Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
BUN0117/18UppPM Miljöting 9-11 november 218
BUN0117/18UppAnsökan om medel från dåden för hållbar utveckling till Miljöting 2018
BUN0007/18UppRiskbedömningar till budget 2019
BUN0060/17InSkicka in er redovisning till Skolverket senast 1 oktober
BUN0156/18InDags att begära ut statsbidrag för Lärarlönelyftet – senast den 1 november
BUN0082/18InSkolinspektionens beslut Ansökan om godkännande som huvudman för NIU för idrotten längdskidåkning
BUN0082/18InBeslut från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för NIU för idrotten cykel
BUN0180/18UppUtredning av anmälan till Skolinspektionen Östra skolan
BUN0138/18UppBeslut om skolpliktens upphörande 180919
BUN0079/18UppUnderrättelse vid misstanke om felaktig adress SK, FK 180920
Övrig postInSkjutningar vid Myckelmyra-Finnbo Oktober 2018
BUN0190/18InSamrådshandlingar detaljplan för småhustomter vid Önsgärdesvägen
BUN0189/18InKS0601/18 Motion från Maria Gehlin (FAP), Anna Jörgensen (FAP), Anders Runström (FAP) och Stefan Carlström (FAP) om extra anslag för att Falu kommuns elever ska uppnå målen i grundskolan
BUN0184/18InArbetsmiljöverkets Information om avslutat ärende
BUN0181/18InAnsökan om jämställdhetsmärkning 2018 Kantarellen
BUN0108/18UppBeslut om tilläggsbelopp särskilt stöd 180823
BUN0007/18UppVerksamhetsplan 2019 – 2021
BUN0171/18UppSvar på motion från Knut C.A Sherman(SD) Mikael Pettersson(SD) Staffat Terning(SD) Genomför utbildning om innnehållet i barn - och utbildningsförvaltningens policydokument för trygghet mot kränkande behandling
BUN0008/18UppDelårsbokslut 2018
BUN0170/18UppFörslag till remissvar angående Tillitsdelegationens betänkande
BUN0005/18UppÅterrapportering delegationsbeslut september 2018
BUN0015/18UppAnmälningsärenden och skriftlig information september 2018
SKOL0232/14UppReviderad lista faddrar 2018-09-18
BUN0127/18UppAvtal systemstöd för digital examiniation
BUN0075/18InMottagningsbevis Praktiska 18-09-18
BUN0020/18InSynpunkt 180918 föräldramöte
BUN0093/18InBeslut Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid drottning Blankas gymnasieskola Falun
BUN0083/18InBeslut Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för grundskola åk 7-9 Scandinavian College P.U.L.S i Mora kommun
BUN0083/18InBeslut Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Scandinavian College Dalarna
BUN0223/17InRedovisning av statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi
BUN0187/18UppAnsökan om statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling 2018
BUN0181/18InAnsökan om jämställdhetsmärkning 2018 Södra skolan
BUN0149/17UppRedovisning statsbidrag Insatsbidraget för HT 2017
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Östra skolan
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Östra skolan
BUN0095/18InBeslut Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid drottning Blankas gymnasieskola Falun
BUN0094/18InBeslut Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid drottning Blankas gymnasieskola Falun
BUN0073/17UppBeslut om interkommunal placering i förskola i Falun (Borlänge kommun)
BUN0065/16UtRedovisning av statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämen 2017
BUN0025/18InSkolinispektionens Beslut med anledning av anmälan mot Främbyskolan
BUN0006/17InRevisionsrapport Granskning av intern kontroll
BUN0050/17UppLista kränkningar 2018-08-14--2018-09-12
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd Norrgården 180831
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd Örnen 180831
BUN0108/18UppBeslut om tilläggsbelopp särskilt stöd 180831
BUN0021/18InProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 174 Förlängning av förordnandet som t f kommundirektör och t f förvaltningschef för ledningsförvaltningen
BUN0137/18InProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 168 Återrapport gällande förutsättningar för vuxna ensamkommande
BUN0181/18InAnsökan om jämställdhetsmärkning 2018 Västra skolan
BUN0176/17InSkolinspektionens Uppföljning av beslut gällande Östra skolan
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd 180831
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd 180831
