Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
BUN0200/18InFöreskrifter om ändring i skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) Remiss avseende förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19) - 2018-12-14
BUN0007/18InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-11-22 § 25 Fastställande av Årsplan med budget 2019-2021
BUN0282/18UppHandlingsplan 36:5
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Östra skolan åk 1
BUN0085/18InBorlängeelev med skolgång i Falun, Borlänges yttrande 181205 (från beslut 181120)
BUN0062/18UppBeslut Faluelev, Avtal om interkommunal placering i Gagnefs kommun
BUN0031/17InAnmälan till hemkommunen avseende elevs skolfrånvaro Friskolan Söderbaumska skolan
BUN0031/17InAnmälan till hemkommunen avseende elevs skolfrånvaro Friskolan Söderbaumska skolan
BUN0137/17InSkolverket beslut om redovisning Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2017/2018
Övrig postInSkjutövningar vid Myckelmyra-Finnbo Januari 2019
BUN0273/18Upp11 § MBL intern förflyttning av medarbetare
BUN0284/18UppFlytt av restaurang- och livsmedelsprogrammet
BUN0007/18UppVerksamhetsplan 2019-20121 (efter kf-beslut)
BUN0034/18UppMarknadsföringsinsatser Estetiskaprogrammet
BUN0034/18UppNedläggning av Humanistiska programmet
BUN0277/18UppNIU-orientering
BUN0278/18UppNIU-tyngdlyftning
BUN0279/18UppRIG friidrott, förnyelse av tillstånd
BUN0271/16UppAllmänna villkor och taxa 2019
BUN0288/18UppWebbfilter
BUN0178/18UppBeslut gällande Grundskolan i Svärdsjö
BUN0151/18UppBeslut inför slutlig utformning av skolgården, Bjursåsskolan 7-9, utifrån elevernas förslag efter medborgardialog
BUN0006/18UppInternkontrollplan för 2019
BUN0015/18UppAnmälningsärenden och skriftlig information december 2018
BUN0005/18UppÅterrapportering delegationsbeslut december 2018
BUN0290/18UppMBL § 11 avseende att befattningskontrakt för verksamhetschef för elevhälsan övergår till en tillsvidareanställning - Lärarnas Riksförbund
BUN0290/18UppMBL § 11 avseende att befattningskontrakt för verksamhetschef för elevhälsan övergår till en tillsvidareanställning - Lärarförbundet skolledare
BUN0290/18UppMBL § 11 avseende att befattningskontrakt för verksamhetschef för elevhälsan övergår till en tillsvidareanställning - Vårdförbundet
BUN0290/18UppMBL § 11 avseende att befattningskontrakt för verksamhetschef för elevhälsan övergår till en tillsvidareanställning - Kommunal
BUN0290/18UppMBL § 11 avseende att befattningskontrakt för verksamhetschef för elevhälsan övergår till en tillsvidareanställning - Vision
BUN0290/18UppMBL § 11 avseende att befattningskontrakt för verksamhetschef för elevhälsan övergår till en tillsvidareanställning - Lärarförbundet
BUN0118/18InProtokoll från antagningsberedningen 2018-09-24
BUN0289/18UppAvtal om utredning om kränkande särbehandling
BUN0219/18InTilldelning av årlig tillsynstid,Kristinegymnasiet
BUN0219/18InTilldelning av årlig tillsynstid
BUN0018/18InBeslut från Skolinspektionen
BUN0136/18InBeslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2018
BUN0136/18InBeslut Skolverket Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018
BUN0276/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 131 Återredovisning av plan för genomförande av biblioteksplan
BUN0271/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 132 Revidering av taxa för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem
BUN0251/15UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 128 Information sjukskrivningsstatistik
BUN0199/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 135 Information lärarlönelyftet
BUN0181/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 129 Återrapportering På lika villkor
BUN0174/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 136 Information placerade barns skolresultat
BUN0142/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 137 Återrapportering av arbetet kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
