Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-05.

§ 122 Fastställande av dagordning

§ 123 Remiss från Transportstyrelsen ansökan om tillstånd att inrätta flygplats, Falu lasarett, ny helikopterflygplats

§ 124 BYGG 2013-000478
ROG 23:2
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§125 BYL 2011-000008
BÄCKEHAGEN 63:4
Föreläggande om att riva ett utan lov uppfört plank

§126 BYGG 2013-000126
UTANHED 2:3
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§127 BYGG 2013-000019
STABERG 1:17
Förhandsbesked/Strandskyddsdispens, Nybyggnad av fritidshus

§128 BYGG 2011-000061
HINSNORET 1:19
Förhandsbesked, Nybyggnad av två enbostadshus

§129 BYGG 2013-000429
SANDVIKEN 1:49
Nybyggnad av 18 kedjehus

§130 Baggarvet 5:7 och 7:6
Utveckla talan till Mark- och miljööverdomstolen

§131 Vindkraftverk Råberg, yttrande till Mark- och miljödomstol

§132 Information:
- LÖJTNANTSHJÄRTAT 23, Tillsynsärende, cykelbod
- Skrivelse ställd till byggnadsnämnden från boende i Elsborg
- BRÄDGÅRDEN 4, Utökning av balkonger – omprövning av byggnadsnämnden tidigare beslut.

§133 BYGG 2013-000212
KOPPARBERGS-HÖKVIKEN 163:1
Bygglov, Nybyggnad av garage

§134 BYGG 2013-000437
KRONDIKET 1:1
Tidsbegränsat bygglov Uppställning av manskapsvagn, förråd och dass

§135 Ekonomi och statistik

§136 Lagakraftvunna planer

§137 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

Omedelbart justerad
§138 Ändring av detaljplan för Lugnets nationalarena
Beslut om antagande

§139 Ändring av detaljplan för kvarteret Mannhem
Beslut om samråd/underrättelse

§140 Ändring av detaljplan för Södra skolan
Beslut om planbesked

§141 Detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen
Beslut om godkännande för antagande

§142 Kurser

§143 Anmälningsärenden

§144 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06