Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från omvårdnadsnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Omvårdnadsnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2009-01-28.

Innehållsförteckning:


§ 1 Vägledningsdiskussion om införande av
Valfrihetssystem enligt LOV.

§ 2 Redogörelse för den statliga
Äldreboendedelegationens slutbetänkande
”Bo för att leva” SOU 2008:113

§ 3 Yttrande över motion om ”Ökad tillgång på
tillgängliga seniorbostäder”

§ 4 Yttrande över remiss om Likabehandlingsplan
för Falu kommun

§ 5 Yttrande över remiss angående
revisionsrapport: Granskning av förutsättningar
för konkurrensutsättning

§ 6 Yttrande över motion om att ”Använd djur i
äldrevården och i den kommunala
psykiatrin”

§ 7 Ekonomisk rapport avseende bokslut för år
2008 för omvårdnadsnämnden

§ 8 Uppföljning av Internkontroll inom
omvårdnadsförvaltningen 2008

§ 9 Attesträtter inom omvårdnadsförvaltningen år
2009

§ 10 För delgivning: Socialstyrelsens beslut
2008-12-18 i Lex Maria ärende angående
patient som föll från balkong. XX

§ 11 För delgivning: Kvartalsrapport 4/08 till
länsstyrelsen angående gynnande
biståndsbeslut som inte verkställs inom tre
månader från beslutsdatum

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut avseende
hyresbefrielse i samband med flyttning
till särskild boendeform

§ 13 Anmälan av förteckning över fattade
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen avseende december månad
2008

§ 14 Anmälan om beslut i personalärenden

§ 15 Övriga delgivningar till omvårdnadsnämnden

§ 16 Aktuellt från omvårdnadsförvaltningen

§ 17 Muntliga och skriftliga rapporter från
kontaktpolitiker
_____


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Sara Albinsson

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

12:58 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-19