BUN0131/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 138 Utvärdering av demokratiarbetet
BUN0050/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 130 Information om arbetet med kränkande behandling
BUN0016/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 139 Information från ordförande och förvaltning
BUN0015/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 141 Anmälningsärenden och skriftlig information
BUN0008/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 133 Information budgetuppföljning
BUN0007/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 134 Information budget 2019
BUN0006/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 127 Information internkontrollplan 2019
BUN0006/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 126 Rapportering av utförd internkontroll 2018
BUN0006/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 125 Svar på remiss revisionsrapport Granskning av intern kontroll
BUN0005/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28 § 140 Återrapportering delegationsbeslut
BUN0219/18InTilldelning av årlig tillsynstid, förskolan Enviken
BUN0219/18InTilldelning av årlig tillsynstid, förskolan Gruvriset
BUN0219/18InTilldelning av årlig tillsynstid, förskolan Lugnetvägen
BUN0194/18InMaxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. - Skolverket
BUN0135/18UppAvslag skolplacering Östra skolan åk1
BUN0020/18InSynpunkt 18-12-07 Skola 24
BUN0005/18UppFörrättningar återrapporterade december 2018
BUN0001/18UppProtokoll barn- och utbildningsnämnden november 2018
BUN0286/18UtSvar på begäran att ta del av allmän handling
BUN0287/18UppPresidiebeslut tillfällig avstängning av elev i gymnasiesärskolan
BUN0286/18InBegäran att ta del av allmän handling 2018-12-06
BUN0285/18InHandlingar 37
BUN0273/18UppÖverenskollemlse avslut anställning
BUN0048/18InBeslut om dispens utökad tid på förskola 18-12-03 Lergöken
BUN0047/18InSkolinspektionens beslut
BUN0040/18InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-11 § 176 Svar på motion från Knut C A Scherman (SD), Mats Nordberg (SD), Mikael Pettersson (SD) och Staffan Terning (SD) Åtgärder mot mobbing i skolorna
BUN0188/18UppAvtal
BUN0188/18UppBilagor Handlingsplan, tidsplan
BUN0188/18UppFörfrågningsunderlag
BUN0117/18UppInformation och utfall av Miljötinget 2018
BUN0100/18UppDelegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar för arbetsmiljö Haraldsbo gymnasiesärskola
BUN0062/18UtAvtal för skolplacering Dormsjöskolan, yttrande
BUN0100/18UppDelegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar för arbetsmiljö inom Danholnsskolan och Sundbornsskolan
BUN0020/18InSynpunkt 2018-12-04 information hemsida
BUN0283/18UppPersonuppgiftsbiträdesavtal Bonnier Education AB
BUN0282/18UppAnsökan 36:1
BUN0282/18UppAvtal 36:3
BUN0282/18UppErbjudande 36:2
BUN0282/18InInkomst 36:4
BUN0281/18InAnsökan 35:1
BUN0271/18InMottagningsbevis
BUN0199/18UppFörhandlingsprotokoll enligt 12 § MBL avseende hantering av lärarlönelyftet 2018
BUN0154/18InSkolverkets Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, friidrott
BUN0062/18UppYttrande över ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnef kommun
BUN0050/17UppListor kränkningar 2018-11-10--2018-11-30
BUN0287/18UppUtredning tillfällig avstängning av elev i gymnasiesärskolan
BUN0095/18InBeslut Skolinspektionen återkallande av godkännande
BUN0094/18InBeslut Skolinspektionen återkallande av godkännande
BUN0093/18InBeslut Skolinspektionen återkallande av godkännande
BUN0122/16InProtokollsutdrag från kommunstyrelsens serviceutskott 2018-11-21 § 56 Begäran om igångsättningstillstånd Förskolan Enviken
SKOL0232/14InGrundskolans fadderberedning inbjudan och minnesanteckningar 14 nov 2018
BUN0275/18InProtokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2018-11-21 § 57 KFA lägesrapport administrativa lokaler
BUN0156/17InDelgivningskvitto 18-11-16
BUN0080/18UppBarn med förlängt barnbidrag uppgifter till Försäkringskassan
BUN0020/18InSynpunkt Kristinegymnasiet 2018-11-27
Sidan uppdaterad 2018-04-18