Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
OMV0103/18UtHändelseanlays
OMV0103/18UtAnmälan till IVO
OMV0100/18InBekräftelse från IVO
OMV0099/18InBekräfltelse från IVO
OMV0078/18UppGodkännandemeddelande Falu Demens Omsorg AB
OMV0104/18InRemiss från Finansdepartementet Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn
OMV0094/18Insvar från Dala Omsorg
OMV0005/16InSamråd Detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
OMV0102/18InVB: Ifyllnadsformulär och nyckeltalslistor inför höstens insamling av kvalitetsnyckeltal (KKiK)
OMV0045/17InBeräkningsunderlag för 2017 års stimulansmedel för ökad bemanning (dnr 9.2-5544/2017)
OMV0100/18UtHandlingsplan Lunden 2016-2017
OMV0100/18UtAnmälan till IVO
OMV0100/18UtBilaga, journal
OMV0100/18UtHändelseanalys
OMV0099/18Utvårdplansgranskning, bilaga
OMV0099/18Utprotokoll informationsmöte
OMV0099/18UtAnmälan av händelse
OMV0104/18InTillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47) - En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)
OMV0005/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 119 Godkännande av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Falu kommun
OMV0005/18InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 107 Årsplan med budget 2019-2021
OMV0081/18UtAvtal
OMV0098/18UtAvtal
OMV0007/18Inrapport från kontaktpolitiker
OMV0005/18InFörslag till nytt naturreservat - Stabergs ö.
OMV0097/18Inremiss
OMV0125/17Utsvar på underrättelse
OMV0082/18InGranskning av kommunens kontroll och uppföljning av privata utförare inom särskilt boende
OMV0082/18InGranskning av kommunens kontroll och uppföljning av privata utförare inom särskilt boende
OMV0082/18InGranskning av kommunens kontroll och uppföljning av privata utförare inom särskilt boende
OMV0049/18InBeslut
OMV0178/17InUppdragsbekräftelse handledning höst 2018
OMV0095/18InBegäran om kopior av offentliga handlingar
OMV0100/18UtTjänsteskrivelse
OMV0096/18Insvar
OMV0093/18UppUppdragsbekräftelse höst 2018
OMV0086/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 90 Reviderad delegationsordning juli 2018
OMV0086/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 90 Reviderad delegationsordning juli 2018
OMV0080/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 91 Boendeplan för äldre 2018-2030
OMV0079/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 89 Fortsatt utveckling av ersättningsmodellen för hemtjänsten.
OMV0075/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 88 Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2018-2030
OMV0075/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 88 Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2018-2030
OMV0075/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 88 Omvårdnadsnämndens kvalitetsplan 2018-2030
OMV0033/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 92 Vägledningsdiskussion om principiellt ärende
OMV0020/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 98 Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag
OMV0008/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 100 Kurser och konferenser
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 101 Rapporter från kontaktpolitiker
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 96 Delegationsbeslut om allmänna ärenden
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 97 Delegationsbeslut om personal
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 93 Information om e-hälsa och välfärdsteknik inom omvårdnadsförvaltningen
OMV0007/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 102 Övriga frågor
OMV0006/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 95 Gränsdragning och klargörande mellan LSS-SOL
OMV0006/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 94 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen
OMV0005/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 99 Anmälningsärenden
OMV0003/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 87 Ekonomisk uppföljning
OMV0003/18UppProtokollsutdrag 2018-06-13 § 87 Ekonomisk uppföljning
OMV0091/18InÖnskar fortsätta anhöriggruppen med vår anhörigkurator
OMV0021/18InSYOMV-00244-18 Synpunkt
Sidan uppdaterad 2018-04-18