Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
MSN0006/18UppAnmält MSN 181024 Tung och bred transport TRV 2018/100978 Wallners Specialtransporter AB
MSN0006/18UppAnmält MSN 181024Tung och bred transport TRV 2018/100995 Wallners Specialtranspiorter AB
MSN0556/15UppMinnesanteckningar om Återbruksfesten
MSN0005/18UppAnmält MSN 181024 förebud att parkera på Trotzgatan 00167
MSN0055/17UtSamrådshandlingar Detaljplan för småhustomter vid Önsgärdesvägen i Vika kyrkby
MSN0094/18UppDelårsrapport 2018-08-31
MSN0342/18UppVerksamhetsplan 2019-2021
MSN0094/18UppTjänsteskrivelse till MSN - Delårsrapport 2018-08-31
MSN0342/18UppTjänsteskrivelse till MSN - VERKSAMHETSPLAN 2019-2021
MSN0350/18InKS0627/18 Medborgarförslag Trafiksituationen längs riksväg 50 i Enviken
MSN0349/18InKS0570/18 Medborgarförslag Vidareutveckling av golfbanan i Samuelsdal
MSN0348/18InKS0559/18 Medborgarförslag Skapa en parkourbana i centrala Falun
MSN0347/18InKS0576/18 Medborgarförslag Lekpark mellan Folkets hus och Faluån
MSN0346/18InKS0628/18 Medborgarförslag Fler sittplatser i Falun
MSN0345/18InKS0527/18 Medborgarförslag Flytande trottoarer utmed Strandvägen
MSN0344/18InKS0586/18: Medborgarförslag Centrumbad
MSN0061/18UppAvrop ramavtal elektrikertjänster
MSN0061/18UppAvrop ramavtal VS-arbeten
MSN0005/18UppAnmält MSN 181024 förbud mot trafik med fordon på Svärdsjögatan 00166
MSN0005/18UppAnmält MSN 181024 förbud mot trafik med fordon på Åsgatan 00165
MSN0005/18UppAnmält MSN 181024 förbud mot trafik med fordon på Kristinegatan 00164
MSN0328/18UppBeställning/avrop Engelbrektsgatan och kv Teatern allmän plats
MSN0008/18UppLista MSN 180926
MSN0343/18InSkrivelse om höga hastigheter på Sintervägen
MSN0341/18Upp’Beställning av flygbilder i ESPA-format från 2018 års flygning’
MSN0338/18UppBeställning/avrop cykelstråk Myntgatan
MSN0055/17UppPlankarta med bestämmelser - Samrådshandling
MSN0055/17UppPlanbeskrivnng - Samrådshandling
MSN0159/17UppB. Planbeskrivning
MSN0159/17UppA. Plankarta med planbestämmelser
MSN0159/17UppSamråd om Detaljplan för småhusområde vid Vällanstigen
MSN0227/18InAktbilaga 36 Mål nr M 953-17 ombyggnad av kraftverk i Yttertänger
MSN0026/18UppBildspel- presentation
MSN0337/18InRevisionsrapport - granskning av internkontroll
MSN0159/17UppSamråd om Detaljplan för småhusområde vid Vällanstigen
MSN0159/17UppA. Plankarta med bestämmelser
MSN0159/17UppB. Planbeskrivning
MSN0055/17UppDelegationsbeslut - Beslut om samråd
MSN0026/18UppReviderat förslag till reservatsbeslut och skötselplan 2018-09-11
MSN0026/18UppRemissredogörelse Stabergs ö 2018-09-11
MSN0026/18UppFörslag till beslut att föreslå naturreservatsbildning av Stabergs ö
MSN0062/17InProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 157 Begäran om ändring av kommunstyrelsens/ miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2018
MSN0336/18InHuvudled i Sundborn
MSN0140/17InSkrivelse från PEAB
MSN0227/18InKungörelse - INFORMATION, nr KC201859960, registrerad 2018-09-07 klockan 14:08:48 av Rita Halvarsson
MSN0068/18UppAnmält MSN 180926 - Avrop tung, bred o lång transport TRV 2018/96398 Munthers Specialtransporter AB
MSN0006/18UppAnmält MSN 180926 tung, bred o lång transport TRV 2018/96397 Munthers Specialtransporter AB
MSN0068/18UppAvrop lönn på Sneslandsvägen
MSN0068/18UppAvrop beskärning av lönnar Myntgatan 13
