Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
BUN0270/17InUppföljning av Barn- och elev ombudets ärende med dnr. 45-2017:9392
BUN0162/18InBeslut angående nationellt utvecklingsarbete om tidiga samordnade insatser för barn och unga.
BUN0172/18InSamråd Detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
BUN0020/18InGymnasieplacering
BUN0020/18InGruvrisskolans skolgård
BUN0171/18InKS0448/18: Motion från Knut C.A.Scherman (SD) Mikael Pettersson (SD) Staffan Terning (SD) Genomför utbildning om innehållet i barn- och utbildningsförvaltningens policydokument för trygghet mot kränkande behandling
BUN0170/18InRemiss för Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47) - En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)
BUN0285/17InUppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Östra skolan
BUN0147/18InBekräftelse angående anmälan om förskolan Lugnetvägen, fastigheten Lugnet 2:3
BUN0146/18InBekräftelse angående anmälan om förskolan Hellbergs väg, fastigheten Britsarvsskolan 2
BUN0144/18InBekräftelse angående anmälan om förskolan Enviken, fastigheten Klockarnäs 52:6
BUN0276/17InTjänsteskrivelse Biblioteksplan
BUN0059/17InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 § 119 Godkännande av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Falu kommun
BUN0007/18InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 § 107 Årsplan med budget 2019-2021
BUN0169/18InRemissutskick, bildande av naturreservat Stabergs ö
BUN0323/15UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 86 Konsekvensanalys gällande organisationsförändring vad gäller resurser för NO- och teknikundervisning i Falu grundskola
BUN0251/15UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 87 Redovisning av åtgärder efter analys av sjukskrivningstalen
BUN0211/15UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 74 Redovisning av statsbidrag 2017/2018
BUN0203/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 82 Återrapportering av beslut kring samling för daglig rörelse
BUN0202/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 83 Återrapportering gemensamt kösystem för samtliga huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg
BUN0152/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 81 Information personalstatistik lärare
BUN0151/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 79 Information om medborgardialog skolgård Bjursåsskolan åk 7-9 och beslutsunderlag inför beställning av skolgård
BUN0142/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 85 Återrapportering av uppdrag kring stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
BUN0132/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 72 Godkännande och rätt till bidrag för en utökning av familjedaghemmet Äppellunden
BUN0055/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 88 Delrapport - säkra skolvägar vid Falu kommuns skolor
BUN0052/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 73 Information om principer för socioekonomisk resursfördelning
BUN0033/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 77 Information sommarjobb inom barn- och utbildningsförvaltningen
BUN0027/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 84 Information om arbetet med att fastställa antalet skolplatser per skolenhet samt information om nuvarande kösituation grundskolan
BUN0015/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 90 Anmälningsärenden och skriftlig information
BUN0009/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 78 Fastställelse av elevernas läsårstider läsåret 2019/2020
BUN0008/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 76 Budgetuppföljning
BUN0007/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 80 Information budget 2019
BUN0006/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 75 Rapportering av uppföljning internkontrollpunkter
BUN0005/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 89 Återrapportering delegationsbeslut
BUN0001/18UppProtokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20
BUN0276/17InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 § 125 Godkännande av biblioteksplan för Falu kommun 2018-2023
BUN0167/18UppProtokoll 2017-05-30 förmöte för stipendium ur stifelsen disponent Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond
BUN0167/18UppProtokoll från stipendienämnden Kristinegymnasiet 2018-08-05 (2018-06-05)
BUN0167/18UppProtokoll 2018-06-11 från centrala stipendienämnden
BUN0084/18InAnsökan om tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd för elev vid Söderbaumska skolan
BUN0073/17InYttrande från hemkommun (Mora) gällande interkommunal placering i förskola
BUN0067/18InStatsbidrag mindre barngrupper
BUN0151/18UppReviderad Information om medborgardialog skolgård, Bjursåsskolan åk 7-9, och beslutsunderlag inför beställning av skolgård
Övrig postInSkjutningar vid Myckelmyra-Finnbo augusti 2018
BUN0270/17UtRedovisning enligt föreläggande om kränkning på Montessoriskolan i Flau kommun
BUN0161/18UppBeslut om bekostnande av färdbevis för elever vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
BUN0088/18UppBeslut om beviljar andrahandsval till Montessoriskolan
BUN0088/18UppBeslut om beviljar andrahandsval till Södra skolan
BUN0088/18UppBeslut om skolgyte - åk 6
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0071/16InBeslut statsbidrag till huvudmän för elever från nordiska länder vt 2018
BUN0066/18InTillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen på Hälsinggårdsskolan
BUN0028/18UppBeslut dataskyddssamordnare för barn- och utbildningsförvaltningen
BUN0203/17UppReviderad Återrapportering av beslut kring Samling för daglig rörelse
BUN0323/15UppReviderad Konsekvensanalys gällande organisationsförändring vad gäller resurser för NO- och teknikundervisning i Falu grundskola
BUN0165/18UppFörhandling enligt MBL 11 avseende tillsättning av förskolechefer
BUN0161/18InBusskort till elever på Riksgymnasiet i Örebro
BUN0156/17UtAnsökan om ersättning för utbildningskostnader gymnasieskola, komplettering, kv2 2018
BUN0125/18InStatsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek Beslut sör 2018/2019
BUN0083/18InBegäran om uppgifter som underlag för bedömning av påtagliga negativa följder (gällande Scandinavian College Falun ABs ansökan)
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0080/18UtBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0012/18UppProtokoll samverkansgruppen för grund- och grundsärskolan 2018-05-29
BUN0162/18UppTillsammans för varje barn - Praktisk handledning riktad till medarbetare i kommun och landsting - en första version
BUN0162/18UppHandbok för arbetet med trygghetsperson och barnets plan - rapport från arbetsgrupp
BUN0162/18UppPlaneringsdokument pilotområde Tillsammans för varje barn 2018-02-23
BUN0162/18UppTillsammans för varje barn - övergripande planering av utvecklingsarbetet 2017-09-24
BUN0162/18UppTillsammans för varje barn - Uppföljningsrapport 2018-06-01
BUN0008/18InProtokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-05 § 145 Ekonomiska riktlinjer för intern kostnadsuppräkning
SKOL0030/14InUnderrättelse med möjlighet att lämna yttrande i mål 8944-18
BUN0164/18InBeslut förlängt studieår vid Riksidrottsgymnasiet
BUN0163/18UppVerksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats - EMI (skolhälsovården) Falun våren 2018
BUN0139/18UppBeslut om ersättning förlängd studiegång
BUN0066/18InTillsyn av rökfri miljö på Västra skolan
BUN0066/18InTillsyn av rökfria miljöer på Bjursåsskolan
BUN0062/18UppAnsökan om att fullgöra skolgång i Borlänge kommu 180619
BUN0011/18UppProtokoll för lokal samverkan - Elsborgs förskolor, Kvarnen, Främbyhus och Härden 2018-06-07
BUN0066/18UtSynpunkt på tillsynsrapport rökfria miljöer Britsravsskolan
BUN0159/18InMeddelande begär ut statsbidrag för en likvärdig skola
BUN0066/18InTillsyn av rökfria miljöer på Britsarvsskolan
BUN0062/18InYttrande över ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Rättviks kommun
BUN0088/18UppLOTTNING Östra skolan
Sidan uppdaterad 2018-04-18