Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-11-10.

§ 172

Protokollsjustering

§ 173
Fastställande av dagordning

§ 174
Beredningssammanträde 2011-11-07, kl. 08.30-12.00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4

§ 175
Ekonomi och statistik

§ 176
Redovisning av internkontroll 2011

§ 177
Förslag till sammanträdesdatum för Byggnadsnämnden 2012

§ 178
JÄRNET 17,19 och 34, Dnr BN 0044/11
Upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för rubricerade fastigheter i Falu kommun, begäran om uppdrag
Lantmäterimyndigheten Dalarnas län, Box 807, 781 28 BORLÄNGE

§ 179
ROG 7:4
BYGG 2011-000379, 2011-05-16
Bygglov, Nybyggnad av fritidshus

§ 180
BJÖRKBODA 11:11
BYL 2010-000653, 2010-10-29
Nybyggnad av två fritidshus, garage och förråd, ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens

§ 181
LINGHED 34:5
BYGG 2011-000321, 2011-04-29
Nybyggnad av fritidshus, ansökan om förhandsbesked

§ 182
KLOCKARNÄS 27:9
BYGG 2011-000512, 2011-08-12
Bygglov Uppförande av en 78 meter hög mast och två teknikbodar

§ 183
SLÄTTMYRAN 1:3
BYL 2010-000254, 2010-05-10
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd, ansökan om förhandsbesked

§ 184
VASSBO 1:14
BYL 2009-000471, 2009-07-07
Ändrad användning av ekonomibyggnad till festlokal, ansökan om bygglov

§ 185
LUGNET 2:1
BYGG 2011-000250 2011-04-28
Bygglov / Ändrad användning av skola till logi, utbildning och kontor
Falu Kommun, Kommunfastigheter, Box 812, 791 29 FALUN

§ 186
Lagakraftvunna planer
- Gruvbron 1

§ 187
Information:
- BN-ledamöters deltagande i kurser
- Beslut avseende vindkraftverk, Jädraås

§ 188
Nytt samrådsområde för Försvarsmakten i Falu kommun,
begäran om yttrande från länsstyrelsen i ärende 404-2351-2011

§ 189
Kurser

§ 190
Information:
- Trafikstrategi för Falu kommun, samrådshandling för remiss

§ 191
Anmälningsärenden

§ 192
Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06