MSN0068/18UppAvrop trädfällning gamla Bergsvägen 7
MSN0068/18UppAvrop Montering av julbelysning Pilparken
MSN0014/18UppA. Information om pågående och nya detaljplaner
MSN0014/18UppB. Tidplan pågående och nya detaljplaner 2018-09-26
MSN0061/17UppBrev om utlämnande av handlingar
MSN0061/17UtHandlingar skickade till info@branschtaxonomi VB: KC 2018 59432 Anbudshandlingar Förlängning av Järn- och Svavelestigen
MSN0335/18UppRemiss av Transportstyresens föreskrifter med anledning av det fjärde järnvägspaketet Svar senast 21 oktober 2018
MSN0334/18UppAnbudsinbjudan Bete av kulturmarker i Lugnets naturreservat
MSN0140/17UtSkrivelse till PEAB
MSN0179/18UppPlanavtal anmält MSN 2018-09-26 Detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen
MSN0052/18InFiskutplanteringsbeslut
MSN0633/15InUtlåtande över slutbesiktning SB1-mark (Mavacon)
MSN0057/18UppBeställning/avrop - Tyréns- Surbrunnshage etapp 2
MSN0057/18UppBeställning/avrop Sweco - Surbrunnshage etapp 2
MSN0057/18UppProtokoll ekonomimöte nr 6 - 2018-08-21
MSN0057/18UppProtokoll byggmöte nr 6 - 2018-08-21
MSN0332/18UppInbjudan till samråd
MSN0005/18UppAnmält MSN 180926 förbud mot trafik med fordon på Blockhusvägen 00162
MSN0005/18UppAnmält MSN 180926 förbud mot trafik med fordon på Skyttevägen 00163
MSN0174/18UppInformation om detaljpalner som vunnit laga kraft
MSN0333/18InBeslut från LST NR 535-8875-2017 om dammsäkerhetsklass för Borgärdets dammanläggning Falu kommun
MSN0332/18InInbjudan till samråd angående vägplan för gång- och cykelväg väg 875 Sundborn i Falu kommun, Dalarnas län
MSN0084/18UppVB: Rapporter årlig översyn 2018
MSN0055/18UtBrev - Handla rätt
MSN0061/17InBegäran om kopia på offentliga handlingar
MSN0331/18UppBeställning/avrop Vasaparken byggrätt - Sweco Civil AB
MSN0061/18UppBeställning av träd Kajmuren
MSN0061/18UppAvrop maskinell plantering av vårlök
MSN0107/17InYttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt Detaljplan för hotellentré i kvarteret Trumbäcken
MSN0327/18InBilagor till skrivelse om trafikproblem
MSN0285/17UppTjänsteskrivelse
MSN0286/17UppTjänsteskrivelse
MSN0330/17UppTjänsteskrivelse
MSN0329/18InRemiss från Länsstyrelsen Dalarna Möjlighet att kommentera konsekvensutredning med anledning av ansökan om hastighetsbegränsning på väg 50, Yttertänger.
MSN0327/18InSkrivelse om trafikproblem i Elsborg, genomfartsproblem med trafik
MSN0308/18InBeslut från Länsstyrelsen Dalarna Anmälan om vattenverksamhet fyllnad i sjö 535-8796-2018 Bergsgården
MSN0307/18InLST beslut om anmälan av vattenverksamhet i Vallbyn
MSN0005/18UppAnmält MSN 180926 hastighet på Lugnetvägen 00160
MSN0005/18UppAnmält MSN 180926 förbud mot trafik med fordon på Örjesbovägen 00161
MSN0293/18InBeslut från LSTom anmälan om anläggande av våtmark på fastighet i Lustebo
MSN0326/18UppRapport om vattenprov i Kålgården 2918-08-28 information till MSN oktober 2018
MSN0124/18UppAnmält MSN 180926 Avtal med Kopparstaden Korsnäs-Hosjö AB om mark för parkering
MSN0245/17UppAnmält MSN 26/9-18 avtal med Hökviksuddens vänförening om upplåtelse av lusthus
MSN0093/17UppSV: Teatern 11
MSN0093/17UppSV: Teatern 11
MSN0093/17UtSV: Teatern 11
MSN0068/18UppTrädfällning Kålgårdsgränd
MSN0068/18UppTrädfällning Kålgårdsparken
MSN0068/18UppTrädfällning Nybroparken
MSN0068/18UppTrädfällning lönn i Kvarnparken
MSN0068/18UppRiskträd Gamla Bergsvägen
Sidan uppdaterad 2018-04-18