Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
BUN0213/16InProtokoll från Gysam styrgruppsmöte 2017-12-15
BUN0135/17UppUnderlag - Kort- och långsiktiga planer för förskolans dimensionering
BUN0135/17UppKort- och långsiktiga planer för förskolans dimensionering
BUN0093/17UppÅterkoppling från socialtjänsten
BUN0276/17UppReviderat utkast till biblioteksplan
BUN0213/16InGysam - verksamhetsplan 2018
BUN0093/17InÅterkoppling från socialtjänsten
BUN0093/17InÅterkoppling från socialtjänsten
BUN0066/18InTillsyn av rökfria miljöer och skolgårdar 2018
BUN0030/18InObjektskontrakt 13349-001 Tegelbruksskolan LM. Hyrestillägg avseende staket
BUN0020/18InSynpunkter som kommit in via Falun.se 180214 Liljansskolan
BUN0018/17UppSvar på Synpunkt och klagomål från modersmålslärare
BUN0192/16InStiftelsen Bröderna Hedmans donation registreringsbevis från Länsstyrelsen
BUN0096/17InProtokollsutdrag förhandlingsutskottet 2017-12-07 Avsteg från heltid modersmålslärare
BUN0068/18InSkolverket har fattat beslut om ert ärende
BUN0067/18InVB: Ny viktig information om mindre barngrupper
BUN0065/18InRemiss HPV-vaccination av pojkar i det nationellla vaccinationsprogrammet
BUN0064/18InAnmälan mot Falu kommun gällande rätt till förskoleplats Skolinspektionen avslutar ärendet
BUN0015/18UppAnmälningsärenden och skriftlig information februari 2018
BUN0005/18UppÅterrapportering delegationsbeslut februari 2018
SKOL0039/14UppÅrlig uppföljning av politiskt fattade beslut
BUN0276/17UppInformation om biblioteksplan
BUN0275/16UtInformation om Projektet Science and Challenge
BUN0270/17UtYttrande av huvudmannen angående anmälan om kränkande behandling vid Montessoriskolan
BUN0208/17InMaxtaxa, ändring av fastställda bidragsramar för 2018
BUN0063/18UtStatsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 2018
BUN0062/18InHåbo skolkommun för Faluelev - Faluns beslut
BUN0062/18InHåbo skolkommun för Faluelev - Faluns beslut
BUN0061/18InAnsökan om tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd Internationella Engelska skolan
BUN0061/18InAnsökan om tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd Internationella Engelska skolan
BUN0051/17UppGodkännande och rätt till bidrag för en utökning av Norlandia Förskolor Kids2home
BUN0028/18InPresentation Nya dataskyddsförordningen
BUN0016/18InInformation om namnändring e-postadress
BUN0008/17UppÅrsredovisning 2017
BUN0008/17UppÅrsredovisning 2017 för barn- och utbildningsnämnden
BUN0218/17InAnsökan om Statsbidrag Introduktionsprogrammen
SKOL0232/14UppReviderad lista faddrar 2018-02-12
BUN0190/16UppAngående EU-kampanj 2016-2017 "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet" förskolan Herrgårn
BUN0190/16UppBesök EU-kampanj 2016-2017 "En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet" förskolorna Karlberg och Jungfrun
BUN0060/18UppÖverenskommelse anställning upphör
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla Förskolan
BUN0017/18UppGodkänd bisyssla Förskolan
BUN0020/18InSynpunkt och svar Järlindsskolan
BUN0020/18InSynpunkt och svar på Förskola/lågstadie Järlinden
BUN0059/18UppFlytt av bygg gård, Byggprogrammet uppdragsbekräftelse
BUN0058/18InPåminnelse ansökan Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik 2018
BUN0020/17UtEfterfrågan av komplettering av underlag inför beslut om tilläggsbelopp Söderbaumska skolan
BUN0056/18InDags att begära ut bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder
BUN0057/18InNu är det dags att skicka in ansökan för statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger
BUN0044/17UppLäxhjälp - 2017 Redovisning
BUN0055/18InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-09-18 § 189 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Se över trafiksituationen kring Falu kommun skolor
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 130-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 126-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 125-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 129-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 131-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 128-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 132-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 133-18
