Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
SOC0199/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg(IVO) gällande ej verkställt beslut
SOC0199/18UtExp yttrande till inspektionen för vård och omsorg(IVO) gällande ej verkställt beslut
SOC0009/18InAnsökan från förening som avvias 19.18
SOC0199/18InPåminnelse Begäran från IVO om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut om kontaktperson LSS, 20.19
SOC0173/18InBeslut IVO gällande ansökan om överflytt av ärende från Oxelösunds kommun
SOC0165/18InBeslut IVO Ansökan om överflytt av ärende från Köpings kommun
SOC0215/18UtExp av yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut 9§4 LSS
Övrig postInInnovationsbarometern - Enkät om innovation inom offentlig sektor
SOC0227/18InTillsynsmeddelande från Arbtsmiljöverket, vill ta del av utredning
SOC0225/18InMedborgarförslag Inspektörer till LSS-boenden
SOC0224/18InInbjudan till samråd om detaljplan för småhustomter vid Önsgärdesvägen i Vika kyrkby
SOC0212/18UppFörslag 2018-09-07 Yttrande över remiss från finansdepartementet angående tillitsdelegationens betänkanden SOU 2018:47 och SOU 2018:48
SOC0021/18UppSeptember - Förteckning 2018-09-14 över socialnämndens förrättningar
SOC0162/18UppYttrande till JO gällande begäran om lån av journalhandlingar 8.13
SOC0223/18UppProjekt "Jag och min familj. Familjeperspektiv på missbruk och boende"
SOC0222/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut om dagverksamhet enligt SoL, 3.14
SOC0162/18UtExp yttrande till JO gällande begäran om lån av journalhandlingar 8.13
SOC0221/18InRevisionsrapport Granskning av intern kontroll
SOC0029/18InBeslut från IVO gällande verksamhetstillsyn av socialnämndens IFO-verksamhet på barn- och familjeområdet
Övrig postInProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 174 Förlängning av förordnandet som t f kommundirektör och t f förvaltningschef för ledningsförvaltningen
Övrig postInAIK Protokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 169 Information om extratjänster
Övrig postInProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 168 Återrapport gällande förutsättningar för vuxna ensamkommande
Övrig postInProtokoll från kommunstyrelsen 2018-08-28 § 167 Uppdrag Översyn av organisation av verksamheter tillhörande socialförvaltningen
Övrig postInBegäran om allmän handling
SOC0020/18UppBeslut 2018-09-12 tilldelande av varning enligt AB 11 § mom 1 Disciplinärenden personal 2018, 9.14.
SOC0215/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut 9§4 LSS
SOC0210/18UtExp yttrande med bilagor till IVO gällande klagomålsärende vid barn- och familjesektionen
SOC0190/18InBeslut från IVO gällande begäran om överflytt av ärende till Sigtuna kommun 8.2.
SOC0220/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ej verkställt beslut 20.19
SOC0219/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ej verkställt beslut 22.8
SOC0210/18UppYttrande till IVO gällande yttrande/handlingar i klagomålsärende vid barn- och familjesektionen, 20.24.
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Placering § 11 LVU, 14.8.
Övrig postInFörlängd svarstid på enkät från Socialstyrelsen
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Upphävande av omedelbart omhändertagande § 9 LVU, 1.15.
SOC0209/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut 9§4 LSS
SOC0209/18UtExp. yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut 9§4 LSS
SOC0189/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 165 Budget 2019 - muntligt ärende
SOC0170/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 161 Tecknande av överenskommelse med Kvinnojouren Kullan
SOC0016/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 159 Anmälan av delegationsbeslut
SOC0011/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 158 Anmälan av ordförandebeslut
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 166 Muntlig information och övriga frågor
SOC0006/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 160 Skriftliga delgivningar
SOC0003/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 162 Periodrapport socialnämnden januari-juli 2018
SOC0003/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 163 Rutin för uppföljning av socialnämndens verksamheter
SOC0217/18UppDelvis avslag på begäran om utlämnande av handling
SOC0217/18UtExp. Begäran om utlämnande av handling 8.2
SOC0208/18UtEXP: Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut 9§6 LSS
SOC0204/18UtExp av yttrande till IVO avseende ej verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna LSS
SOC0203/18UtExp av yttrande till IVO avseende ej verkställt beslut, 1.5.
SOC0155/18UppBekräftelse från IVO om registrerad verksamhet - utförande av personlig assistans
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Omedelbart omhändertagande § 13 LVM, 10.8.
SOC0174/18UtExp av yttrande till förvaltningsrätten i Falun Begäran av IVO om yttrande och handlingar ej verkställt beslut enligt LSS
SOC0017/18UppAugusti - Förteckning över delegationsbeslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionen
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Omedelbart omhändertagande § 6 LVU, 14.8.
Övrig postInInformation gällande Tolkförmedlingens tjänst Tolk Online
SOC0208/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställt beslut 9§6 LSS
SOC0155/18UtAnmälan till IVO om ny verksamhet personlig assistans
SOC0155/18UtE-post Anmälan till IVO om ny verksamhet personlig assistans
SOC0155/18InAutomatgenererad bekräftelse från IVO anmälan ny verksamhet personlig assisans
SOC0059/18UtExp: Komplettering yttrande till IVO i placeringsärende
SOC0059/18UppKomplettering yttrande till IVO om placeringsärende
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Omedelbart omhändertagande § 6 LVU, 1.15.
Övrig postInPåminnelse om enkät från Socialstyrelsen: Till chefen för myndighetsutövning inom LSS
SOC0207/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg ( IVO) gällande ej verkställt beslut enligt 9§10 LSS
SOC0207/18UtExp av yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut LSS
SOC0136/18InUnderrättelse om beslut gällande polisanmälan om hot vid vuxensektionen
Övrig postInBegäran om allmän handling
SOC0206/18UtExp yttrande till IVO
SOC0195/17InBeslut IVO 2018-08-28 Begäran av IVO om yttrande och handlingar i ärende vid LSS-sektionen
SOC0193/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-08-29 § 164 Yttrande över revisionsrapport Granskning av socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Upphävande § 9 st 3 LVU av omedelbart omhändertagande § 6 LVU, 22.7.19
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Brådskande beslut 6 kap 36 § KL, bistånd boende och boendestöd SoL, 23.7.
Övrig postInBegäran om handlingar, boende barn/unga och missbruk
Övrig postInEnkätundersökning regeringsuppdrag försörjningsstöd och resor
SOC0218/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0174/18UppYttrande till förvaltningsrätten i Falun Begäran av IVO om yttrande och handlingar ej verkställt beslut enligt LSS
SOC0165/18UtExp yttrande till IVO gällande ansökan om överflytt av ärende från Köpings kommun
SOC0165/18UppYttrande till IVO gällande begäran om överflytt av ärende enl. 2 a Kap 10 § SoL 13 4 från Köpings kommun
Sidan uppdaterad 2018-04-18