Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialnämndens protokoll

Här hittar du alla arkiverade protokoll och handlingar från socialnämnden.

För mer ingående information om nämndens ledamöter etc., besök sidan Socialnämnd.

Lista över arkiverade protokoll

För att ta del av de senaste handlingarna och protokollen, se sidan Handlingar och protokoll

Socialnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-06-20.

§ 122 Förändring i föredragningslistan

§ 123 Yttrande avseende överklagat beslut gällande bostad med särskild service, LSS, sekretess

§ 124 Yttrande avseende överklagat beslut gällande upphörande av vård enligt LVU, sekretess

§ 125 Barns möjlighet att få vård utan en av vårdnadshavarnas samtycke, sekretess

§ 126 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS,gruppbostad,sekretess

§ 127 Anmälan av socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid Vuxensektionen, Försörjningsenheten 1,sekretess

§ 128 Information om projekt - Barns brukarmedverkan

§ 129 Muntlig information

§ 130 Skriftliga delgivningar

§ 131 Anmälan av delegationsbeslut

§ 132 Anmälan av socialstyrelsens beslut, tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Falu kommun

§ 133 Ekonomisk rapport till och med maj 2012

§ 134 Återrapportering av gruppbostaden Marks vägs vidtagna åtgärder utifrån genomförd kvalitetsuppföljning våren 2010

§ 135 Återrapportering av uppdaterad hälso- och sjukvårdsdokumentation vid Caremas enheter

§ 136 Förändring av attesträtter 2012

§ 137 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning

§ 138 Val av kontaktpolitiker vid två av socialförvaltningens arbetsenheter

§ 139 Viljeinriktning för utbildnings- och utvecklingsplatser i socialförvaltningen

§ 140 Yttrande över förslag till överenskommelse för samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)

§ 141 Yttrande över utredning "Framtidens kulturskola i Falun"

§ 142 Yttrande avseende upphävande av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14 i Falu kommun

§ 143 Yttrande över områdesbestämmelser för Gamla Herrgården i Falu kommun, Dalarnas län

§ 144 Uppdrag till ordföranden att för nämndens räkning lämna synpunkter på samrådshandlingen ”Detaljplan för Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1) i Falu kommun”

§ 145 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag för inrättande av central samlingspunkt för ungdomar i Bojsenburg

§ 146 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten på restaurang Pitcher´s

§ 147 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten på Grycksbokrogen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-04-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:28 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19