Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
SOC0002/18InAnvisningar och tidsplan gällande verksamhetsplan 2019-2021 Socialnämndens budget 2019
SOC0204/18InMejlkonversation gällande förlängd svarstid
SOC0203/18InMejlkonversation gällande förlängd svarstid
SOC0202/18InMejlkonversation gällande förlängd svarstid
SOC0200/18UtExp av avslag på begäran om utlämnande av handling 8.2.
SOC0046/18InBeslut från IVO gällande tillsyn/inspektion över myndighetsutövning enligt LSS
Övrig postInKomplettering enkät om avvikna ensamkommande barn och tillståndslösa personer
SOC0190/18InBeslut gällande begäran om överflytt av ärende till Sigtuna kommun 8.2.
SOC0075/18InMejlkonversation gällande föranmälan av Arbetsmiljöverket om inspektion vid gruppbostad LSS
SOC0204/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ej verkställt beslut 1 13 5
SOC0203/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ej verkställt beslut 1 5
SOC0202/18InBegäran av IVO om yttrande och handlingar enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ej verkställt beslut 1 16
SOC0201/18InInbjudan till samråd om detaljplaneprogram för bostäder på del av Källviks- och Simonsberget
SOC0200/18UppDelvis avslag på begäran om utlämnande av handling 8 2
SOC0162/18InBegäran av JO om yttrande gällande 8 13
SOC0199/18InBegäran från IVO om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut 20 19
SOC0094/18InOmfördelning av medel som inte rekvirerades för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården (dnr 9.2-31618/2017)
SOC0198/18UppSystematiskt Arbetsmiljöarbete Jungfruvägen 127
SOC0197/18UppSystematiskt Arbetsmiljöarbete Silverstigen
SOC0196/18UppSystematiskt Arbetsmiljöarbete Jungfruvägen 139
SOC0195/18InOmfördelning av utvecklingsmedel som inte rekvirerades för arbete mot våld i nära relationer 2018
SOC0103/18InOmfördelning av statsbidrag för 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa
SOC0128/18UtUtbetalning 15 300 kronor Bidrag ur stiftelse, Komvux/Särvux
SOC0195/17InIVO kommunicerar förslag till beslut.
SOC0001/18UppDelegationsordning att gälla från 1 juli - justerad efter nämndsammanträdet
Övrig postInÖnskemål om synpunkter på Vägledning till socialtjänsten om människohandel med barn
SOC0196/17InSamverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser
SOC0196/17InSamverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser
SOC0190/18UtExp av begäran om överflytt av ärende till Sigtuna kommun 8.2.
SOC0190/18UppBegäran om överflytt av ärende till Sigtuna kommun 8.2.
SOC0020/18UtExp av beslut om tilldelande av varning, 16.27.
SOC0020/18UppBeslut 2018-06-29 tilldelande av varning enligt AB 11 § mom 1 Disciplinärenden personal 2018, 16.27.
Övrig postInProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 119 Godkännande av arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Falu kommun
SOC0002/17InProtokoll från kommunfullmäktige 2018-06-18 § 107 Årsplan med budget 2019-2021
SOC0194/18InBegäran från IVO om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut gällande korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS 1 8
SOC0157/18InBeslut IVO Verksamhetstillsyn av IVO vid Bubo HVB-hem
SOC0097/18UtExp av yttrande till Förvaltningsrätten gällande särskild avgift ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 10.20.
SOC0096/18UtExp av yttrande till förvaltningsrätten gällande särskild avgift ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS, 12.20.
