Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-03-06.

§ 32 Protokollsjustering

§ 33 Fastställande av dagordning

§ 34 Beredning

§ 35 Ekonomi och statistik

§ 36 Lagakraftvunna planer

§ 37 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

§ 38 Detaljplan för nya entré till Magasinet
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 39 Detaljplan för bostäder i del av kv Bergmästaren
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

Omedelbart justerad
§ 40 Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 41 BYGG 2014-000011
ÖSTERBYN 15:8
Strandskyddsdispens, nybyggnad av garage

§ 42 BYGG 2013-000718
LERET 7
Bygglov, tillbyggnad av flerbostadshus

§ 43 Remissvar Miljöprogrammet

§ 44 Information:
- Plan- och bygglovstaxan
- Tidsåtgång för detaljplaner och nya kostnadsnivåer i planavtal
- Lagrådsremiss med förslag om ändringar i PBL (2010:900)

§ 45 Kurser

§ 46 Anmälningsärenden

§ 47 Delegationsbeslut

§ 48 Budget 2015 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-03-11

10:18 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06