Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
BUN0288/17InFastställande av GYSAM:s prislista 2018 Leksands kommun
BUN0122/18InVerksamhetschef anmäld till Inspektionen för vård och omsorg
BUN0071/16InAnsökan om statsbidrag för elever från nordiska länder för 2018
BUN0048/18UppDispens utökad tid på förskola 180220 Tingsvägen
BUN0272/17UppElven slutat
BUN0247/17UppBidrag till fristående gymnasieskolor 2018, komplettering
BUN0114/18UppSvar angående anmälan till Skolinspektionen 180419
BUN0263/17UppBidrag till fristående gymnasieskolor 2018 komplettering
BUN0254/17UppBidrag till fristående gymnasieskolor 2018 komplettering
BUN0250/17UppBidrag till fristående gymnasieskolor 2018 komplettering
BUN0120/18UppYttrande till Skolinspektionen
BUN0120/18InBegäran om yttrande från Skolinspektionen
BUN0058/18InSkolverkets beslut om ansökan personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2018
BUN0213/16UppProtokoll 2018-03-23 Gysams styrgrupp
BUN0119/18UppRedovisning av genomförd kontroll av arvoden 2017
BUN0118/18UppProtokoll från antagningsberedningen 2018-03-22
BUN0088/18UppFörtydligande till Skolväsendets överklagandenämnds anmodan 180418
BUN0048/18UppBeslut om dispens utökad tid på förskola 1803
BUN0048/18UppBeslut om dispens utökad tid på förskola 1803
BUN0037/18UppAnsökan och beslut om dispens placering på fritidshem 180419
BUN0007/18UppSkrivelse till nämndsledamöter från fackliga Budget 2019 barn- och utbildningsförvaltnignen
SKOL0030/14InArbetsmiljöverket: Besked om ansökan om utdömande av vite
BUN0018/17UppSvar på synpunkt ang kränande behandling Falu kommun
BUN0121/17UppBegäran om omprövning av myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågors beslut MYN1303/15 från 2015-10-08
BUN0098/18UppDelegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar för arbetsmiljö inom Lugnetgymnasiet RO 1
BUN0088/18InSkolväsendets överklagandenämnds anmodan 180418 på svar angående överklagan av beslut
BUN0025/18UppKomplettering av anmälan till skolinspektionen
BUN0020/18InSynpunkt 2018-04-19 IT-fel
BUN0011/18UppProtokoll för lokal samverkan 2018-02-07
BUN0011/18UppProtokoll för lokal samverkan 2018-03-14
BUN0028/18InProtokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-27 § 57 Inrättande av tjänst som dataskyddsombud
Övrig postInStatsbidrag simskola Kultur- och fritidsförvaltningen, KC201824687
BUN0117/18InProtokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-03-27 § 58 Ansökan som värdkommun för Miljötinget 2018
BUN0116/18UppAnsökan och beslut om tilläggsbelopp behov av särskilt stöd Linnean
BUN0116/18UppAnsökan och beslut om tilläggsbelopp behov av särskilt stöd Lindgården
BUN0116/18UppAnsökan och beslut om tilläggsbelopp behov av särskilt stöd Guldstigen
BUN0115/18UppAnsökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd. Avslås 180413
BUN0115/18UppAnsökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd. Avslås 180413
BUN0115/18UppAnsökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd. Avslås
BUN0078/18InSkolverkets beslut om bidragsramar vt-18 och ht-18
BUN0073/17InBeslut interkommunal placering i Orsa kommun, samt uppgift att placeringen avslutats
BUN0048/18UppAnsökan och beslut om dispens utökad tid på förskola 180417
Övrig postInSkjutningar vid Myckelmyra Finnbo maj 2018
SKOL0049/14UppUtredning om körkortsutbildning på utvalda yrkesprogram
BUN0277/17UppReviderad kompetensförsörjningsplan 2017-2035 och Arbetsmarkandssituationen i Falun
BUN0271/16UppRevidering av taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
BUN0218/17InBeslut från Skolverket om ansökan statsbidrag för 2018
BUN0156/17InAnsökan om ersättning för utbildningskostnader
BUN0114/18InBeslut från Skolinspektionen om situation på förskola 180416
BUN0095/18UppYttrande om ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman av en för en nyetablering av fristående gymnasieskola (bedrivs idag vid NTI)
BUN0094/18UppYttrande om ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av frristående gymnasieskola (bedrivs idag vid Plusgymnasiet)