SOC0002/18InProtokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 § 107 Årsplan med budget 2019 - 2021
SOC0197/15UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 147 Redovisning av HVB-placeringar inom missbruksområdet
SOC0193/18InRemiss Granskningsrapport Granskning av socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans
SOC0192/18InBegäran från IVO om yttrande och handlingar om ej verkställt beslut gällande avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS 1 8
SOC0184/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 151 Avgift på familjerådgivningen
SOC0179/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 149 Redovisning av köp av externa platser LSS 2017
SOC0177/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 143 Redovisning av konsekvenser på grund av rådande bostadsbrist i kommunen
SOC0176/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 147 Redovisning av HVB-placeringar inom missbruksområdet
SOC0175/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 148 Redovisning av köpta externa platser på särskilt boende inom socialpsykiatrin
SOC0166/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 145 Antagande av socialförvaltningens Lokalförsörjningsplan 2018-2028
SOC0166/18UppSocialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2018-2028
SOC0164/18UppLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialnämnden version 2:4
SOC0164/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 146 Revidering av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialnämnden i Falu kommun
SOC0129/18UtUtbetalning 5 250 kronor Bidrag ur stiftelse, Slätta särskola
SOC0128/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 144 Ansökan från Komvux/Särvux om kompletterande bidrag ur stiftelse
SOC0114/13UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 154 Muntlig redovisning av socialnämndens beslut som inte verkställts till och med 2017
SOC0110/16UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 142 Redovisning från projekt Framgången och försörjningsenheterna kl 13:30
SOC0110/16UppBildspel visad vid socialnämnden 2018-06-20 § 142. Redovisning projekt Framgången
SOC0097/18UppYttrande till Förvaltningsrätten angående särskild avgift ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 10.20.
SOC0096/18UppYttrande till förvaltningsrätten gällande särskild avgift ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS, 12.20.
SOC0046/18UtExp av redovisning till IVO Tillsyn/inspektion över myndighetsutövning enligt LSS
SOC0023/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 154 Muntlig redovisning av socialnämndens beslut som inte verkställts till och med 2017
SOC0022/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 155 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök
SOC0016/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 140 Anmälan av delegationsbeslut
SOC0014/18InPåminnelse om rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende 2018. 1 2
SOC0011/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 139 Anmälan av ordförandebeslut
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 156 Muntlig information och övriga frågor
SOC0006/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 141 Skriftliga delgivningar
SOC0003/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 150 Uppföljning av handlingsplan för en ekonomi och verksamhet i balans
SOC0002/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 153 Budget 2019
SOC0001/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-06-20 § 152 Ändringar i socialnämndens delegationsordning att gälla från och med 1 juli 2018
SOC0191/18InFöranmälan av Arbetsmiljöverket om inspektion vid Servicebostad LSS
SOC0176/17UppUtredning och åtgärder Rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah vid Barn- och familjesektionens mottagningsenhet, MW
SOC0174/18UtExp av yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut om daglig verksamhet enligt LSS
SOC0173/18InUnderrättelse från IVO om möjlighet att lämna synpunkter Begäran om överflytt av ärende från Oxelösunds kommun 15 5
SOC0147/18UppUtredning och åtgärder Rapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0174/18UppYttrande till IVO gällande ej verkställt beslut om daglig verksamhet enligt LSS 16.5.2.
SOC0172/18InBeslut begäran om överflyttning av ärende till Leksands kommun
SOC0097/18UtExp av delgivningskvitto. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun gällande ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 10.20. .
SOC0097/18InFöreläggande från förvaltningsrätten i Falun om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 10.20.
SOC0096/18UtExp av delgivningskvitto. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun gällande ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS, 12 20
SOC0096/18InFöreläggande från förvaltningsrätten i Falun om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS, 12.20.
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Upphävande av hemlighållande av vistelseort, 1.4.
SOC0187/18InBegäran av JO om yttrande i ärende vid vuxensektionen, FÖS 10 1
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Hemlighållande av vistelseort, 1.4.
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Placering § 11 LVU, 1.4.
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Omedelbart omhändertagande § 6 LVU, 1.4.
Övrig postInPåminnelse enkät om avvikna ensamkommande barn och tillståndslösa personer
Övrig postInAIK Protokoll från verksamhetsutskottet 2018-05-21 § 14 Utredning gällande auktorisation inom arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
SOC0186/18InFöranmälan av inspektion
Sidan uppdaterad 2018-04-18