Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Postlista

datumdiarienrtyphandling
SOC0276/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg( IVO) avseende ej verkställt beslut dagligverksamhet enligt 9§10 LSS
SOC0294/18InUnderrättelse från Arbetsmiljöverket, möjlighet till yttrande enligt 25 § förvaltningslagen
SOC0276/18UtExp: Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ej verkställt beslut dagligverksamhet LSS
SOC0210/18InBeslut från IVO i klagomålsärende vid barn- och familjesektionen 20.24
SOC0208/18InBeslut IVO efter begäran om yttrande och handlingar avseende ej verkställt beslut om korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS, 12.19
Övrig postInErsättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019
Övrig postInErsättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019
Övrig postInRekommendationer för ersättningar till familjehemsvård för år 2019
Övrig postInBarn i internationell människohandel och exploatering, Vägledning för socialtjänsten".
SOC0226/18InDom från Kammarrätten i Sundsvall gällande begäran om utlämnande av handling
Övrig postInPåminnelse: Kvinnofridsbarometern 2019
SOC0293/18InBegäran från IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut om avlösarservice i hemmet LSS 9.13
Övrig postInBeställningsformulär/Webb-portalen Kriminalvården NTE
Övrig postInInformation och underrättelse
SOC0292/18InBisysslor 2018 3.12
SOC0291/18InBegäran från IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut om kontaktperson LSS 10.11
SOC0211/18UppUtredning och åtgärder med anledning av rapport om missföhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah, 20.11.
SOC0010/18UtExp av delegationsbeslut, avskrivning av fordringar
Övrig postInEnkät från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om värmeböljor
SOC0265/18UtExp. yttrande till IVO, ej verkställt beslut SoL
SOC0263/18UtExp. yttrande till IVO, ej verkställt beslut SoL
SOC0010/18UppDelegationsbeslut, avskrivning av fordringar, socialförvaltningen 2018
SOC0265/18UppYttrande till IVO, ej verkställt beslut SoL
SOC0263/18UppYttrande till IVO, ej verkställt beslut SoL
SOC0158/18InMejlkonversation gällande upphandling av MI utbildning
SOC0267/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ej verkställt beslut kontaktperson enligt 9§4 LSS
SOC0290/18InBegäran från IVO om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut LSS 12.7.23
SOC0277/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 209 Avtal med Region Dalarna om evidensbaserad praktik
SOC0267/18UtExp. yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ej verkställt beslut kontaktperson enligt 9§4 LSS
SOC0266/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 207 Remissvar till Region Dalarna om nytt samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 2019 - 2022
SOC0262/18UtExp yttrande till inspektionen för vård och omsorg ( IVO) om ej verkställt beslut enligt 9§6 LSS
SOC0261/18UtExp. yttrande ej verkställtbeslut avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§6 LSS
SOC0254/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 206 Fastställande av sammanträdesplan 2019 för socialnämnden och sociala utskottet
SOC0242/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 208 Uppföljning av styrdokumentet Demokratikommun 2020 inklusive inriktningsförslag för år 2019
SOC0159/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 200 Ärende initierat av Svante Olsson (V): Fråga samt förslag gällande statsbidraget 2018 avseende habiliteringsersättning inom LSS
SOC0150/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 199 Uppdrag Föfrågningsunderlag om entreprenad inom personlig assistans
SOC0022/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 211 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök
SOC0016/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 204 Anmälan av delegationsbeslut
SOC0015/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 202 Rapportering av ej verkställda beslut SoL avseende tredje kvartalet 2018
SOC0014/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 201 Rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende tredje kvartalet 2018
SOC0011/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 203 Anmälan av ordförandebeslut
SOC0007/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 212 Muntlig information och övriga frågor
SOC0006/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 205 Skriftliga delgivningar
SOC0004/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 198 Fastställelse av föredragningslistan
SOC0003/18UppProtokollsutdrag socialnämnden 2018-11-21 § 210 Periodrapport januari - oktober 2018
Övrig postInAdministrativa lokaler i centrala Falun
Övrig postInEnkät om utbildningsbehov för behörighet att arbeta i den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning
SOC0202/18UppYttrande till Förvaltningsrätten gällande begäran av IVO, LSS ej verkställt beslut om bostad med särskild service
SOC0289/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah inom LSS, 8.8.
SOC0262/18UppYttrande till inspektionen för vård och omsorg ( IVO) om ej verkställt beslut enligt 9§6 LSS
SOC0261/18UppYttrande ej verkställtbeslut avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§6 LSS
SOC0202/18UtExp yttrande till Förvaltningsrätten gällande begäran av IVO, LSS ej verkställt beslut
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Placering § 11 LVU, 22.19.
SOC0168/18UppFörlikningsavtal 2018-10-19 Begäran om ersättning för tillhörigheter, 19.2.
SOC0011/18UppOrdförandebeslut Omedelbart omhändertagande § 6 LVU samt placering § 11 LVU, 22.19.
SOC0205/18InBeslut 2018-11-21 från IVO på begäran om överflytt av ärende enligt 2kap 10§ SoL från Rättviks kommun
SOC0049/18InÖppningsprotokoll gällande upphandling av drogtester
SOC0010/18InAvskrivning av fordringar 2018, ekonomikontorets förslag till socialförvaltningen
SOC0027/18InMinnesanteckningar från samverkansmöte med intresseorganisationer 2018-11-07
SOC0025/18InPerson söker kontakt, Diverse inkomna skrivelser 2018
SOC0287/18InUnderrättelse och meddelande om inspektion av IVO gällande ansvarsfördelning, samverkan och informationsöverföring mellan omvårdnadsnämnden och socialnämnden
SOC0281/18InInkommer mottagningsbevis Begäran om utlämnande av handling, 20.8.
SOC0245/18UtExp: yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut SoL
SOC0286/18InSamrådshandlingar detaljplan för småhusområdet vid Vällanstigen
SOC0009/18InAnsökan från förening som avvisas 3.7
SOC0285/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0284/18InRapport om missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah
SOC0281/18UtSkrivelse i enskilt ärende, 20.8.
SOC0281/18UtExp av avslagsbeslut på begäran om utlämnande av handling, 20.8.
SOC0245/18UppYttrande till IVO gällande ej verkställt beslut SoL, 22.2.
SOC0202/18InUnderrättelse från Förvaltningsrätten gällande ej verkställt beslut
SOC0150/18UppProtokoll 2018-11-15 MBL § 11 avseende förslag till att lägga ut personlig assistans på entreprenad
SOC0019/18UppProtokoll 2018-11-15 Förhandling § 11 MBL avseende förslag till att lägga ut personlig assistans på entreprenad
Sidan uppdaterad 2018-04-18