar på medborgarförslag om restaurering av Önsbacksdammen
MSN0026/18InVärdering Stabergs ö
MSN0169/17InFörslag från medborgare
MSN0169/17UppMötesanteckningar genomförande av åtgärder Södra centrum 180206
MSN0243/18UppRemiss - Anmälan om vattenverksamhet, dnr 535-3977-2018
MSN0359/18UtRemiss - anmälan vattenverksamhet - dnr 535-11450-2018
MSN0006/18UppAnmält MSN 181121 Tung, bred och lång transport Wallners Specialtransporter AB
MSN0006/18UppAnmält MSN 181121 Tung transport TRV 2018/120677 Försvarsmakten Trängregementet
MSN0076/18UppSvar på Medborgarförslag Förbättring och utveckling av befintlig uteplats på Lugnet
MSN0055/17InGodkännande av planförslaget från LS Detaljplan för småhustomter vid Önsgärdesvägen i Vika kyrkby
MSN0108/17InBegäran om handling
MSN0108/17InE-post om markavtal
MSN0247/18UtSvar på Medborgarförslag om flera sittplatser vid bryggan vid Magasinbron
MSN0076/18UppSvar på Medborgarförslag Förbättring och utveckling av befintlig uteplats på Lugnet
MSN0123/17InHandelsfastigheten Majoren i Falun AB Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0123/17InYttrande från Handelsfastigheten Majoren i Falun AB Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0082/18UppSvar på motion plogning i egen regi
MSN0108/17InYttrande från AT, KT, TT, TT Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0055/17InGodkännande av planförslaget från EM och ME Detaljplan för småhustomter vid Önsgärdesvägen i Vika kyrkby
MSN0391/18UppAvrop
MSN0403/18InAnsökan om bidrag till enskild väghållning Flyssvedsvägen
MSN0402/18UppBeställningar
MSN0108/17InYttrande från PL och ML Detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Kyrkbacksvägen och Polhemsvägen
MSN0073/16UppReviderad ansökan om utbet av statlig medfinansiering GC Herrhagsvägen
MSN0183/17UtFöljebrev ang begäran om kopia på offentliga handlingar
MSN0632/15UtFöljebrev ang begäran om kopia på offentliga handlingar
MSN0633/15UppFöljebrev ang begäran om kopia på offentliga handlingar
MSN0258/18UppAnmält MSN 181121 Planuppdrag
MSN0258/18UppPlanbesked för detaljplan för bostadsbebyggelse väster om Pelle Bergs backe, PM Beslutsunderlag
MSN0123/17InYttrande från Länsstyrelsen Detaljplan för sydöstra delen av Dalregementets handelsområde
MSN0014/18UppB. Tidplan pågående detaljplaner MSN 2018-11-21
MSN0014/18UppInformation om Pågående och nya detaljplaner 2018-11-21
MSN0353/18UppPlanbesked
Sidan uppdaterad 2018-04-18