BUN0093/18UppYttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola (bedrivs idag av Mikael Elias Gymnasium Falun)
BUN0082/18UppYttrande över Hagströmska gymnasiets AB:s ansökan om NIU längdskidor
BUN0082/18UppYttrande över Hagströmska gymnasiet AB:s ansökan om NIU cykel
BUN0078/18InRekvisition av statsbidrag, VT 2018
BUN0034/18UppGymnasiets utbildningsorganisation 2018/2019
BUN0028/18UppDataskyddsombud för BUN Falun
BUN0015/18UppAnmälningsärenden och skriftlig information april 2018
BUN0008/18UppPeriodrapport efter mars
BUN0007/18UppUnderlag till årsplan md budget 2019-2021 för barn- och utbildningsförvaltningen (budgetdialogdokument)
BUN0005/18UppÅterrapportering delegationsbeslut april 2018
BUN0020/18InSynpunkt logga in förskola nr KC201823099, 2018-04-12
BUN0008/18UppSkrivelse till KS avseende vägledning 180416
BUN0101/18UppDelegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar för arbetsmiljö inom förskolorna stadsparkens förskoleområde; Gläntan, Linnean, Myran, Manhem, Tvåan och Lindgården
BUN0071/18UtBekräftelse på mottagen ansökan statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem, förskolan Toftaäng
BUN0018/17UppUppföljning av Utredning av synpunkt 2017-12-15
BUN0083/18UppRättelse i remiss från Skolinspektionen Dnr 31-2018:1139 Ansökan från scandinavian College Dalarna AB
BUN0047/16UppDelegation av arbetsmiljöuppgifter förskolechef till bidraädande förskolechef Stadsparkens förskoleområde
BUN0011/18UppProtokoll för lokal samverkan - Elsborgs förskolor, Kvarnen, Främbyhus och Härden den 22 februari 2018
BUN0188/17InBeslut om bidragsramar statsbidrag för ökad jämlikhet 2018
BUN0113/18InInbjudan till samråd om Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun
BUN0111/18UppRutin för friskvård i barn- och utbildningsförvaltningen 2018
BUN0096/18InBeslut från Skolinspektionen angående anmälan om förskolan Norlandia
BUN0005/18UppSammanställning förrättningar återrapoprterade april 2018
BUN0148/17InStädkostnader spec från Service daterat 171215
BUN0161/17UppProtokoll Barn- och utbildningens förvaltningens förvaltningssamverkan 20180220 §16 Mandatfördelning och vilka som ska ha kallelse i frågor i skolformssaverkan
BUN0112/18UppProtokoll Barn- och utbildningsförvaltningen förvaltningssaverkan 20180220 §17 Arbetsperiod för lärare med ferietjänst och arbetsår för anställda med uppehållsanställning läsåret 2018-2019
BUN0111/18UppProtokoll förvaltningssaverkan 20180220 § 12 friskvård
BUN0050/17UppLista kränkningar 2018-03-07--2018-03-11
BUN0010/18UppProtokoll barn- och utbildningsförvaltningens förvaltnigssamverkan 2018-02-20 med bilaga rutin för friskvård
BUN0096/18UppBeslut efter orosanmälan Norlandia
BUN0270/17InBeslut från Barn- och elevombudet om anmälan 45-2017:9392
BUN0110/18UppAnsökan och beslut om tidigare skolstart 180312
BUN0100/18UppDelegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar för arbetsmiljö inom Helsingbergsskolan och Vikaskolan
BUN0083/18InRättelse i remiss från skolinspektionen 180410
BUN0020/18UtUtredning av synpunkt 20180219 Tegelbruksskolan
BUN0013/18UppProtokoll Gymnasieskolans samverkansgrupp 171215
BUN0011/18UppProtokoll Förskolans samverkansgrupp 180323
BUN0067/18InAnsökan statsbidrag mindre barngrupper 2018 2019
BUN0275/17InMailkonversation Ang. SV: Kompletteringar till tilläggsbeloppsansökningar 180410
BUN0020/18InNämndens ordförande svar på fråga Björkhagsskolan Svärdsjöskolan 180409
BUN0176/17InBeslut från skolinspektionen ang anmälan till stöd för elev vid Östra skolan
BUN0034/18InEstetiska programmet och inrikning musik 2018/19
BUN0031/17InAnmälan till hemkommunen avseende elevs skolfrånvaro
BUN0105/18UppMötesanteckningar och Svar på Synpunkt 180403
BUN0088/18UppBeslut om skolbyte - åk 1 180405
BUN0088/18UppBeslut om skolplacering åk 2 180405
BUN0025/18InSkolinspektionens begäran om komplettering av anmälan
BUN0079/18UppUnderrättelse vid misstanke om felaktig adress SK
BUN0079/18UppUnderrättelse vid misstanke om felaktig adress SK
Sidan uppdaterad 2018-04-18