BUN0020/17InSvar till Förvaltningsrätten angående Pysslingens överklagande av beslut om tilläggsbelopp 127-18
BUN0004/18UppAttesträtt digitalt attestregister Rektor grundskolan
BUN0104/17InRedovisning av statsbidrag för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever
BUN0020/17InFöreläggande rättelse av svarstid i mål 125-18
BUN0050/17UppLista kränkningar 2018-01-10--2018-02-07
BUN0005/18UppSammanställning förrättningar återrapporterade februari 2018
BUN0049/18InAnmälan om förtroendeman förvaltningssamverkan Lärarförbundet
BUN0122/16InProtokoll från ledningsutskottet 2018-01-18 § 11 Information om vidtagna åtgärder för att klara barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov på kort och lång sikt
BUN0232/17InMottagningsbevis barnpeng Förskolan Nyckelpigan
BUN0050/18InProtokoll från ledningsutskottet 2018-01-18 § 10 Godkännande av plan för omställning av Falu kommuns bilflotta till fossilfria drivmedel
BUN0024/18InOriginaldokument förvaras i arkiv.
BUN0270/17InYttrande om anmälan om kränkande behandling vid Montessoriskolan
BUN0065/16InErsätter tidigare beslut om återkrav för Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016
BUN0048/18InDispens utökad tid förskolan Tallkotten
BUN0047/18InKvalitetsgranskning av högpresterande elever Lugnetgymnasiet
BUN0025/18InSvar på Anmälan av Främbyskolan ang åtgärdsprogram till elev
SKOL0232/14InInbjudan till gymnasiets fadderberedningar under vårterminen 2018
SKOL0051/14UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 8 Information om läslyftet
BUN0251/15UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 4 Årlig redovisning sjukskrivningstal
BUN0202/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 2 Gemensamt kösystem för samtliga huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg
BUN0196/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 6 Information om arbetet med en samlokaliserad särskola och andra skollokalsförändringar som berörs
BUN0158/16UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 1 Information konsultationsteamets arbete
BUN0051/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 3 Godkännande och rätt till bidrag för C-företaget att anställa nya dagbarnvårdare inom pedagogisk omsorg
BUN0048/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 11 Anmälningsärenden och skriftlig information
BUN0027/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 7 Hantering av skolplacering vid uppnådd maxkapacitet
BUN0016/18UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 9 Information från ordförande och förvaltning
BUN0008/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 5 Information budgetuppföljning
BUN0005/17UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 10 Återrapportering delegationsbeslut
SKOL0232/14UppProtokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24 § 9 Information från ordförande och förvaltninge - information från fadderberedningar
BUN0046/18InVB: KS0771/17: KST Motion från Katarina Gustafsson (KD) och Rita Magnusson (KD); Sätt en filt i skolans datorer, låt inte barnen exponeras för pornografin
BUN0045/18UtSvar på inackorderingsbidrag till elev i åk 9 vars skolgång bedrivs på gymnasieskola
BUN0045/18InInackorderingsbidrag till elev i åk 9 vars skolgång bedrivs på gymnasieskola
BUN0018/17UtSvar på Synpunkt om dyslexiutredningar i Falu kommuns grundskola
BUN0004/18UppAttestregister 2018 Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN0001/18UppProtokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24
BUN0282/17InMottagningsbevis elevpeng Sandvik utbildnings AB
BUN0241/17InMottagningsbevis elevpeng till Attendo Backafors Resursskola
BUN0065/16InBeslut om återkrav för Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016
BUN0026/18UtAnsökan till Läslyftet i skolan Läsår 2018-2019
BUN0156/17UtAnsökan om ersättning för utbildningskostnader gymnasieskola. Asylsökande barn och elever
BUN0031/17InAnmälan till hemkommunen avseende elevs skolfrånvaro Friskolan Söderbaumska skolan
Sidan uppdaterad 2017-06-28