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd 180831
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd 180831
BUN0116/18UppBeslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd 180831
BUN0085/18UppBeslut Uppsalaelev 180907
BUN0085/18UppBeslut Stockholmselev 180831
BUN0085/18UppBeslut Borlängeelev 180905
BUN0048/18InBeslut om dispens utökad tid på förskola 180827 Tingsvägen
BUN0020/18UppSvar på synpunkt 2018-08-29 gällande smitta på förskolan Samuelsdal
SKOL0264/14UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 97 Information kösituationen förskolan samt nyckeltal
BUN0177/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 95 Information rekryteringsläget
BUN0168/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 99 Information idrottsutbildningar på gymnasiet
BUN0165/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 98 Utökad tid i förskolan för barn till arbetssökande
BUN0141/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 100 Information upprättade styrdokument
BUN0135/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 91 Äskande av medel för uppförande och drift av moduler till förskolan
BUN0106/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 96 Information samrättning av nationella prov på grundskola och gymnasium
BUN0036/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 94 Information e-tjänster och digitalisering
BUN0028/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 101 Information dataskyddssamordnare för barn- och utbildningsförvaltningen
BUN0015/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 103 Anmälningsärenden och skriftlig information
BUN0008/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 92 Information budgetuppföljning
BUN0007/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 93 Information verksamhetsplan 2019 (budget 2019)
BUN0005/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29 § 102 Återrapportering delegationsbeslut
BUN0174/18UppKomplettering av yttrande till Barn- och elevombuet angående anmälan
BUN0017/18InGodkänd bisyssla grundskolan
BUN0001/18UppProtokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-08-29
BUN0127/18UppTilldelningsbeslut eligt lagen om offentlig upphandling 19 kap. 29 § andra stycket
BUN0213/17UtMottagningsbevis myndighetsnämnden § 118 i retur
BUN0121/17UtMottagningsbevis myndighetsnämnden § 117 i retur
BUN0020/18InSynpunkt Skola 24 Lugnetgymnasiet 2018-09-07
BUN0213/17InProtokollsutdrag myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2018-08-30 § 118 Tillsyn Sundbornsskolan, Sundbornsbyn 12:2
BUN0174/18InBarn- och elevombudets Begäran om komplettering av Anmälan
BUN0138/18UppBeslut om skolpliktens upphörande 180905
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Tegelbruket
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Östra skolan
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Östra skolan
BUN0121/17InProtokollsutdrag myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2018-08-30 § 117 Tillsyn projekt om inomhusmiljö i grundskolan 2014-2015
BUN0076/18UppBeslut om tilläggsbelopp Kristinegymnasiet 180904
BUN0184/18InArbetsmiljöverket Föranmälan av inspektion
BUN0182/18InArbetsmiljöverket inspekterar kemiska arbetsmiljörisker
BUN0037/18InAnsökan och beslut om dispens placering på fritidshem 180904
BUN0183/18UppBeslut om avslag på ansökan placering fritidshem 180814
BUN0075/18InMottagnigsbevis Hagstromska 18-09-04
BUN0020/18InSynpunkt 2018-09-04-Skolskjuts Vikaskolan
BUN0182/18InInformation till arbetsgivare/chef om att Arbetsmiljöverket inspekterar kemiska arbetsmiljöriskter - Hälsinggårdsskolan, förskola och fritidshem
BUN0176/17UppKomplettering 2018-08-28 uppföljning av Skolinspektionens beslut om rätt till stöd för en elev vid Östra skolan
BUN0174/18UppYttrande angående anmälan om kränkande behandlnig vid Gruvrisskolan
BUN0020/18InSynpunkt 2018-08-29 gällande smitta på förskola
BUN0188/17InMottagningsbevis redovisning ökad jämlikhet 2017/2018
BUN0145/17InBeslut statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen för 2017
BUN0070/18UppBeslut om uppskjuten skolplikt
Sidan uppdaterad 2018-04-18