Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-01-30.

§ 1 Protokollsjustering

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Beredning

§ 4 Ekonomi och statistik

§ 5 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

§ 6 Lagakraftvunna planer

§ 7 Verksamhetsberättelse

§ 8 Attesträtter

§ 9 Information om Å-rummet

Omedelbart justerad
§ 10 BYGG 2014-000009
FALUN 11:8
Förhandsbesked, nybyggnad av två enbostadshus

§ 11 Detaljplan för ny entré till Magasinet
Information efter samrådet

§ 12 Detaljplan för Sank Örjen
Beslut om särskilt utlåtande och godkännande för antagande

§ 13 Detaljplan för Herrhagsgården
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 14 BYGG 2013-000526
LINGHED 3:3
Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus

§ 15 BYGG 2013-000592
VALLMORA 43:1
Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus

Omedelbart justerad
§ 16 BYL 2004-000723
SUNDBORNSBYN 42:2
Tillbyggnad av enbostadshus, yttrande till Mark- och miljödomstolen

§ 17 BYGG 2013-000786
NEDRE GRUVRISET 10:8
Bygglov, nybyggnad av enbostadshus

§ 18 BYGG 2013-000652
NEDRE GRUVRISET 32:3
Bygglov Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd

§ 19 BYGG 2013-000847
GRUVBRON 1
Bygglov/Rivningslov, uppsättning av skyltanordningar, rivning av bensinstation, uppförande av teknikbod och minskning av skärmtak

§ 20 BYGG 2011-000360
LÅNGTÄKT 5:1
Bygglov/Bygganmälan, nybyggnad av enbostadshus

§ 21 Detaljplan för bostadshus längs Mjölnarvägen
Beslut om särskilt utlåtande och antagande

§ 22 Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 23 Ändring av detaljplan för Lallarvet 2 vid Villavägen
Beslut om samråd/underrättelse, enkelt planförfarande

§ 24 Ändring av del av kvarteret Hammaren vid Vimmelmoravägen
Beslut om samråd/underrättelse, enkelt planförfarande

§ 25 Delegationsbeslut DP Kungsgårdsvägen

§ 26 BYGG 2013-000897
NORSBO 10:4
Förhandsbesked, nybyggnad av två enbostadshus

§ 27 BYGG 2014-000014
BRYGGAREN 20
Tidsbegränsat bygglov Ändrad användning av kontor till utbildningslokal

§ 28 Information:
- Ansökan om bygglov har kommit in på Nöjesanläggningen i Kv Västra Falun
- Remiss miljöprogram Falu kommun
- Ny ambulansstation

§ 29 Kurser

§ 30 Anmälningsärenden

§ 31 Delegationsbeslut 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-02-07

10:29 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06