Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-04-17.

§ 49 Protokollsjustering

§ 50 Fastställande av dagordning

§ 51 Beredning

§ 52 Ekonomi och statistik

§ 53 Budget 2015-2017

§ 54 Lagakraftvunna planer

§ 55 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

Omedelbart justerad
§ 56 Detaljplan för ny entré till Magasinet vid Tullkammaregatan
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

Omedelbart justerad
§ 57 Ändring av detaljplan för del av kvarteret Hammaren vid Vimmelmoravägen
Beslut om särskilt utlåtande och antagande

Omedelbart justerad
§ 58 Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

Omedelbart justerad
§ 59 Ändring av detaljplan för Lallarvet 2 vid Villavägen
Beslut om särskilt utlåtande och antagande

Omedelbart justerad
§ 60 Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

§ 61 Detaljplan för verksamhetsområde vid Västra Tallen
Beslut om samråd

Omedelbart justerad
§ 62 Detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

Omedelbart justerad
§ 63 Detaljplan för bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)
Beslut om samrådsredogörelse och underrättelse och övergång till enkelt planförfarande

Omedelbart justerad
§ 64 Ändring av detaljplan för Försäkringskassebyggnaden vid Myntgatan
Beslut om samråd/underrättelse

§ 65 Detaljplan för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås
Beslut om samrådsredogörelse, betydande miljöpåverkan och granskning

§ 66 BYGG 2013-000587
ÖN 2:2
Förhandsbesked, nybyggnad av två enbostadshus

§ 67 BYGG 2013-000688
ÅKERN 3:9
Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus

§ 68 BYL 2010-000463
FÄRNVIKEN 3:5
Anläggande av bad- och båtplats, ansökan om strandskyddsdispens

§ 69 BYGG 2013-000916
STORA BJÖRN 4
Bygglov/Rivningslov, rivning av uthus och nybyggnad av gäststuga

§ 70 BYGG 2014-000099
KÖPMANNEN 15
Bygglov, ändrad användning av oanvänd yta till kontor

§ 71 BYGG 2012-000020
FRÄMBY 1:21
Tillsynsärende, svartbygge/olovlig åtgärd

§ 72 BYGG 2013-000902
VARGGÅRDEN 9:2
Marklov, anläggande av bullervall

§ 73 BYGG 2014-000166
STORA KARLBORN 3:1
Bygglov, nybyggnad av förråd/carport


§ 74 BYGG 2013-000922
RENSBYN 9:9
Bygglov, nybyggnad av garage, flytt av förråd samt inglasning av befintlig altan på enbostadshus

§ 75 BN 0009/14
Förslag till ny plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa

§ 76 Anmälningsärenden

§ 77 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-04-30

13:05 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06