Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor som tittar nedåt på ett papper

Offentlighetsprincipen

I Falu kommun hanterar vi en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och du kan begära att få se dem.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, och har funnits ända sedan 1766. Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är.

Vad är en allmän handling?

En handling är information i olika former, till exempel pappersdokument, e-postmeddelanden, ljudfiler och bilder. Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post. Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har upprättats här. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar, inte arbetsmaterial.

Spelar det någon roll hur en handling kommer in till kommunen?

Nej. Offentlighetsprincipen kan inte kringgås genom att brev som rör en kommunal fråga skickas till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos myndighetens registrator.

Var finns handlingarna?

I Falu kommun är varje nämnd en egen myndighet som registrerar, förvarar och arkiverar sina allmänna handlingar. De flesta handlingar och protokoll finns tillgängliga på falun.se Dessutom finns de flesta nämndernas diarium också här.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det finns en regel i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som anger att just den aktuella typen av uppgift är känslig att lämna ut. Läs mer om offentlighets- och sekretesslagen nedan.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet. Sök i nämndens diarium på falun.se (se länk längst ner på sidan). Om du inte hittar det du söker, vänd dig till Falu kommuns kontaktcenter, telefon 023-830 00 eller kontaktcenter@falun.se.

Kan jag vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. För att kunna avgöra om sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut kan vi behöva fråga om din identitet.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Allmänna handlingar ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Om du begär ut stora mängder protokoll eller handlingar kan det få ta längre tid. Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen eller få papperskopior av handlingarna mot en avgift. Kommunen har ingen skyldighet att skicka handlingar via e-post.

Jag får inte ut de handlingar jag begärt – kan jag klaga?

Du kan be om ett skriftligt avslagsbeslut. Det beslutet kan du sedan överklaga till kammarrätten. Hur man överklagar framgår av beslutet.

Mer information

Diarium och arkiv i Falu kommun

Förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryckfrihetsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationssäkerhetspolicy, Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-09-20