Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-06-22.

§ 133 Närvaro av kommunalråd vid socialnämndens sammanträde 2011-06-22

§ 134 Ändringar av föredragningslistan

§ 135 Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad i ärende gällande Hedemora kommuns begäran om överflyttning av ärende, sekretess

§ 136 Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall i LVU-ärende, sekretess

§ 137 Anmälan av Falu tingsrätts beslut i ärende gällande adoption, sekretess

§ 138 Information om Vuxensektionens familjerådgivning och Kris- och våldsmottagning för män

§ 139 Övrig fråga – avsteg från socialnämndens tidigare beslut gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom socialförvaltningen

§ 140 Skriftliga delgivningar till socialnämnden

§ 141 Anmälan av delegationsbeslut

§ 142 Ekonomisk månadsrapport till och med maj 2011

§ 143 Ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren

§ 144 Delegationsordning för socialnämnden, ändringar och tillägg

§ 145 Kvalitetsuppföljning 2011 vid gruppbostaden Kivnäbben, LSS

§ 146 Regional avsiktsförklaring – Stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

§ 147 Region Dalarnas ”Rutin för samverkan i samband med egenvård” samt ”Lokal rutin för Falu kommun och Landstinget Dalarna gällande
samverkan och samarbete i samband med egenvård”

§ 148 Samverkan mellan socialförvaltningen och landstingets mödra- och barnhälsovård

§ 149 Rapport avseende projekt ”Tidiga insatser för barn till missbrukare”

§ 150 Uppdrag till ordföranden att svara på remissen ”Falu kommuns handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet”

§ 151 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om donationsmedel för 2011 (återremitterat ärende)

§ 152 Ansökan från BRIS Falun om bidrag till verksamhetsåret 2011

§ 153 Ansökan från Gruvrisets särskilda boende för personer med psykisk funktionsnedsättning om bidrag till fritidsaktiviteter och trädgårdsmöbler

§ 154 Ansökan från Nejlikan, särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning om bidrag till fritidsaktiviteter

§ 155 Ansökan från Noaks ark Södra Norrland och Dalarna om bidrag till lägerverksamhet sommaren 2011

§ 156 Plan för tillsyn enligt Alkohollagen

§ 157 Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen för servering till allmänheten på Bjursås pizzeria

§ 158 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till allmänheten på Restaurang Rådhuskällaren/Rådhusgården i Falun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19